obs Het Kleurrijk

Frans Halsplein 33 3117 WE Schiedam

  • Schoolfoto van obs Het Kleurrijk
  • Schoolfoto van obs Het Kleurrijk
  • Schoolfoto van obs Het Kleurrijk
  • Schoolfoto van obs Het Kleurrijk
  • Schoolfoto van obs Het Kleurrijk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school ziet dat de adviezen aan het eind van de basisschool op een passend niveau voor het kind gegeven kunnen worden. Door doelgericht werken kunnen alle leerlingen starten op een passende middelbare school. Voor de één is dat VWO, voor de ander niet. In 2018-2019 is het landelijk gemiddelde bij de IEP-toets behaald. De school is tevreden met het resultaat van de individuele leerlingen.

LET OP: bij het resultaat zijn leerlingen met speciale onderwijsbehoeften niet verwijderd. Wanneer dit- conform richtlijnen onderwijsinspectie- wel gebeurd, is het gemiddelde boven de inspectie ondergrens.

*In schooljaar 2019- 2020 is de landelijke eindtoets vanwege de scholensluiting in verband met COVID-19 niet gedaan. Hierdoor beschikken scholen niet over gegevens van dat schooljaar. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden de opbrengsten geanalyseerd en geëvalueerd op school-, groeps- en leerlingniveau. De leerkrachten analyseren de gegevens op groeps- en leerlingniveau en kijken daarbij kritisch naar leerkrachthandelen en aanbod.

Naar aanleiding van de analyse worden de verbeteracties voor groepen of bouwen besproken en vastgesteld. Bij deze analysebespeking met het leerteam zijn ook de IB-er en directeur aanwezig. Tijdens een teamoverleg presenteren de leerteams aan elkaar bevindingen, analyse en verbeteracties. Naar aanleiding hiervan worden schoolbrede verbeteracties vastgesteld. Simpele interventies worden direct ingevoerd. Langduriger verbetertrajecten worden in ambities gevat.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

 Er wordt goed gekeken naar de ontwikkeling van de individuele leerling. Zowel reguliere cito-toetsen als de entreetoets en dagelijkse observaties, waaronder de sociaal-emotionele ontwikkeling, huiswerkattitude en motivatie worden meegenomen in het besluit voor een voorlopig advies en later een definitief advies. De adviescommissie bestaat uit de leerkrachten van groep 6,7,8, de IB-er en de directeur. Het voorlopig advies wordt eind groep 7 gegegeven. Voor leerlingen en ouders is dit prettig, omdat ze doelgericht kunnen starten aan groep 8 en de tijd hebben zich te informeren over het specifieke niveau. Het Kleurrijk kiest ervoor om in groep 7 de IEP-advieswijzer af te nemen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het ministerie komt regelmatig op scholen kijken of zij het onderwijs onvoldoende, voldoende of goed vinden.

In september 2018 is de onderwijsinspectie op Het Kleurrijk geweest en heeft de kwaliteit van het onderwijs als voldoende beoordeeld. De rapportage wordt sinds het nieuwe inspectiekader 2017 op bestuursniveau uitgewerkt. Deze rapportage is hieronder te vinden. 

Terug naar boven