IBS Ababil

Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam

 • Nieuwbouw
 • Motieven die overal in het gebouw terugkomen.
 • Leerlingen tijdens het middaggebed.
 • Schoolfoto van IBS Ababil
 • Schoolfoto van IBS Ababil

Het team

Toelichting van de school

Voor de groepsbezetting verwijzen wij u naar de website van de school: team Ababil

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In de CAO PO is opgenomen dat per 1 oktober 2014 de regeling duurzame inzetbaarheid van kracht is. Dit maakt het voor alle leerkrachten mogelijk om maximaal 40 klokuren op jaarbasis (parttimers naar rato) in te zetten voor de verschillende doeleinden voor duurzame inzetbaarheid. Een aantal groepen heeft hierdoor twee leerkrachten. De school beschikt over vaste vervangers, die de school en de kinderen al goed kennen. Wij proberen zo te regelen, dat die leerkrachten de groepen vervangen, zodat er niet te veel leerkrachten voor de groep staan. Bij ziekte van leerkrachten worden de taken waargenomen door invallers en/of wordt de klas verdeeld. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leesonderwijs

Wij gebruiken de methode ‘Veilig leren lezen’ (KIM-versie) in de groepen 3. Recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen hebben geleid tot deze nieuwe versie. Hierin zijn de leerlijnen technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren en leesbevordering stevig verankerd. Zodoende wordt er een goede basis gelegd aan onze jonge lezers. Om dit nog beter te kunnen realiseren, zijn onze leerkrachten geschoold met een training. De methode beschikt ook over een thuissoftware programma. Begin groep 3 wordt er zo vroeg mogelijk een begin gemaakt met het stillezen, waarbij ze ook kennis maken met de Chambers kaarten. Dit is een hulpmiddel in het stimuleren van leesbevordering en uitwisseling met elkaar over teksten. Vanaf groep 4 starten we met het technisch lezen met de methode “Karakter”. Een belangrijke doelstelling van Karakter is het verder ontwikkelen van de technische leesvaardigheid. Uiteindelijkmoeten leerlingen met een adequate leesvaardigheid kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs. In de leerjaren 4 tot en met 8 maken de kinderen kennis met het begrijpend en studerend lezen. Dit doen we aan de hand van de methodes “Nieuwsbegrip XL” en “Blits”. Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij de leerlingen tekstenlezen over een actueel onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen strategisch te laten lezen. De actualiteit motiveert leerlingen om de tekst te lezen. Bij het werken met Nieuwsbegrip is een belangrijke rol weggelegd voor leraren. Door ‘hardop-denkend’ voor te doen hoe zij als leesexpert een tekst aanpakt, laat zij zien hoe zij een leesstrategie gebruikt om de tekst te doorgronden. Dat noemen we ‘modelen’.Nieuwsbegrip biedt bij iedere leesstrategie ‘digibordtools’ om leraren hierbij te helpen. Hierbij staat altijd de tekst centraal. Blits is een methode waarin kinderen leren via de vier onderdelen van studievaardigheden allerlei informatiebronnen te lezen, verwerken en begrijpen.

Stand van zaken:

 • Onze school beschikt over een taal- en een leesbeleidsplan
 • Onze school beschikt over een gekwalificeerde taalcoördinator en een leescoördinator.
 • De leraren werken in de groepen 1 en 2 structureel met de methode ‘’Piramide’’ en alle onderwijskrachten zijn hiervoor gecertificeerd.
 • De leraren werken in de groepen 1 en 2 structureel met de BAK woorden met behulp van de LOGO 3000
 • De leraren beschikken over goede (actuele) methodes voor taal, begrijpend lezen en technisch lezen
 • De leraren besteden meer tijd aan taal- en woordenschatonderwijs dan de gemiddelde school
 • We hebben normen vastgesteld voor de diverse onderdelen van taal
 • De school geeft technisch lezen in alle groepen (3 t/m groep 8 )
 • De leerkrachten gebruiken de methode ‘Hoorspel’ om het begrijpend luisteren te stimuleren

Rekenen

In de onderbouw maken wij gebruik van de methode: ´Rekenplein ´. De methode is een samenhangend aanbod van reken- en wiskunde activiteiten die aandacht vraagt om zorgvuldig na te denken over uitdagende rekenervaringen. Door dagelijks vanuit een duidelijk opgebouwde activiteitenlijnreken-en wiskundeactiviteiten aan te bieden, wordt er gericht gewerkt aan de vergroting van de handelingsmogelijkheden van de jonge kinderen. Van groep 3 t/m 8 wordt de methode De wereld in getallen gebruikt. Deze methode is een zogenaamde realistische rekenmethode. Bij goed rekenonderwijs is er aandacht voor het verwerven van inzicht en voor het oefenen van vaardigheden. De wereld in getallen biedt dat beide: evenwichtig rekenen! Er is veel aandacht voor oefenen, herhalen en automatiseren. Ook worden de kinderen op individueel niveau ondersteund. Aan het einde van elk blok wordt de kennis van de kinderendoor middel van een digitale toets gemeten. Wij gaan ons komend schooljaar oriënteren op een nieuwe rekenmethode.

