De Violier

Stockholm 1 3124 SG Schiedam

  • Een aantal keren per jaar worden de ouders van de kleuters en groep 3 uitgenodigd om samen met hun kind een activiteit te doen in de klas.
  • Wij maken gebruik van moderne hulpmiddelen. We houden hierbij de balans tussen interactie en digitalisering goed in de gaten.
  • Op een speelse manier de fijne motoriek ontwikkelen als voorbereiding op het schrijven.
  • In het Kidsrestaurant genieten de kinderen onder toezicht van Komkids van hun zelf meegenomen gezonde lunch.
  • Onze jaarlijkse sportdag in de Margriethal

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Violier,

De Violier is een openbare basisschool gevestigd in de wijk Sveaparken in Schiedam. Samen met 10 andere openbare basisscholen valt de Violier onder hetzelfde bestuur de Stichting Primo. De Violier hecht veel waarde aan een goede cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast is er aandacht voor creatieve, expressieve en motorische vaardigheden. Er wordt gebruik gemaakt van moderne leermiddelen en nieuwe inzichten met betrekking tot het onderwijs van de toekomst worden op een pragmatische wijze ingevoerd. Het team van de Violier is stabiel, deskundig en enthousiast. De meeste teamleden hebben een parttime aanstelling en hebben een duo collega. Duo collega's zorgen voor een goede overdracht en in ons leerlingvolgsysteem Parnassys houden we de ontwikkeling van de leerlingen bij.

Via Vensters krijgt u een uitgebreider inzicht in de achtergronden van het beleid van de school en laten we zien hoe we werken aan het behalen van optimale resultaten voor ieder kind en hoe dit door de inspectie wordt beoordeeld. Tevens krijgt u inzicht in het concept en de visie van de school, de populatie en de uitstroomgegevens. Kortom een goed instrument om u te helpen bij de schoolkeuze van uw kind en een instrument voor de school om het kwaliteitsbeleid te verantwoorden en constant te werken aan verbetering. Wij hopen u met Vensters, naast de website van de school een compleet inzicht te geven in onze organisatie en u enthousiast te maken voor onze school. Hieronder vindt u een korte foto-impressie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Engels vanaf de kleutergroepen
  • Muziekimpulsschool
  • Kanjeraanpak
  • Begaafdengroep: Pallas Athena
  • Opleidingsschool.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De terugloop van het leerlingenaantal komt overeen met de demografische trends van de gemeente Schiedam. Het aantal leerlingen dat uitstroomt in groep 8 is al een aantal jaren hoger dan de instroom van 4 jarigen. Op 1 oktober 2018 was er een lichte groei van het totaal aantal leerlingen te zien. De telling van 1 oktober 2019 gaf echter weer een lichte daling te zien. Deze gegevens zijn nog niet in deze grafiek opgenomen. We constateren wel een een groeiende zij-instroom. Dat zijn de kinderen die op onze school geplaatst worden vanwege een verhuizing of vanwege een andere reden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
302
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 's Morgens voor schooltijd worden de kinderen opgevangen in het Kids-restaurant. Hier wordt gespeeld, gelezen of worden  themagerichte activiteiten aangeboden.

Alle kinderen kunnen tussen de middag gebruik maken van de TSO (tussenschoolse opvang). Er wordt gebruik gemaakt van het kidsrestaurant, BSO-ruimtes en de theater-ruimte. De kinderen eten aan gedekte tafels. Structureel is er op de laatste vrijdag van de maand een tosti-dag. Bij de lagere groepen wordt er 2 keer per week voorgelezen tijdens het eten. Na het eten gaan de kinderen onder begeleiding buiten spelen. Er worden verschillende sport- en spelactiviteiten aangeboden.

Na schooltijd worden de kinderen opgevangen in de Komkids ruimtes in de school. Er wordt gewerkt met verschillende groepen ingedeeld naar leeftijd. Hierdoor worden aan de kinderen verschillende op leeftijd gerichte activiteiten en workshops aangeboden. Bij de naschoolse opvang hebben de kinderen tevens de mogelijkheid om te voetballen bij VVKS-Kids en/of te turnen op de BSO locatie Alliantie-Kids.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven