De Ark

Vincent van Goghlaan 2 1741 JR Schagen

Schoolfoto van De Ark

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit 8 groepsleerkrachten, een intern begeleider, twee onderwijsassistenten en een schoolleider. Naast de vaste medewerkers zijn er vaak verschillende stagiaires vanuit het ROC, Horizon college en de PABO bij ons op school aanwezig.

Daarnaast maken we gebruik van vakleerkrachten. In elke klas wordt tweewekelijks een muziekles verzorgd door een vakdocent en vanaf groep 4 krijgen de leerlingen een keer in de week les van een vakdocent bewegingsonderwijs. Per jaar krijgen de leerlingen ook een aantal lessen van een kunstdocent van Triade.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het beleid van de school is erop gericht om vervanging zo goed mogelijk te regelen. Voor vervanging maken we gebruik van de eigen invalpool van stichting Kopwerk. Het kan echter voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is. Wanneer dit het geval is, kan de desbetreffende groep verdeeld worden over andere groepen. 

Bij langdurige ziekte zal de directie, bij het ontbreken van invalkrachten, tijdig aan de ouders bekend maken welke maatregelen zullen worden getroffen. Bij onverwachte lesuitval tijdens de schooldag zorgt de school voor een adequate opvang van de leerlingen, leerlingen kunnen dus niet zomaar gedurende de dag naar huis gestuurd worden.

Duidelijk mag zijn, dat het naar huis sturen van leerlingen een noodoplossing is en het naar huis sturen van leerlingen zonder dat ouders/verzorgers vooraf zij geïnformeerd vermeden zal worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij zijn een school met ongeveer 115 leerlingen verdeeld over 5 (combinatie)groepen. Voor het schooljaar 2023-2024 werken wij met de volgende groepen:

  • groep 1/2
  • groep 2/3
  • groep 4/5
  • groep 6/7
  • groep 7/8 

In de ochtenden wordt voornamelijk aandacht besteed aan de kernvakken lezen, taal en rekenen, de middagen worden veelal besteed aan thematisch werken en creatieve vakken.

Tijdens de lessen maakt de leerkracht gebruik van het directe instructiemodel en worden zowel coöperatieve werkvormen als bewegend leren ingezet.  De leerlingen leren zelfstandig te werken met behulp van een dag- of weektaak. Op die momenten kan de leerkracht extra instructie bieden aan kleine groepjes of individuele leerlingen. De verwerking van de lesstof gebeurt deels op papier en deels digitaal. Vanaf groep 4 werken de leerlingen op een Chromebook met behulp van Gynzy Kids. Met deze software oefenen kinderen op hun eigen niveau.

Tijdens het thematisch werken is er veel aandacht voor de samenhang tussen de verschillende vakgebieden. De eigen onderzoeksvragen van de leerlingen nemen een centrale plaats in en de wereld van buiten wordt binnen de school gehaald

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Ark besteden wij op een integrale manier aandacht aan burgerschapsvorming, zoals ook in de kerndoelen voor het onderwijs beschreven staat. Burgerschapsvorming is geen apart schoolvak maar is onderdeel van het pedagogisch klimaat en is verweven in de lesstof van onze thema's, binnen onze lessen levensbeschouwing en de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling. Onze visie op burgerschap en de doorgaande lijn vormen onze uitgangspunten voor het aanbod.

Burgerschap brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de samenleving. Ze maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Samenleven is de kern van onze samenleving maar samen leven moet je leren! Dit doe je niet alleen door kennis op te doen uit boekjes, maar juist door te leren in de praktijk. De school vormt hierbij een oefenplaats.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school


De Ark hanteert het basisprincipe ieder kind is welkom, mits wij het kind kunnen bieden wat het nodig heeft. Wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling, dan kunnen we de ondersteuning telkens een niveau opschalen, waarbij de inzet van externen en ouders steeds belangrijker wordt.

Wij onderscheiden vier niveaus van zorg die we beknopt weergegeven.

Groepsniveau

Zodra er wordt gesignaleerd dat een kind uitvalt of opvalt, worden de ouders door de leerkracht hiervan op de hoogte gesteld De leerkracht, eventueel in overleg met de intern begeleider(IB), organiseert ondersteuning in de klas op basis van gerichte aanpak: toetsing en/of observatie, analyse van de gegevens, opstellen plan, uitvoering en vervolgens weer toetsing en/of observatie. De leerkracht is eindverantwoordelijk voor de ondersteuning van de leerling.

