De Brêge

Trijegea 16 8517 HZ Scharsterbrug

  • Kindgericht werken aan continue verbetering van het onderwijs
  • Respect voor en tolerantie naar een ieders eigen aardigheden
  • Maar ook samenwerkend leren met aandacht voor elkaar
  • Zelfstandig leren en plannen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld, is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school. Immers, als je voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt je geen objectief beeld.Het is van belang om (ook) anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, ouders, maar ook de leerlingen van de school. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen, beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid.

Het bevragen van leerlingen kan dus gepositioneerd worden in een belangrijke fase van de kwaliteitszorg: vinden zij dat de school waarmaakt wat ze belooft? Op onze school meten we dit elke twee jaar, met behulp van een digitale anonieme leerlingenvragenlijst voor de leerlingen van de groepen 6-7-8.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Wij hechten grote waarde aan de betrokkenheid en tevredenheid van onze oudergeleding. Eén keer in de twee jaar voeren wij een oudertevredenheidsenquête uit. De uitkomsten geven input voor het schooljaarplan. In november 2020 is de meest recente enquête uitgevoerd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven