IBS Ababil

Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam

  • Nieuwbouw
  • Motieven die overal in het gebouw terugkomen.
  • Leerlingen tijdens het middaggebed.
  • Schoolfoto van IBS Ababil
  • Schoolfoto van IBS Ababil

In het kort

Toelichting van de school

Esselamun Aleykum beste ouders/verzorgers, 

De basisschool is een belangrijke periode in het leven, voor uw kinderen en voor u. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo'n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en de meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen in hun manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen ook in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig.

Basisschool Ababil heeft deze gids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In deze schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders van wie de kinderen nu al op onze school zitten. Aan hen leggen we verantwoording af voor onze manier van werken en over de resultaten die we behalen. Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met ouders, medezeggenschapsraad, bestuur, directie en team. U kunt deze gids ook downloaden van onze website www.ababil.nl. Uiteraard is een mooi verhaal best aardig, maar het zegt niet alles. We proberen echter de dingen, zoals ze in deze gids staan beschreven, zo goed mogelijk in de praktijk te brengen. U bent altijd welkom op onze school om de prettige en ongedwongen werksfeer te proeven. Wilt u echter een gesprek met één van ons, dan kunt u het beste hiervoor een afspraak maken.

In onze gids hebben we het steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen die thuis de zorg voor de kinderen hebben. We hopen dat u de schoolgids met plezier leest. Als u na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze ons! Laat het schooljaar een fijn jaar worden voor u en uiteraard voor uw kinderen!

Wassalaam,

Met vriendelijke groet,

namens het team van Ababil

Ali Kemal Kadi, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Vertrouwen
  • Samen verantwoordelijk
  • Talentontwikkeling
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IBS Ababil bestaat op dit moment uit ruim 571 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
546
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven