El Furkan Basisschool

Eduard van Beinumlaan 61 3122 TK Schiedam

Schoolfoto van El Furkan Basisschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van leerkrachten

Het is niet meer zoals vroeger dat een leerkracht altijd vijf dagen per week werkt en daarmee de enige leerkracht van een groep is. Een aantal leerkrachten werkt vier of drie dagen. In de CAO PO 2014-2015 is opgenomen dat per 1 oktober 2014 de regeling duurzame inzetbaarheid van kracht is. Dit maakt het voor alle leerkrachten mogelijk om maximaal 40 klokuren op jaarbasis (parttimers naar rato) in te zetten voor de verschillende doeleinden voor duurzame inzetbaarheid. Een aantal groepen heeft hierdoor twee leerkrachten. De school beschikt over vaste vervangers, die de school en de kinderen al goed kennen. Wij proberen het als school zodanig te regelen dat deze leerkrachten ook de groepen vervangen, immers kennen zij de leerlingen al en kunnen zodoende beter inspelen op de onderwijsbehoeften. Bij ziekte van leerkrachten worden de taken waargenomen door invallers.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de bijlage treft u de groepsbezetting voor het schooljaar 2022/2023.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie bijlage!

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op El Furkan vinden wij het belangrijk dat elke leerling zich prettig en veilig voelt op school.  Als schoolteam willen we een goede omgeving en sfeer creëren voor de leerlingen. Maar ook waar elke leerling zijn eigenheid en talent voortdurend kan ontwikkelen met de nodige aandacht en ondersteuning. Vanuit onze visie gaan wij ervan uit dat leerlingen verschillen en zichzelf mogen zijn. Derhalve aanvaarden wij dan ook dat zowel het leertraject als het begin- en eindpunt van de leerlingen verschillen. Want niet alle leerlingen kunnen op dezelfde moment dezelfde leerstof aan. Daarom is verrijking, remediëring of differentiatie belangrijk en noodzakelijk. De nadruk in deze is het goed volgen van de ontwikkeling van de individuele leerling via het leerlingvolgsysteem (LVS). Naast de cognitieve prestaties, hebben wij ook oog voor de sociaal emotionele en de psychomotorische ontwikkeling van elk leerling. Hierbij houden wij rekening met hun eigenheid, persoonlijkheid en zelfontplooiing. Als team zijn wij gedreven om inspanning te leveren om de leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen zo goed mogelijk op te vangen, te integreren en zo veel mogelijk onderwijs te bieden volgens hun onderwijsbehoeften. Wij proberen door de inrichting van het onderwijs het uiterste te halen uit de mogelijkheden en ontwikkelingen van ieder leerling. 

Visie op Passend onderwijs

Wij vinden dat elk leerling unieke talenten bezit die ontwikkeld kunnen worden. Deze kans tot ontwikkeling willen wij graag bieden. We bekijken per leerling of we de leerling passend onderwijs kunnen bieden met de ondersteuning en expertise binnen de school. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die, ondanks de inzet op school, onvoldoende ontwikkeling laten zien worden besproken binnen het ondersteuningsteam met toestemming van ouders. De leden van het ondersteuningsteam kunnen ook in het voorstadium meedenken in de in te zetten interventies.

De zorg vanuit onze basisschool wordt aangegeven in het zorgmodel basisschool El Furkan en is verdeeld in 4 zorgniveaus. In de tabel hieronder worden deze 4 zorgniveaus ingedeeld met een korte beschrijving en de indicatoren. Zie voor meer informatie het volledige schoolondersteuningsprofiel.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze jaardoelen voor 2023 / 2024 zijn: 

 • El Furkan biedt de juiste zorg voor elke leerling. 
 • El Furkan kan wendbaar omgaan met wettelijke veranderingen of ontwikkelingen in het samenwerkingsverband; alles gericht op optimaliseren van de (interne) zorg op school.

Onder zorg verstaan we de pogingen om het basisonderwijs zo in te richten dat kinderen  overeenkomstig hun individuele mogelijkheden en talenten, gevormd en onderwezen worden en zich ten volle kunnen ontwikkelen.

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. Er wordt bij het aanbieden van de zorg zoveel mogelijk gewerkt volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken. Deze uitgangspunten zijn:

 • De onderwijsbehoeften, stimulerende en belemmerende factoren van het kind staan centraal. 
 • Afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind in wisselwerking met zijn omgeving. 
 • Leerkrachten realiseren passend onderwijs en leveren daarmee een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van het leren.  
 • Positieve aspecten van het kind, groep, school en ouders zijn van groot belang. 
 • Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren. 
 • Doelgericht werken: het team formuleert korte en lange termijndoelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen. 
 • De werkwijze is systematisch in stappen en transparant. Het is voor alle betrokkenen duidelijk hoe de school wil werken en waarom.

Onder opbrengstgerichtheid verstaan we het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het streven naar maximale opbrengsten. Bij opbrengsten gaat het dan om: 

 • cognitieve resultaten van leerlingen; 
 • sociaal-emotionele resultaten;
 • tevredenheid van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs. 

Bij opbrengstgericht werken zijn er hoge verwachtingen van de kinderen en wordt er uitgegaan van doelgericht werken. De doelen worden in het groepsplan geformuleerd en uitgewerkt. In dit groepsplan wordt beschreven op welke manier er gedifferentieerd wordt gewerkt met behulp van drie instructiegroepen. Voor de leerlingen die op een eigen niveau les krijgen, worden doelen, middelen en organisatie vastgesteld in een individueel OPP (ontwikkelingsperspectief). Op deze manier zijn de verschillen binnen de groep beter te hanteren.

Er zijn kwaliteitskaarten (grote kijkwijzer) ontwikkeld met betrekking tot opbrengstgericht werken. Om de opbrengsten te kunnen verhogen, is bewustwording een vereiste. Uiteraard zijn de leerkrachtvaardigheden hierbij ook van essentieel belang. De kwaliteitskaart DIM vormt een geheel van onze afspraak over het werken op I.B.S El Furkan. Derhalve zijn de leerkrachten (m.u.v. de nieuwe leerkrachten) hierin geschoold.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen de school hebben wij peuterspeelzaal Noah. Voor de meeste kinderen die daar binnenstromen geldt dat zij een VVE-indicatie hebben. Deze indicatie kan worden afgegeven omdat een kind extra ondersteuning nodig heeft op de peuterspeelzaal m.b.t. bepaalde ontwikkelingsgebieden, in de meeste gevallen is dit de taalontwikkeling. Vanuit peuterspeelzaal Noah stromen de kinderen groep 1 binnen. In groep 1 wordt de wereld van de kleuter langzamerhand verder uitgebreid. Door het spelen verkent de kleuter de wereld om zich heen. Op El Furkan wordt er bij de ontwikkeling van de leerlingen de methode ‘Piramide’ toegepast. In de kring worden spelletjes en taallesjes gedaan, liedjes gezongen, verhalen verteld en voorgelezen. Daarnaast spelen en werken de leerlingen in de hoeken.  Zo is er de bouwhoek, de huishoek, de leeshoek en nog veel meer hoeken waar de leerlingen zich kunnen ontwikkelen. Met al deze activiteiten wordt de taal- en denkontwikkeling van de leerling gestimuleerd. 

Terug naar boven