De Ark

Vincent van Goghlaan 2 1741 JR Schagen

Schoolfoto van De Ark

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Ark maken we gebruik van de IEP als doorstroomtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen richten we het onderwijsleerproces zo in dat dat ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leerkrachten de leerlingen goed kennen (wat is het niveau?). Daarna moeten de kinderen gevolgd worden in hun ontwikkeling, daar waar nodig volgt dan extra zorg en begeleiding.  Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die moeite hebben met de leerstof, maar ook juist op leerlingen die moeilijke lesstof aankunnen.

De leerlingen in de kleutergroep worden gevolgd in hun ontwikkeling aan de hand van observaties tijdens diverse onderwijsactiviteiten. Deze observaties worden vastgelegd in de ontwikkelingslijnen van Parnassys.

In de groepen 3 t/m 8 worden naast de methodetoetsen ook twee maal per jaar een methode-onafhankelijke toets afgenomen, wij gebruiken daar de toetsen van IEP voor. In de periode januari en juni worden rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen getoetst. Na elke toetsperiode bespreekt de leerkracht de toetsresultaten met de Intern Begeleider. Samen wordt een plan van aanpak besproken voor de komende periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen maken in groep 7 de NIO. Naar aanleiding van de uitslag van deze toets en alle andere relevante gegevens geeft de leerkracht een voorlopig advies.

In januari geeft de leerkracht van groep 8 het definitieve advies. In februari van groep 8 maken alle leerlingen de doorstroomtoets. Naar aanleiding van de uitslag van deze toets kan het advies nog naar boven worden bijgesteld, maar niet naar beneden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De taak van school is om kinderen voor te bereiden op de maatschappij. Wij besteden daarom gericht aandacht aan vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. We leren kinderen om respect te hebben voor zichzelf en voor anderen, ook anderen die een andere mening zijn toegedaan.

Door het gebruik van verschillende methodes, die beschreven worden in de volgende paragraaf, leren kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen gedrag en werken ze op een actieve manier aan het versterken van hun eigen geluk.

Dit alles draagt bij aan een veilig, positief schoolklimaat, goede leerprestaties en het ontwikkelen van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • verantwoordelijkheid
  • geluk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft onze school op 13 juni 2017 voor het laatst bezocht. De inspectie oordeelde dat de kwaliteit op onze school op orde is en was met name te spreken over het positieve schoolklimaat. Dit onderdeel werd dan ook met een "goed" beoordeeld.

Terug naar boven