IBS Ababil

Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam

  • Nieuwbouw
  • Motieven die overal in het gebouw terugkomen.
  • Leerlingen tijdens het middaggebed.
  • Schoolfoto van IBS Ababil
  • Schoolfoto van IBS Ababil

Het team

Toelichting van de school

Voor de groepsbezetting verwijzen wij u naar het kopje: Organisatie van het onderwijs. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In de CAO PO is opgenomen dat per 1 oktober 2014 de regeling duurzame inzetbaarheid van kracht is. Dit maakt het voor alle leerkrachten mogelijk om maximaal 40 klokuren op jaarbasis (parttimers naar rato) in te zetten voor de verschillende doeleinden voor duurzame inzetbaarheid. Een aantal groepen heeft hierdoor twee leerkrachten. De school beschikt over vaste vervangers, die de school en de kinderen al goed kennen. Wij proberen zo te regelen, dat die leerkrachten de groepen vervangen, zodat er niet te veel leerkrachten voor de groep staan. Bij ziekte van leerkrachten worden de taken waargenomen door invallers.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Engels

De Engelse taal is voor iedereen steeds belangrijker aan het worden door de toenemende internationalisering, groeiende mobiliteit en de uitbreidende mogelijkheden om te communiceren via nieuwe media. Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is het vak Engels structureel in de groepen 2 t/m 8 ingevoerd. Alle groepen krijgen wekelijks Engels door een vakdocent en/of hun groepsleerkracht.

Aangezien Engels een kernvak is in het voortgezet onderwijs en de groep 8-leerlingen straks een voldoende moeten halen voor het eindexamen Engels, is het derhalve van belang dat zij goed voorbereid de basisschool verlaten. Om deze aansluiting soepel te laten verlopen, is het nuttig te weten hoe vaardig onze leerlingen in het Engels zijn door inzicht te krijgen in de EKR-niveaus. Derhalve nemen wij jaarlijks de eindtoets Engels in groep 8 af.

Groepen 2 en 3: iPockets

In de groepen 2 en 3 wordt gewerkt met iPockets. Deze bestaat uit 3 niveaus en elk niveau heeft zijn eigen herkenbare handpop. Deze dierenfiguren komen ook weer inde lesstof terug. Behalve de handpoppen is iPockets volledig digitaal en interactief en maakt veelvuldig gebruik van liedjes, rijmpjes, interactieve praatplaten en videomateriaal.

Groepen 4 t/m 8: Stepping Stones

Engels is de doeltaal en leertaal in Stepping Stones. Volledig in het Engels, met Nederlandse ondersteuning waar nodig. De methode maakt differentiëren makkelijk. Motiveert en inspireert de leerling door activerende opdrachten die de succeservaring vergroten. Zelf keuzes maken, eigen inbreng leveren en verrassende opdrachten doen. En echt schrijven en spreken in het Engels.

Stepping Stones plaatst je leerlingen vanaf dag 1 volledig in de Engelstalige wereld. Alle leerlingen ervaren dat ze zich kunnen redden in deze wereldtaal, ongeacht hun niveau. Plezier in leren staat altijd voorop: met gevarieerde opdrachten en verrassende bronnen, onderwerpen, video's en werkvormen.

Bewegingsonderwijs:

In ons nieuwe gebouw beschikken we over een gymzaal. De lessen worden in groep 3 t/m 8 door een vakdocent verzorgd. De groepen 1 en 2 krijgen naast de reguliere gymlessen vrijwel dagelijks de bewegingslessen in het speellokaal of op het plein. Vanaf groep 6 gymmen de jongens en de meisjes gescheiden. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie basisinformatie.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

- Technisch lezen implementatie nieuwe methode 'Karakter' voor de groepen 4 t/m 8

- Traject Begrijpend lezen via CED-groep 

- Spelend leren van groep 1 t/m 3

- Theater en Taal in de groepen 1 t/m 8 

- Project Progressio stelonderwijs

- Oriënteren op de methode 'Kanjer training' (sociaal-emotioneel)  

- Ouderbetrokkenheid 3.0 via CED-groep

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij zijn een IKC. Om de overgang van het peuteronderwijs naar het kleuteronderwijs te versoepelen werken wij samen met Stichting kinderopvang Noah (peuterspeelzaal). Wij vormen samen de vroegschoolse educatie (VVE). Ook werken wij samen met Kinderopvang Academia. 

Terug naar boven