IBS Ababil

Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam

 • Nieuwbouw
 • Motieven die overal in het gebouw terugkomen.
 • Leerlingen tijdens het middaggebed.
 • Schoolfoto van IBS Ababil
 • Schoolfoto van IBS Ababil

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Doorstroomtoets schooljaar 2023 - 2024 

De doorstroomtoets, ook wel bekend als de eindtoets basisonderwijs, wordt vanaf schooljaar 2023 - 2024 in februari afgenomen. Op Ababil maken wij gebruik van de IEP doorstroomtoets. De term doorstroomtoets maakt duidelijk dat de leerling zich blijft doorontwikkelen, ook in het voortgezet onderwijs. De leerlingen melden zich vanaf eind maart, tussen 25 maart en 31 maart,  tegelijk aan op een middelbare school met hun definitieve advies. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur.  Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toetsen:

 • November / december (week 48 t/m 51):  CITO leerling in beeld wordt afgenomen bij alle leerlingen in groep 8. 
 • De leerlingen van Ababil ontvangen tussen 10 en 31 januari 2024 hun voorlopig schooladvies.
 • De leerlingen van Ababil maken de IEP doorstroomtoets op 6 en 7 februari 2024. 
 • Uiterlijk 15 maart 2024 ontvangt Ababil de uitslag van de doorstroomtoets. 
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart 2024 van de groepsleerkrachten het definitieve advies. Definitieve adviesgesprekken op Ababil vinden plaats op woensdag 20 maart 2024. 
 • De ‘reguliere’ LWOO aanvragen worden via de voortgezet onderwijsscholen aangevraagd. De volgende vormen van ondersteuning worden op Ababil aangevraagd, indien dit van toepassing is: Praktijkonderwijs, Groeiklas, LWO+, Intermezzo, Extra ondersteuning en VSO (VSO in VO).

Hoe komt het schooladvies tot stand?

In leerjaar 6 ontvangen de ouders van de  leerlingen op basis van de niet-methodegebonden toetsen (CITO) per vakgebied (rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen) een tussenadvies. Dit tussenadvies wordt tijdens de rapportgesprekken met de ouders en de leerling besproken. In leerjaar 7 ontvangen de ouders en de leerlingen tevens per vakgebied een tussenadvies tijdens het eerste rapportgesprek. Aan het eind van groep 7 ontvangen de ouders en de leerlingen tijdens het tweede rapportgesprek een pre-schooladvies. In groep 8 ontvangen de ouders en de leerling in januari een voorlopig schooladvies. Nadat het resultaat van de doorstroom toets bekend is komt de adviescommissie bijeen en wordt een definitief geformuleerd. De adviescommissie op Ababil bestaat uit de leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directeur.

Uiterlijk 24 maart 2024 ontvangen de ouders en de leerlingen het definitieve advies. 

Op de website van de Rijksoverheid leest u hier meer informatie over. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces?
De school stemt het onderwijs die we aanbieden af op de onderwijsbehoefte van iedere leerling. Elke groepsleerkracht observeert de leerlingen naar verschillende aspecten. Het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht wordt tevens ook geobserveerd, omdat deze een effect levert op de ontwikkeling van de leerling. De observaties worden gedaan aan de hand van klassenconsultaties en audits. 

Na elk thema/blok worden er methodegebonden toetsen afgenomen. De toetsen worden geanalyseerd door de groepsleerkracht en er wordt een groepsplan opgesteld. De ontwikkeling van het kind wordt in kaart gebracht en er wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de leerling. 
Daarnaast worden twee keer per jaar Cito toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8 (behalve in groep 8). De Cito toets geeft een landelijke normering en een objectief beeld van iedere leerling weer. In de groepen 1 en 2 wordt vanaf schooljaar 22/23 Utrechtse Getalbegrip twee keer per schooljaar afgenomen en wordt het observatiemodel 'KIJK' gebruikt. De onderwijsinspectie beoordeelt de school aan de hand van de resultaten van deze toets en de kwaliteit van het onderwijs wordt in kaart gebracht. 

Hoe worden deze gerealiseerd?
Twee keer per jaar worden de resultaten schoolbreed gemonitord. Daarnaast wordt per fase de trendanalyses en de dwarsdoorsnedes besproken met de groepsleerkrachten. De groeps- en leerlinganalyses worden per groep besproken. De leerkrachten stellen een plan van aanpak op om het groepsgemiddelde te behalen. Deze wordt weergegeven in de vorm van een groepsplan en groepsoverzicht.
De intern begeleider voert twee keer per jaar een groeps- en leerlingbespreking. Hierin worden opvallende leerlingen besproken en een plan van aanpak opgesteld. 
Na deze besprekingen voert de intern begeleider een gesprek met het team omtrent de ontwikkeling van de school en de schoolresultaten aan de hand van de Cito toets. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hoe komt het schooladvies tot stand?

In leerjaar 6 ontvangen de ouders van de  leerlingen op basis van de niet-methodegebonden toetsen (CITO) per vakgebied (rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen) een tussenadvies. Dit tussenadvies wordt tijdens de rapportgesprekken met de ouders en de leerling besproken. In leerjaar 7 ontvangen de ouders en de leerlingen tevens per vakgebied een tussenadvies tijdens het eerste rapportgesprek. Aan het eind van groep 7 ontvangen de ouders en de leerlingen tijdens het tweede rapportgesprek een pre-schooladvies. In groep 8 ontvangen de ouders en de leerling in januari een voorlopig schooladvies. Nadat het resultaat van de doorstroom toets bekend is komt de adviescommissie bijeen en wordt een definitief geformuleerd. De adviescommissie op Ababil bestaat uit de leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directeur. Uiterlijk 24 maart 2024 ontvangen de ouders en de leerlingen het definitieve advies. 

 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?

Ieder kind is uniek en is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Als school zijn wij ons daarvan bewust  en willen op deze basisbehoeften voortbouwen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Relatie
 • Competentie
 • Autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op de website van de onderwijsinspectie vindt u het rapport.

Terug naar boven