Openbare Basisschool 't Zwanenest

Jochem Blaauboerstraat 4 1751 CJ Schagerbrug

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Zwanenest

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van 't Zwanenest. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Voor verdere informatie over dit onderwijs verwijzen we u naar de website van de school; www.obszwanenest.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Warme, veilige omgeving
  • Rust en structuur
  • Samenwerken
  • Thematische wereldoriëntatie
  • Onderzoeken/ontdekken/bewegen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

's Ochtends gaat om 8.20 uur de bel. Dan gaan de schooldeuren open mogen de kinderen naar binnen. De lessen start om 8.30 uur. De kinderen zijn om 14.00 uur weer uit. Bij het uitgaan van de school worden de kinderen van de groepen 1, 2 en 3 naar buiten gebracht. De andere kinderen gaan zelfstandig naar buiten. Ouders/verzorgers kunnen wachten op het plein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacybeleid

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacybeleid van Stichting Surplus, het schoolbestuur van onze school. Het privacybeleid van Stichting Surplus is te vinden op https://stichtingsurplus.nl/ons-beleid-en-afspraken/privacy/. Het privacybeleid is nader uitgewerkt in een privacyverklaring, die je op dezelfde pagina kunt vinden.

Persoonsgegevens - De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarbij hoort. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders, zoals bij inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 

Digitaal administratiesysteem - Voor het opslaan van leerlinggegevens gebruiken wij het digitaal administratiesysteem Esis. Ook de vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in dit systeem. Esis is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. We delen (een beperkt aantal) persoonsgegevens met schoolbestuur Stichting Surplus in het kader van de gemeenschappelijke administratie. 

Digitale leermiddelen - Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Een beperkte set met persoonsgegevens is nodig om een leerling te kunnen identificeren als deze bijvoorbeeld inlogt op digitaal lesmateriaal of een digitale toets maakt. Wij hebben met de leveranciers van onze digitale leermiddelen duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen en vastgelegd in een overeenkomst. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor hebben gegeven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Ook met Stichting Basispoort heeft de school een overeenkomst gesloten. Basispoort is een samenwerkingsverband tussen vier grote educatieve uitgeverijen en vier schoolleveranciers. Basispoort biedt een zogeheten Single Sign On voor de software van de aangesloten partners en is daarmee een belangrijke verwerker van persoonsgegevens. Via Basispoort worden echter geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

Rechten ouders en leerlingen inzake privacy - Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie worden gecorrigeerd. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag je als ouder vragen om specifieke gegevens te verwijderen. Wil je gegevens wijzigen of laten verwijderen of heb je hierover een vraag, neem dan contact op met de directeur. In de privacyverklaring van Stichting Surplus op https://stichtingsurplus.nl/ons-beleid-en-afspraken/privacy/ kun je precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 

Foto’s en video - Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Ook als toestemming is gegeven, blijven wij zorgvuldig met beeldmateriaal van leerlingen omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto of video te publiceren. Heb je een vraag over het gebruik van foto’s en video, neem dan contact op met de directeur.

Privacy is een belangrijk grondrecht. Je moet erop kunnen vertrouwen dat je privacy wordt gerespecteerd. We verwachten ook van de ouders die kinderen op onze school hebben en die meehelpen bij schoolactiviteiten dat ze zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie. Onze kinderen maken we bewust van het belang van gegevensbescherming en privacy en we leren ze om hiermee verstandig om te gaan.

Terug naar boven