Schoolniveau

Kinderen die op groepsniveau een andere aanpak nodig hebben door specifieke onderwijsbehoeften kunnen niet altijd door de leerkracht alleen worden ondersteund. In overleg met de ouders kan de leerkracht het kind aanmelden bij het ondersteuningsteam(OT) van de school. Het OT denkt mee over de hulpvraag van de leerkracht. Het gaat nu om meer complexe ondersteuningsvragen. Het OT bestaat uit de directeur, de intern begeleider, Yvon Molenaar, een orthopedagoog van de OBD, de ouders van het kind, de leerkracht en eventuele externe deskundigen die betrokken zijn bij de ondersteuning van het kind. Ook kunnen externe deskundigen uitgenodigd worden die nog niet bij het kind betrokken zijn maar die gezien hun expertise mee kunnen denken over de hulpvraag. Voordat een kind wordt aangemeld bij het OT gaat de leerkracht samen met de ouders een groeidocument invullen. In het groeidocument staat welke belemmeringen er zijn, maar ook welke factoren kunnen helpen om de ondersteuning succesvol te laten zijn. Besprekingen in het OT kunnen bijvoorbeeld leiden tot: aanpassing van de aanpak in de klas,observatie door een instantie, inschakelen van School Maatschappelijk Werk etc. Ook kan er besloten worden dat het kind begeleiding krijgt van de onderwijsassistente die op De Ark werkzaam is. Deze onderwijsassistente wordt voor het grootste deel bekostigd door gelden die de school ontvangt vanuit het Samenwerkingsverband.

Scholengroepniveau

Hierbij werken scholen in de nabijheid van elkaar samen. De Ark vormt samen met de andere scholen in Schagen de Scholengroep Schagen. Met elkaar zorgen zij voor expertise en met gezamenlijke financiële middelen kan een goede ondersteuning van de kinderen gerealiseerd worden. De scholengroep bestaat uit een netwerk van directeuren en intern begeleiders. Zij komen samen in het scholengroepoverleg Schagen (SGOS). Elke scholengroep heeft een eigen ondersteuningsteam (OTG). Een OTG bestaat uit een orthopedagoog en 3 intern begeleiders. Als we in het OT op school tot de conclusie komen dat we onvoldoende middelen en expertise hebben om het kind te ondersteunen wordt er een beroep gedaan op het OTG. Op basis van de hulpvraag kan het OTG een arrangement toekennen, waarmee de extra ondersteuning bekostigd kan worden.

Samenwerkingsverbandniveau

Onze school is onderdeel van het Samenwerkingsverband kop van Noord-Holland, gevestigd op de Drs. F Bijlweg 8a in Den Helder. Het samenwerkingsverband is telefonisch bereikbaar op 06 52 347 163 of via de mail op secretariaat@swvkopvannoordholland.nl.  Wanneer plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of op de plusvoorziening van het samenwerkingsverband aan de orde lijkt dienen we deze aanvraag, weer in overleg met de ouders, in bij de Commissie voor Toelating en Ondersteuning (CTO). De CTO geeft een toelaatbaarheidsverklaring af die nodig is voor een plaatsing op één van genoemde voorzieningen.

Het volledige schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De afgelopen jaren hebben we geëxperimenteerd met een meerkunnersgroep binnen onze school. Leerlingen die niet naar een plusklasvoorziening gaan maar wel meer uitdaging nodig hebben kregen zo een aanbod op maat gedurende een ochtend in de week. In de toekomst willen we dit een structurele plek gaan geven binnen ons onderwijs.

Daarnaast willen we de uren die beschikbaar zijn voor extra ondersteuning uitbreiden en inzetten op scholing van de onderwijsassistent(en). tenslotte willen we een groot deel van de extra ondersteuning verplaatsen naar onze leerpleinen. Hierdoor blijven leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben meer onderdeel van de groep en wordt de ondersteuning nog meer geïntegreerd in het totale lesaanbod

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als school zijn wij alert op signalen van jonge risicoleerlingen. Dit zijn leerlingen tussen de 4 en 7 jaar bij wie de ontwikkeling risicovol verloopt of dreigt te gaan verlopen. Zij hebben behoefte aan speciale zorg in het onderwijs, maar het is nog niet duidelijk of de zorg tijdelijk of duurzaam georganiseerd moet worden. Halverwege groep 2 stellen we ons de vraag of de doorgaande ontwikkeling van een kind wel gebaat is bij een overgang naar groep 3. De kalenderleeftijd is niet doorslaggevend, maar de ontwikkeling van het kind. Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van de leerlijnen van Parnassys en "Zien". Als er n.a.v. van deze informatie twijfel ontstaat, wordt dit besproken met de ouders. De zorg wordt uitgesproken en er wordt aangegeven welke activiteiten worden ondernomen om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Tijdens dit gesprek wordt ook aangegeven wanneer de definitieve beslissing wordt genomen: een kleuterverlenging of door naar groep 3.

Soms zijn jonge kinderen op alle gebieden verder dan hun leeftijdsgenoten. Vaak blijkt dat al in groep 1. In overleg met ouders/verzorgers kan dan besloten worden om de leerling eerder mee te laten doen met de activiteiten van groep 2 om hem/haar de ontwikkelkansen te geven waar het aan toe is. Dat wil niet altijd zeggen dat een kind ook eerder start in groep 3. In ons protocol kleuterverlenging/overgang van groep 2 naar groep 3, op school aanwezig, zijn de procedure en criteria beschreven.

Terug naar boven