Wereldoriëntatie

In de groepen 3 t/m 8 wordt er gewerkt met de methode ‘Argus Clou’. Argus Clou is ‘professor in alles’. De kinderen ontrafelen mysteries en gaan op onderzoek uit. De methode spoort kinderen aan om te ontdekken en onderzoeken. Met boeiende verhalen en uitdagende opdrachten worden kinderen gestimuleerd. Elk thema start met een authentieke gebeurtenis, persoon of authentiek voorwerp.

Aardrijkskunde

Met aardrijkskunde daag je kinderen uit om anders over de wereld na te denken. Topografie wordt in een bepaalde context aangeboden. De kinderen krijgen staatkundige en thematische kaarten te zien, zodat aan de topografische namen meer betekenis kan worden gegeven.

Geschiedenis

Met geschiedenis zien de kinderen samenhang tussenhistorische gebeurtenissen, het heden en de toekomst. Stap voor stap wordt de ontwikkeling van vroeger tot de moderne wereld behandeld. De tijdvakken vormen de leidraad in deze methode.

Natuur en techniek

Biologie, natuur en techniek zijn bij uitstek vakken waarin veel te ontdekken en te onderzoeken valt. De methode bevat afwisselende lessen en leerroutes die het levendig houdt voorde kinderen.

Verkeer

In de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij de methode ‘Wijzer’. Deze methode is gebaseerd op de meest actuele verkeersregels. In de groepen 3 t/m 8 werken de leerlingen met een leerboek dat verkeersregels en -situaties in korte en toegankelijke teksten uitlegt. De foto’s en tekeningengeven vanuit kinderperspectief een realistisch beeld van de verkeerssituaties die kinderen op straat dagelijks tegenkomen.

Engels

De Engelse taal is voor iedereen steeds belangrijker aan het worden door de toenemende internationalisering, groeiende mobiliteit en de uitbreidende mogelijkheden om te communiceren via nieuwe media. Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is het vak Engels structureel in de groepen 2 t/m 8 ingevoerd. Alle groepen krijgen wekelijks Engels door een vakdocent en/of hun groepsleerkracht.

Aangezien Engels een kernvak is in het voortgezet onderwijs en de groep 8-leerlingen straks een voldoende moeten halen voor het eindexamen Engels, is het derhalve van belang dat zij goed voorbereid de basisschool verlaten. Om deze aansluiting soepel te laten verlopen, is het nuttig te weten hoe vaardig onze leerlingen in het Engels zijn door inzicht te krijgen in de EKR-niveaus. Derhalve nemen wij jaarlijks de eindtoets Engels in groep 8 af.

Groepen 2 en 3: iPockets

In de groepen 2 en 3 wordt gewerkt met iPockets. Deze bestaat uit 3 niveaus en elk niveau heeft zijn eigen herkenbare handpop. Deze dierenfiguren komen ook weer inde lesstof terug. Behalve de handpoppen is iPockets volledig digitaal en interactief en maakt veelvuldig gebruik van liedjes, rijmpjes, interactieve praatplaten en videomateriaal.

Groepen 4 t/m 8: Stepping Stones

Engels is de doeltaal en leertaal in Stepping Stones. Volledig in het Engels, met Nederlandse ondersteuning waar nodig. De methode maakt differentiëren makkelijk. Motiveert en inspireert de leerling door activerende opdrachten die de succeservaring vergroten. Zelf keuzes maken, eigen inbreng leveren en verrassende opdrachten doen. En echt schrijven en spreken in het Engels.

Stepping Stones plaatst je leerlingen vanaf dag 1 volledig in de Engelstalige wereld. Alle leerlingen ervaren dat ze zich kunnen redden in deze wereldtaal, ongeacht hun niveau. Plezier in leren staat altijd voorop: met gevarieerde opdrachten en verrassende bronnen, onderwerpen, video's en werkvormen.

