Aloysiusschool

Langestraat 3 1741 HB Schagen

  • Beeld en letters zijn bewaard gebleven en in de nieuwe gevel verwerkt.
  • De aula is een echte theaterzaal geworden.
  • De lokalen grenzen hier aan een ruime gang en de vide toont een kijkje op het toneel en de tribune.
  • Schoolfoto van Aloysiusschool
  • Hier zitten tijdelijk een aantal groepen tot de twee nieuwe lokalen in het hoofdgebouw gereed zijn.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof is niet meer vanzelfsprekend wegens een landelijk en regionaal lerarentekort.

Wij hebben de volgende mogelijkheden:

Een duocollega die bereid is en tijd heeft, kan soms voor een dag of een aantal dagen de leerkracht met verlof vervangen.

We kunnen binnen ons bestuur een aanvraag doen voor een leerkracht uit de vervangingspoule. Als er iemand beschikbaar is in deze poule kan dit een oplossing zijn. Met name voor langdurig verlof zoals zwangerschapsverlof regelen we dit ruim op tijd.

Als een verlof voor een of twee uur nodig is regelen we het intern.

Het lukt niet altijd om vervanging te regelen, ondanks onze inspanningen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Leren in groep 1-2 vindt plaats via het spel. Er wordt gewerkt vanuit aansprekende en betekenisvolle thema’s die een directe relatie hebben met de wereld om ons heen. Kinderen spelen de volwassen wereld na en zijn daarin voortdurend in interactie met elkaar. Een thema duurt een aantal weken. Binnen het thema wordt er gewerkt met 5 kernactiviteiten: Spelactiviteiten; Constructieve en beeldende activiteiten; Gespreksactiviteiten; Lees- en schrijfactiviteiten; Reken- en wiskunde activiteiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vakken worden niet altijd geïsoleerd aangeboden. Ons streven is dat er synergie ontstaat en dat vakken en thema's in elkaar overlopen en elkaar versterken. Wereldoriëntatie omvat geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Burgerschap is hier ook onderdeel van.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Doelgroepen en mogelijkheden:

ADHD: herkennen, opstellen begeleidingsplan, structurele aanpak in de klas, al dan niet met externe ondersteuning.        

PDD NOS: herkennen, bieden van veiligheid en  vaste structuur in de reguliere klassensituatie.

Meerkunners en hoogbegaafdheid: herkennen, aansluiten bij hun onderwijsbehoeften in de klas, eventuele  externe ondersteuning van de Plusklas in Schagen of de specialisten Hoogbegaafdheid. 

Dyslexie: herkennen, duurdiagnose, protocol en begeleidingsplan, structurele aanpak en indien nodig extra ondersteuning.    

Faalangst en concentratieproblemen: herkennen, gerichte begeleiding door individuele gesprekken door interne coach of leerkracht en of kanjertraining.       

Pestgedrag: aanpak in de groep preventief via Vreedzame school, 7 gewoonten en  individueel met behulp van Kanjertraining. Tevens volgen we de stappen van het anti-pest protocol. 

Alle informatie vindt u in ons schoolondersteuningsprofiel 2020-2021

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven