KBS De Vlinder

Stockholm 3 3124 SG Schiedam

Schoolfoto van KBS De Vlinder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het is ons doel ervoor zorgen dat leerlingen goed toegerust met kennis en vaardigheden de basisschool verlaten. Daarom is het van belang dat we goed bijhouden welke resultaten onze leerlingen behalen. We vinden het belangrijk ambitieuze doelen te stellen ten aanzien van de leerresultaten om er zo voor te zorgen dat onze leerlingen optimaal profiteren van het geboden onderwijs.

Aandacht voor lezen, rekenen en taal staat bij ons op de prioriteitenlijst. We vinden het bieden van een breed aanbod belangrijk. We zijn ten slotte een basisschool. De basis draait volgens ons om meer dan alleen de kernvakken. Een hoge score wil wel zeggen dat de kernvakken volgens normen gemiddeld goed beheerst worden. Hier doen we ons uiterste best voor.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig te volgen, maken wij gebruik van het IEP-leerlingvolgsysteem.

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Ons volgsysteem houdt daar rekening mee. Het geeft het kind, de ouders en de leerkracht inzicht in waar een kind nu staat en geeft aan hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is.

Wij nemen jaarlijks twee keer toetsen af die behoren bij dit leerlingvolgsysteem.

Naast dit leerlingvolgsysteem nemen wij de toetsen af behorend bij de verschillende lesmethoden die wij gebruiken. Samen geven deze toetsen ons een beeld van de ontwikkeling van het kind.

De ontwikkeling van leerlingen uit groep 1 en 2 volgen we aan de hand van het ontwikkelingsvolgmodel BOSOS. Het doel van BOSOS is te komen tot een beredeneerd aanbod door gericht te observeren en signaleren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overstap naar het voortgezet onderwijs is een volgende stap in de schoolcarrière van uw kind. De leerlingen uit groep 8 krijgen een schooladvies mee voor het voortgezet onderwijs. Dit advies komt tot stand naar aanleiding van de prestaties, mogelijkheden en vorderingen van de leerling. Het advies wordt besproken met u en uw kind. Met het schooladvies gaat u als ouder naar de school van uw keuze. De school van voortgezet onderwijs bepaalt dan of uw kind wel of niet wordt toegelaten. In april is er een informatieavond voor de ouders van de leerlingen uit groep 7. Tijdens deze avond wordt het schoolverlaterstraject en alle stappen die er in dat traject genomen worden met u besproken.
In groep 8 wordt naast de verplichte eindtoets een intelligentieonderzoek, de NIO, afgenomen. De uitslag van de toets wordt met u besproken tijdens het voorlopig adviesgesprek.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij werken met de methode voor sociaal-emotionele vorming van De Vreedzame school.
De groepen werken elk jaar in doorgaande lijn aan de volgende zes thema's:

1. We horen bij elkaar

2. We lossen conflicten zelf op

3. We hebben oor voor elkaar

4. We hebben hart voor elkaar

5. We dragen allemaal een steentje bij

6. We zijn allemaal anders

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zorgzaam en verantwoordelijk
  • Aandacht voor elk kind
  • Democratisch

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie is in december 2018 langsgekomen voor een verificatieonderzoek op de onderdelen didactisch handelen, zicht op ontwikkeling en kwaliteitscultuur.

Oordeel van de inspectie
- Didactisch handelen: voldoende
- Zicht op ontwikkeling: goed
- Kwaliteitscultuur: goed

Het definitieve onderzoeksrapport is beschikbaar en te vinden via scholen op de kaart, de website van de Vlinder en de site van de inspectie.

Terug naar boven