Bewegingsonderwijs:

In ons nieuwe gebouw beschikken we over een gymzaal. De lessen worden in groep 3 t/m 8 door een vakdocent verzorgd. De groepen 1 en 2 krijgen naast de reguliere gymlessen vrijwel dagelijks de bewegingslessen in het speellokaal of op het plein. Vanaf groep 6 gymmen de jongens en de meisjes gescheiden. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In 2024-2025 gaan wij door met de nieuwe vorm van werkgroepen. Elke werkgroep zit in een oriënterende, uitvoerende of borgingsfase. Dit heeft te maken met de schoolplan onderdelen waarin keuzes worden gemaakt waar de aandacht naartoe moet. Als school hebben wij dit jaar ons beziggehouden met de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen en burgerschap. De overige werkgroepen zijn meer bezig geweest met oriënteren. Dit alles heeft betrekking tot de inhoud van de lessen, didactiek en ondersteuningen om de kinderen beter te begeleiden. Hieronder is te lezen waar de aandacht is gegaan:- Begrijpend lezen via CED-groep > borgingfase

- Spelend leren van groep 1 t/m 3 > borgingfase

- Nieuwe methode sociaal-emotioneel leren Kwink > uitvoerende fase

- Nieuwe LVS voor sociaal-emotioneel leren Kindbegrip > uitvoerende fase

- Ouderbetrokkenheid 3.0 via CPS-groep > afsluitende fase

- Rekentraject basisvaardigheden > borgingfase

- Nieuwe manier van werkgroepverdeling > uitvoerende fase

- Piramide training via CED-groep > uitvoerende fase

Extra ondersteuning

Wij streven ernaar om met extra ondersteuning de basisvaardigheden in orde te krijgen en zo nodig verdieping geven aan de leerlingen die hier behoefte aan hebben. Voorbeelden hiervan zijn: de Taalklas waar de groepen 1 en 2 leerlingen extra aandacht krijgen in taal. Voor technisch lezen in groep 3 en 4 worden RT'ers ingezet. Ook krijgen leerlingen die wat verder zijn in hun ontwikkeling verdiepende lessen van de plusklascoördinator. Indien mogelijk, worden externen ingehuurd voor extra ondersteuning. 

 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Om de overgang van het peuteronderwijs naar het kleuteronderwijs te versoepelen werken wij samen met Stichting kinderopvang Noah (peuterspeelzaal). Wij vormen samen de vroegschoolse educatie (VVE). Ook werken wij samen met Kinderopvang Academia. 

Werkwijze in de kleutergroepen

De wereld van een kleuter bestaat aanvankelijk vooral uit zichzelf en breidt zich langzamerhand steeds verder uit. Door het spelen verkent een kleuter de wereld om zich heen. Om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren hebben wij het Spelend leren geïntroduceerd binnen de kleutergroepen. Bij het Spelend Leren krijgen onze kleuters stapsgewijs onderwijs dat zowel instructie als verwerking in elkaar laat samenvloeien. De kinderen worden door de leerkracht interactief meegenomen in de verkenning en beleven die met hun hele lijf en niet alleen met hun orendoor te luisteren of door hun ogen door te kijken. Wij streven ernaar om te zorgen voor:

1. Een speelleeromgeving die deze jonge kinderen prikkelt in hun nieuwsgierigheid en uitdaagt met rijkespelmaterialen.

2. Een professional die aansluit bij het spel van kinderen en observeert waar de kansen liggen om de kinderen in de groep verder te helpen.

Aangezien wij al enige tijd bezig zijn om een zachte landing te realiseren voor de groep 2 leerlingen die overgaan naar groep 3 was dit project hier een goed middel voor om het in te zetten. De groepsleerkracht begeleidt het kind bij die ontwikkeling. In de kring worden spelletjes en taallesjes gedaan, liedjes gezongen, verhalen verteld en voorgelezen. Daarnaast spelen en werken de kinderen in hoeken. Zo is er de bouwhoek, de huishoek, de leeshoek en nog veel meer hoeken waar de kinderen zich kunnen ontwikkelen. Metal deze activiteiten wordt de taal- en denkontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. Hierbij wordt, zoals gezegd, gebruik gemaakt van de methode Piramide. Aan de hand van diverse thema’s besteden wij op een speelse manieraandacht aan de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling van het kind. De leerkracht wordt hierbij ondersteund door een onderwijsassistent. De onderwijsassistent begeleidt de kinderen die bij de toetsen taal en rekenen uitvallen en geeft preventief les in kleine groepjes. Dit wordt ook wel pre-teaching genoemd. Daarnaast zorgt zij ook voor verrijking voor leerlingen meteen ontwikkelingsvoorsprong. Ook de leerkracht begeleidt deze kinderen tijdens het zelfstandig werken. Hij/zij maakt na de toetsen een groepsplan waarin de kinderen in 3 groepen(niveaus) zijn onderverdeeld. In de onderbouw worden kinderen geleidelijk voorbereid op het onderwijs in groep 3.Om hier goed aan te kunnen sluiten, wordt in groep 1 en 2 veel aandacht besteed aan het fonemisch bewustzijn. Vanaf groep 1 wordt met een systematische aanpak gewerkt aan leesvoorwaarden, zoals: luisteren en auditief discrimineren en begrippen als woord, zin en letter. Daarnaast wordt aan de hand van een uitgewerkt klanklijn per thema een klank/letter aangeboden in de groepen. Met deze aanpak proberen wij de overgang naar het leren lezen en schrijven in groep 3 te vergemakkelijken.

Terug naar boven