Basisschool De Dorpsbeuk

Beukenlaan 14 -16 3925 JL Scherpenzeel

 • Op De Dorpsbeuk is een rijke leeromgeving gecreëerd. De omgeving is zo ingericht dat de kinderen uitgedaagd worden en nieuwsgierig worden gemaakt. Op deze foto ziet u een taal/leeslokaal in de onderbouwunit.
 • Op de Dorpsbeuk leren de kinderen al heel jong dat je samen meer kunt bereiken dan alleen.
 • Op de Dorpsbeuk leren de kinderen door het voeren van coachgesprekken wat ze moeten leren en hoe ze dat het beste aan kunnen pakken.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er sprake is van vervanging bij verlof, dan wordt er gebruik gemaakt van de PIO invalpool.

Het is ook mogelijk dat duopartners ingezet worden. Mocht er geen vervanging te organiseren zijn, dan wordt de groep naar huis gestuurd. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met vakspecialisten. Dit houdt in dat de verschillende vakgebieden verdeeld zijn over de leerkrachten.

In de onderbouwunit is er een rekenspecialist en een taalspecialist.

In de middenbouwunit hebben we een taal- en leesspecialist en een reken- en spellingspecialist.

In de bovenbouwunit hebben we een taalspecialist, rekenspecialist, leesspecialist en een spellingspecialist.

De specialisten zijn verantwoordelijk voor hun vakgebied. Zij geven ook alle lessen in hun unit op dat vakgebied. Zij hebben hierdoor inzicht in de leerlijnen en de ruimte om onderzoek te doen binnen hun vakgebied. De vakspecialisten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het lesaanbod. Aangezien in de units iedereen de kinderen ziet is de gezamenlijk verantwoordelijkheid groot en zijn de kinderen goed in beeld.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De doelen die in de onderbouw worden aangeboden staan in het portfolio. Aan de hand van het portfolio worden de kinderen gevolgd. Het aanbod wordt zoveel mogelijk in kleine kringen aangeboden passend bij de ontwikkeling van de kinderen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

's Ochtends staan de kernvakken centraal. Er wordt een rooster gehanteerd waarop de kinderen kunnen zien wanneer zij instructie volgen en wanneer zij zelfstandig aan het werk zijn op het leerplein. Door de vakspecialisten worden korte en effectieve instructies gegeven. Op het leerplein is er altijd iemand aanwezig om de leerlingen te begeleiden.

's Middags wordt er projectmatig aan wereldoriëntatie gewerkt. We werken zoveel mogelijk geïntegreerd. Dit houdt in dat de doelen van taal, begrijpend lezen en burgerschap aan wereldoriëntatie gekoppeld worden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Door de manier waarop wij ons onderwijs organiseren kunnen wij goed afstemmen op specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit in de breedste zin van het woord. We hebben aanbod voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, maar ook voor kinderen die meer aan kunnen. Zij hebben het nodig om te leren, leren. Doordat we werken met vakspecialisten en instructie geven in instructiegroepen kunnen we beter aansluiten bij wat onze kinderen nodig hebben. Als zij meer tijd nodig hebben om hun doelen te behalen, dan kunnen ze hun instructie in een andere groep halen. Kinderen die minder tijd nodig hebben kunnen hun instructie ook in een andere groep halen.

We hebben verschillende specialisten in huis die gezamenlijk het onderwijs vormgeven:

 • vakspecialist taal
 • vakspecialist lezen
 • vakspecialist rekenen
 • vakspecialist gedrag
 • vakspecialist motoriek
 • Specialist hoogbegaafdheid

Ook in de onderbouw werken we op deze wijze. Voordat de kinderen bij ons op school starten is er een overdracht van de voorschool. Zo nodig is er een warme overdracht en gaan we een keer observeren bij de voorschool zodat we goed in kaart kunnen brengen wat het kind nodig heeft om goed te kunnen starten. De kinderen worden gevolgd d.m.v. het portfolio. Bij de instroom zitten de doelen van groep 1 en 2 in de map zodat de kinderen niet geremd worden in hun ontwikkeling, maar kunnen starten met de doelen die bij hun passen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij bieden de mogelijkheid om de oudste peuters van de voorscholen bij ons op school mee te laten doen aan een taalactiviteit met onze jongste kleuters. Dit in het kader van VVE, maar ook om de overgang naar school soepel te laten verlopen.

Vanaf schooljaar 2021-2022 zal deze samenwerking intensiever worden in het kader van VVE. Onze leerkrachten gaan nauwer samenwerken met de VVE coach om het aanbod goed op elkaar af te kunnen stemmen.

Terug naar boven