Basisschool Den Omgang

Bossestraat 8 b 5374 HT Schaijk

  • Schoolfoto van Basisschool Den Omgang
  • Schoolfoto van Basisschool Den Omgang
  • Schoolfoto van Basisschool Den Omgang
  • Schoolfoto van Basisschool Den Omgang
  • Schoolfoto van Basisschool Den Omgang

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de methodegebonden toetsen en dagelijkse observaties van de leerkrachten maken we ook gebruik van extra materialen om de ontwikkeling van onze leerlingen in kaart te brengen. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen gebruiken we voor de leerlingen vanaf groep 3 VISEON. Voor de groepen 1 en 2 gebruiken we KIJK. Om de leervorderingen methode-onafhankelijk in beeld te krijgen maken we gebruik van de toetsen van het CITO (Centraal Instituut Toets Ontwikkeling). We toetsen onze leerlingen hiermee voor rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat en bij de kleuters op taalontwikkeling en ordenen (rekenen). Daarmee brengen we de ontwikkeling van een individuele leerling, groep en de hele school in kaart. Sommige toetsen worden 2 keer per jaar afgenomen (februari en juni), andere 1 keer per jaar. De uitslagen van de toetsen bespreken we met u tijdens de ouder-kindgesprekken. De uitdraaien van de resultaten vindt u in het portfolio van uw kind. De groepsleerkrachten bespreken de resultaten van de observatie, van het werk en van de toetsen met de interne begeleider. Vergelijken en meten van leerprestaties is nodig, om per kind, per groep en op schoolniveau te kunnen bekijken hoe het leer - en ontwikkelingsproces verloopt en om tijdig te kunnen signaleren welke leerlingen extra en/of speciale hulp nodig hebben. Als de resultaten opvallen, kunnen we maatregelen nemen. Dat doen we ook als resultaten erg goed zijn

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven