Basisschool De Regenboog

Runstraat 16 5374 AC Schaijk

 • Bewegend spelen en leren.
 • We gaan uit van betrokken leerlingen door eigenaarschap.
 • Leerplein in de blauwe unit waaraan de klaslokalen grenzen. We hebben 4 speel-, leerpleinen
 • Leren en ontwikkeling zichtbaar maken.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool De Regenboog!

Kleurrijk, veelzijdig en eigentijds, net als de regenboog zelf, en dat betekent erg veel voor ons. We hebben respect in ons denken en handelen; voor onszelf, de ander en voor de wereld om ons heen. We accepteren dat we allemaal anders zijn en daarom is iedereen welkom bij ons op school. We bieden een passende en krachtige leeromgeving waarbij we continu verbeteren. En dat alles altijd in verbinding met elkaar: Tussen leerling, groep en leraar maar ook tussen leerling, leraar, ouder en school.

Wij geloven in de kracht van verbinden.

Het team van basisschool De Regenboog

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kleurrijk
 • Respect
 • Veelzijdig
 • Eigentijds

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
380
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Brengen en halen

Op De Regenboog staan we voor veiligheid en welbevinden van onze leerlingen, uw kind(eren). Met deze maatregelen waarborgen we ook in de huidige periode de rust, veiligheid en zelfstandigheid voor onze leerlingen. De school, verkeerscommissie en de gemeente Landerd zorgen er gezamenlijk voor dat er voldoende veiligheid is voor kinderen bij het halen en brengen. Maar de belangrijkste speler bent u. Wij zijn allemaal afhankelijk van elkaars breng-en-haal-gedrag. Wij vragen u daarom: 

 1.  Alleen te halen en te brengen als dit gezien uw situatie noodzakelijk is.
 2.  Lopend of bij grotere afstand fietsend naar school te komen.
 3.  Bij halen of brengen met de auto te parkeren bij de kerk of in de parkeervakken.
 4.  De zoen en zoef zone alleen te gebruiken als uw kind zelfstandig in en uit kan stappen. Deze zone, voor de hekken van de school, is NIET   om te parkeren.   
 5.  Voor uw en andermans kinderen spreken we elkaar aan op die veiligheidsafspraken.

Wij hanteren daarvoor de volgende regels en routines:

 • Ouders, verzorgers, oppas en niet-schoolgaande broertjes of zusjes blijven buiten het schoolterrein.*
 • Vanaf 8.15 uur gaan de poorten van het plein open en is er toezicht.
 • Alle personeelsleden die toezicht houden dragen een veiligheidshesje met het logo van de school.
 • Vanaf 8.20 uur gaan de deuren open en kunnen de leerlingen rustig en zelfstandig naar binnen en is er toezicht in de klas.
 • Om 8.25 uur gaat de tweede bel, om 8.30 uur starten alle lessen.
 • Ouders parkeren voor de veiligheid van kinderen in de parkeervakken en niet op de stoep of rijbaan.
 • Ouders gebruiken de zoen-en-zoef-zone alleen als kinderen zelfstandig kunnen in- en uitstappen. Deze zone is niet om te parkeren.
 • Voor uw en andermans kinderen spreken we elkaar aan op die veiligheidsafspraken.
 • Parkeren kan het veiligst op het plein bij de kerk.
 • De kleuters hebben een eigen veilige ingang bij De Weijers. Maar u kiest er als ouder/verzorger zelf voor wat u de meest veilige en kortste route naar de school vindt.
 • Bij de poort stapt een fietser af en loopt op het schoolplein.
 • De fiets wordt gestald in het aangewezen parkeervak.  

*Uitzondering op de regel: Het hoofddoel geldt voor al onze leerlingen, maar soms zijn er voor individuele leerlingen tussenstappen nodig. U kunt als ouder altijd in overleg met de intern begeleider én de leerkracht om aanpassingen te bespreken. Onze leerkrachten maken met ouders van nieuwe leerlingen (kleuters) individuele afspraken over brengen en halen voor de 1e schooldag.  

Gym

Met SpoRtZO en de gemeente Maashorst zetten wij ons in voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. We hebben een samenwerkingsovereenkomsten Sportservice Noord-Brabant SSNB, waardoor buurtsportcoaches van SpoRtZO alle gymlessen voor de groepen 3-8 en de Koningsspelen verzorgen. In samenwerking met de partners van het lokale sportakkoord zorgen we voor het plannen, uitvoeren, monitoren en verantwoorden van een voortdurende ontwikkeling. Wij werken samen met de plaatselijke en lokale logopedie- en fysiotherapiepraktijk.

De gymlessen voor groep 1-2 vinden plaats in de speelzaal in de school. De dagen en tijden worden door de leerkrachten aan ouders doorgegeven.

Woensdag 

 • 08.30 - 10.00  4a en 4b 
 • 10.30 - 12.00  3a en 3b 
 • 12.30 - 14.00  5a en 5b 

Vrijdag 

 • 08.30 - 10.00  8a en 8b
 • 10.30 - 12.00  7a en 7b
 • 12.30 - 14.00  6a en 6b 

De werkwijze en afspraken staan genoteerd in de kwaliteitskaart Bewegingsonderwijs op onze website onder kwaliteitskaarten.

Wij maken bij bewegingsonderwijs gebruik van de kennis van externe deskundigen. In de onderbouw wordt er door een kinderfysiotherapeut (motorische ontwikkeling) en een logopediste (spraakontwikkeling) geobserveerd/ gescreend. De motorisch ontwikkeling wordt net als de cognitieve ontwikkeling gedurende de gehele schoolloopbaan gevolgd. Wij gebruiken hiervoor het leerlingvolgsysteem; BeweegBaas. Mocht de motorische ontwikkeling van een leerling achterblijven, dan kan er op verzoek van ouders een kinderfysiotherapeut in de gymles komen observeren.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven