Basisschool De Regenboog

Runstraat 16 5374 AC Schaijk

 • Bewegend spelen en leren.
 • We gaan uit van betrokken leerlingen door eigenaarschap.
 • Leerplein in de blauwe unit waaraan de klaslokalen grenzen. We hebben 4 speel-, leerpleinen
 • Leren en ontwikkeling zichtbaar maken.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool De Regenboog!

Kleurrijk, veelzijdig en eigentijds, net als de regenboog zelf, en dat betekent erg veel voor ons. We hebben respect in ons denken en handelen; voor onszelf, de ander en voor de wereld om ons heen. We accepteren dat we allemaal anders zijn en daarom is iedereen welkom bij ons op school. We bieden een passende en krachtige leeromgeving waarbij we continu verbeteren. En dat alles altijd in verbinding met elkaar: Tussen leerling, groep en leraar maar ook tussen leerling, leraar, ouder en school.

Wij geloven in de kracht van verbinden.

Het team van basisschool De Regenboog

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kleurrijk
 • Respect
 • Veelzijdig
 • Eigentijds

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
378
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Brengen en halen

Op De Regenboog staan we voor veiligheid en welbevinden van onze leerlingen, uw kind(eren). Met deze maatregelen waarborgen we ook in de huidige periode de rust, veiligheid en zelfstandigheid voor onze leerlingen. De school, verkeerscommissie en de gemeente Landerd zorgen er gezamenlijk voor dat er voldoende veiligheid is voor kinderen bij het halen en brengen. Maar de belangrijkste speler bent u. Wij zijn allemaal afhankelijk van elkaars breng-en-haal-gedrag. Wij vragen u daarom: 

 1.  Alleen te halen en te brengen als dit gezien uw situatie noodzakelijk is.
 2.  Lopend of bij grotere afstand fietsend naar school te komen.
 3.  Bij halen of brengen met de auto te parkeren bij de kerk of in de parkeervakken.
 4.  De zoen en zoef zone alleen te gebruiken als uw kind zelfstandig in en uit kan stappen. Deze zone, voor de hekken van de school, is NIET   om te parkeren.   
 5.  Voor uw en andermans kinderen spreken we elkaar aan op die veiligheidsafspraken.

Wij hanteren daarvoor de volgende regels en routines:

 • Vanaf 8.15 uur gaan de poorten van het plein open en is er toezicht.
 • Alle personeelsleden die toezicht houden dragen een veiligheidshesje met het logo van de school.
 • Vanaf 8.20 uur gaan de deuren open en kunnen de leerlingen rustig en zelfstandig naar binnen en is er toezicht in de klas.
 • Om 8.25 uur gaat de tweede bel, om 8.30 uur starten alle lessen.
 • Parkeren kan het veiligst op het plein bij de kerk.
 • Ouders, verzorgers, oppas en niet-schoolgaande broertjes of zusjes blijven buiten het schoolterrein.
 • De kleuters hebben een eigen veilige ingang bij De Weijers. U kiest er als ouder/verzorger zelf voor wat u de meest veilige en kortste route naar de school vindt.
 • Bij de poort stapt een fietser af en loopt op het schoolplein.
 • De fiets wordt gestald in het aangewezen parkeervak.  

*Uitzondering op de regel: Het hoofddoel geldt voor al onze leerlingen, maar soms zijn er voor individuele leerlingen tussenstappen nodig. U kunt als ouder altijd in overleg met de intern begeleider én de leerkracht om aanpassingen te bespreken. Onze leerkrachten maken met ouders van nieuwe leerlingen (kleuters)** individuele afspraken over brengen en halen voor de 1e schooldag.

Gymrooster

De gymlessen voor groep 1-2 vinden plaats in de speelzaal in de school. De dagen en tijden worden door de leerkrachten aan ouders doorgegeven.

Woensdag 

 • 08.30 - 10.00  4a en 4b 
 • 10.30 - 12.00  3a en 3b 
 • 12.30 - 14.00  5a en 5b 

Vrijdag 

 • 08.30 - 10.00  8a en 8b
 • 10.30 - 12.00  7a en 7b
 • 12.30 - 14.00  6a en 6b 

In het kader van de regeling Sport en Bewegen in de Buurt zijn er in samenwerking met de gemeente Landerd buurtsportcoaches verbonden aan De Regenboog. De werkwijze en afspraken staan genoteerd in de kwaliteitskaart Bewegingsonderwijs op onze website onder kwaliteitskaarten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Integriteitscode

Je veilig voelen op school is een belangrijke basisvoorwaarde om als leerling het maximale uit je schooltijd te halen en als leerkracht met plezier je werk te doen. Schoolteam, leerlingen en ook de ouders/verzorgers dragen op hun eigen manier bij aan een prettig en veilig schoolklimaat. De meeste omgangsvormen spreken daarbij voor zich en zijn diep geworteld in een cultuur van ongeschreven regels.  

De kernwaarden van OPTIMUS zijn:

Kwaliteit, Ontwikkeling, Resultaat, Verantwoordelijkheid, Verbondenheid, Vertrouwen

Integriteit staat centraal bij alle kernwaarden. Ervaring leert dat kwetsbare situaties in de praktijk voorkomen en dat in die situaties integer handelen noodzakelijk is.   

Optimus heeft een integriteitscode gemaakt die beschrijft wat in een aantal specifieke situaties binnen de OPTIMUS scholen als respectvol, integer en als wenselijk wordt gezien. Spontaniteit en onderling vertrouwen blijven daarbij een groot goed. Middels een open communicatie willen we dat koesteren. Dit document is het resultaat van een dialoog met alle betrokkenen bij de school en zal ook in de toekomst regelmatig geëvalueerd worden. In de code zijn we niet volledig in de opsomming van situaties die zich kunnen voordoen; we bieden in deze code voldoende houvast om ook in andere, niet beschreven situaties, integer te kunnen handelen.

De volledige integriteitscode kunt u via de volgende link downloaden: Integriteitscode

Klik hier voor alle documenten die van toepassing zijn op sociale veiligheid en welbevinden.

Terug naar boven