obs Het Kleurrijk

Frans Halsplein 33 3117 WE Schiedam

  • Schoolfoto van obs Het Kleurrijk
  • Schoolfoto van obs Het Kleurrijk
  • Schoolfoto van obs Het Kleurrijk
  • Schoolfoto van obs Het Kleurrijk
  • Schoolfoto van obs Het Kleurrijk

Het team

Toelichting van de school

Er zijn veel ervaren leerkrachten in de school. De school heeft een streng aannamebeleid: alle kinderen verdienen goed onderwijs. Tot onze spijt is het aanbod jongere leerkrachten nog niet groot. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Regulier wordt in het geval van verlof of ziekte van personeel, vervanging geregeld. Echter zijn er vrijwel geen invalleerkrachten meer in de regio beschikbaar. Vervangingen zullen daarom per keer bekeken worden en de best mogelijke optie wordt uitgevoerd. Ouders worden zo tijdig mogelijk geïnformeerd.

*Tijdens schooljaar 2020-2021 hoort onderwijs op afstand tot de mogelijkheden. Indien een leerkracht thuis is met een verkoudheid, maar niet ziek is, kan les op afstand gegeven worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In onze klassen worden kinderen op leeftijd gegroepeerd. De leerstof wordt klassikaal aangeboden en er is ruimte om leerlingen die moeite hebben met de leerstof of uitdaging nodig hebben extra ondersteuning te bieden. In bepaalde gevallen wordt groepsdoorbroken gewerkt: kinderen halen de instructie in die jaargroep waar ze het nodig hebben. Dit kan boven of onder het reguliere niveau zijn.

Er worden regelmatig lessen gegeven door een Drama-docent. Tegelijk worden de medewerkers opgeleid zelf deze dramalessen- gerelateerd aan woordenschatvergroting- te geven. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op het Kleurrijk is het onderwijs kindvriendelijk en toekomstgericht:

- De basisvakken rekenen, taal, lezen en spelling zijn de belangrijkste vakken

-Techniek en drama 'theater en taal' hebben een belangrijke plaats in ons curriculum

- Een gedegen kennisontwikkeling ontstaat bij de gecombineerde zaakvakken (natuur & techniek, aardrijkskunde en geschiedenis). Hier is sprake van enerzijds een gedegen kennisoverdracht en anderzijds wordt gebruik gemaakt van verschillende samenwerkingsvormen en onderzoek

- Bovenstaand geld ook voor de groepen 1/2. In deze groepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Spelen = leren. Er wordt gespeeld n.a.v. een thema. Door een gericht aanbod zorgen de leerkrachten dat er sprake is van de eerder genoemde kennisontwikkeling

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen en taal zijn de belangrijkste vaardigheden om kennis op te kunnen doen. Deze vakken zijn daarom in tijd en inhoud belangrijk vertegenwoordigd in de school. 

In groep 3 valt het aanvankelijk spellen onder het vak lezen. Vanaf groep 4 valt spellen onder het vak taal. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden openbaar onderwijs aan in principe alle leerlingen. Welbevinden, cognitieve groei en samenwerking met ouders zijn belangrijke zaken die de kans op succes vergroten. Meer hierover leest u in het School Ondersteunings Profiel (SOP).

Om de kans van slagen voor steeds meer leerlingen te vergroten, wordt Individuele profesionalisering binnen het team gestimuleerd. Er is expertise op verschillende vlakken aanwezig in het team. 

 Zorgniveau 1- onderwijs in de groep.Er wordt goed onderwijs gegeven binnen de groep. Er wordt preventief hulp geboden.De leerkracht werkt aan de hand van een groepsplan en een groepsoverzicht. Binnen niveau 1 volstaat het groepsoverzicht met het analyseren en noteren van de stimulerende en belemmerende factoren die van belang zijn voor het individuele kind.

Zorgniveau 2. Indien een leerling onvoldoende profijt heeft van het onderwijsaanbod, zal de leerkracht het aanbod passend maken. Hier vindt extra aandacht binnen de groep plaats, waar de leerkracht de verantwoordelijkheid voor draagt.

Zorgniveau 3.  De leerkracht analyseert op didactisch gebied, onderzoekt en evalueert huidige en voorgaande interventies en de resultaten daarvan en formuleert de hulpvraag in de leerlingschets. Op dit niveau worden de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling onderzocht binnen de leerlingbespreking. Voorbeelden van vervolgstappen zijn observatie door IB, een klein didactisch onderzoek, het inschakelen van de gezinsspecialist of de onderwijsspecialist.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven