KBS De Vlinder

Stockholm 3 3124 SG Schiedam

Schoolfoto van KBS De Vlinder

Het team

Toelichting van de school

Wij zijn een opleidingsschool en vinden het belangrijk om aankomende leerkrachten, klassen- of onderwijsassistenten en aankomend gymnastiekdocenten de kans te bieden praktijkervaring op te doen op onze school. U zult dus regelmatig stagiaires of leraren in opleiding (Lio-ers) bij ons aan het werk zien. Zij staan onder begeleiding van de groepsleerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Gelukkig is het personeel weinig ziek. In het geval een leerkracht afwezig is, zal een collega de les waarnemen. Wanneer er geen collega beschikbaar is, doen we een beroep op een invalpoule.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onderwijsaanbod

Bij ons op school is ieder kind uniek, leert ieder kind anders en presteert ieder kind anders en naar eigen vermogen. We stemmen het onderwijsaanbod voor uw kind per vakgebied af op de onderwijsbehoeften van uw kind. Op basis hiervan wordt een keuze voor een instructiegroep bepaald bij vakken als rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Uw kind krijgt dan in die instructiegroep passend aanbod.

De drie instructiegroepen zijn:

- De basis (blauwe) groep.
In deze groep voldoet de basisinstructie aan de behoefte van uw kind om de gestelde doelen te kunnen behalen. Na deze basisinstructie kunnen de kinderen aan het werk.
- De verrijking (rode) groep.
Uw kind kan met korte instructie prima het gestelde doel halen. Na een korte instructie gaan deze leerlingen zelfstandig aan het werk. Zij krijgen de plusstof van de methode en verrijkings- en/of verdiepingsstof aangeboden. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften kan ook gekozen worden voor het compacten van de leerstof.
- De intensieve (groene) groep. Uw kind heeft verlengde instructie, andere instructie en/of extra oefening nodig. Hier is dus duidelijk sprake van een intensieve instructie, met meer voorbeelden. Het is dan ook de bedoeling dat de leerlingen na een goede instructie zelfstandig aan de slag gaan. De leerstof is dan zo duidelijk dat de kans op succeservaringen groot is. 

Doorgaande leerlijn
Voor uw kind is het belangrijk dat er sprake is van een doorgaande lijn binnen de school en binnen de Vlindertuin. In een volgend schooljaar is de leerkracht nieuw voor uw kind, niet de manier van werken. Dat realiseren we door:

- Regelmatig overleg tussen de leidsters van de peuters van de Wensboom en de kleuterleerkrachten.
- De kinderen iedere dag weer te laten weten en ervaren wat er die dag geleerd of gedaan gaat worden en wat er van hen verwacht wordt.
- Een zichtbare leeromgeving te realiseren in iedere groep, passend bij de groep.
- Werkafspraken op school waarin per vak is vastgelegd hoe we werken.
- Het signaleren en de aanpak van een hulpvraag van de leerling is gestandaardiseerd evenals de basisondersteuning aan leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie of ADHD. U kunt ons zorgbeleidsplan vinden op onze website.
- Het observeren van de groep door de intern-begeleider v.w.b. leerlingenzorg.
- Het observeren van de leerkracht door de directie met een terugkoppeling.
- Collegiale consultaties 

De leerstof in de onderbouw: groep 1 en 2
De kinderen in de kleuterklassen worden optimaal in hun ontwikkelingsbehoeften gestimuleerd door de combinatie van spelen, werken en leren in een prettige leeromgeving.
We werken met de methode Piramide. Piramide bestaat uit thema’s. Elk thema heeft een vaste structuur, die duidelijk herkenbaar is voor de leerlingen. In de thema’s komen doelen op alle leergebieden op speelse wijze aan bod. De leerkrachten bieden de activiteiten aan op verschillende niveaus om recht te doen aan alle kinderen. Piramide wordt aangevuld met specifieke (voorbereidende) reken-, lees- en woordenschatactiviteiten. Door liedjes, rituelen, het planbord en het dagritmesysteem ontstaat er een doorgaande lijn tussen de thema’s en de verschillende leerjaren. Van ouders wordt gevraagd actief betrokken te zijn bij de thema’s. Door het thema volledig in de belevingswereld van het kind te brengen, dus ook thuis, wordt de ontwikkeling meer gestimuleerd.

Tijdens het brengen van uw kind kunt u iedere ochtend bij de inloop zien hoe uw kind werkt en waarmee. Om 8.30 uur staat er materiaal klaar in de klas en de kinderen kunnen meteen aan het werk. Als de ouders om 8.40 uur vertrekken, werken de kinderen verder aan de opdracht. De leerkracht gaat vervolgens met een aantal leerlingen in een kleine kring aan de slag met pre-teaching, extra uitleg voorafgaand aan de les of verlengde instructie.

Rekenen, taal en lezen in groep 3 t/m 8
In groep 3 staat het aanvankelijk lezen centraal met daaraan gekoppeld het schrijven. We werken met de methode Lijn3. Vanaf groep 4 wordt er met de leesmethode Estafette gewerkt en met de methode Taal Actief. In deze methodes komen de taalaspecten spreken, luisteren, schrijven (stellen), taalbouw (woorden, woordgroepen/zinsdelen, zinnen, teksten) en taalgebruik (taalbetekenis en taalfunctie/taalkennis) uitgebreid aan de orde. We starten in groep 4 met de methode Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. Een methode met interactieve lees lessen en contextopgaven, aan de hand van de actualiteit.
In groep 3 wordt begonnen met de rekenmethode ‘Pluspunt’, een methode volgens realistisch rekenen/wiskunde onderwijs. Zij leren met Pluspunt rekenen binnen herkenbare situaties en samenhangen. Ze zijn per blok gegroepeerd rondom een thema. Groep 3 t/m 8 werkt in elk leerjaar volgens een gestructureerde leerlijn. Per half jaar zijn minimum- en streefdoelen geformuleerd. De methode geeft praktische differentiatie op de drie instructieniveaus en verwerkingsniveaus. De leerlingen maken gebruik van een chromebook om de les te verwerken, hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Snappet. In de methode wordt op verschillende manieren nagegaan of de kinderen de aangeboden leerstof beheersen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerjaren 1 en 2 werken als combinatiegroep samen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven