RK basisschool De Startbaan

Smirnoffstraat 15 2171 NZ Sassenheim

  • Schoolfoto van RK basisschool De Startbaan
  • Schoolfoto van RK basisschool De Startbaan
  • Schoolfoto van RK basisschool De Startbaan
  • Schoolfoto van RK basisschool De Startbaan
  • Schoolfoto van RK basisschool De Startbaan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht proberen wij dit zo goed mogelijk op te vangen. Binnen het bestuur is hiervoor een vervangingspool beschikbaar. Indien we niet uit de vervangingspool kunnen putten kan eigen personeel worden ingezet. Als deze opties onmogelijk zijn, zijn we genoodzaakt de groep op te delen of (in het uiterste geval) naar huis te sturen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Actief Burgerschap 

Wij willen kinderen met ons onderwijs voorbereiden op de taken en rollen die ze nu en in de toekomst in de maatschappij vervullen. Voorbeelden zijn de consument, de verkeersdeelnemer en de burger in een democratische rechtstaat. 

Om in die taken en rollen goed te kunnen functioneren en deelnemen aan de samenleving, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Kinderen dienen hiervoor kennis te ontwikkelen over en inzicht te verwerven in belangrijke algemeen aanvaarde normen en waarden en te weten hoe daarnaar te handelen. We willen kinderen respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtstaat bijbrengen en de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens. We willen kinderen het gevoel geven dat ze mee kunnen en mogen praten over belangrijke zaken, zodat ze zich betrokken voelen bij de klas, de school en de omgeving van de school. 

Als school richten we ons op de samenleving als geheel en op de directe leefomgeving. We vinden het belangrijk dat kinderen met diverse culturen en achtergronden met elkaar kennismaken en leren samenwerken. Kinderen groeien op in een pluriforme samenleving. We willen bijdragen aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties die de kinderen in staat stellen een deel uit te maken van deze samenleving. 

Als school besteden we actief aandacht aan: 

  • democratie: kinderen leren denken en handelen volgens democratische principes; 
  • participatie: kinderen worden gestimuleerd actief deel te nemen aan zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten; 
  • identiteit: er is aandacht voor ‘wie ben ik’ en ‘wie is die ander’. Kinderen leren hiermee ontdekken, dat er verschillende zienswijzen zijn op bepaalde problemen, ze leren kijken vanuit verschillende perspectieven en ze leren een eigen mening te formuleren en te onderbouwen.

Actief burgerschap is een leerstofonderdeel van de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die wij op school gebruiken. Het is echter ook verweven met onze hele manier van lesgeven en omgaan met kinderen. Steeds weer proberen we de kinderen te laten nadenken over hun eigen rol in deze democratische samenleving. Ook ouders zijn hierbij een belangrijke partner voor de school.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zorg hebben we voor elk kind, dat valt voor ons logischerwijs onder de basiszorg. Echter, De Startbaan biedt meer dan dat:

Op De Startbaan zien we het kind in al zijn facetten; ieder kind heeft talenten!

Onze ambities zijn divers. De komende jaren willen we, onder andere, eenheid op het gebied van didactisch en pedagogisch handelen. Door het afstemmen van ons gedrag en handelingen als leerkracht willen we onderwijs voor de leerlingen meer voorspelbaar maken. Belangrijk voor ons zijn: vaste structuren tijdens een les, omgaan met uitgestelde aandacht, bevorderen van zelfstandigheid van de kinderen. 

De kernvakken rekenen, (begrijpend) lezen en taal vormen de basis van ons onderwijs. Doormiddel van ons onderwijs willen we elk kind een gedegen basis meegeven. Om ons onderwijs te optimaliseren maken we gebruik van chromebooks. ICT geeft ons de mogelijkheid differentiatie zo optimaal mogelijk te maken. De tussenopbrengsten van taal- en rekenen zijn voldoende, wij denken echter dat zij naar een hoger niveau gebracht kunnen worden. Door ons op korte termijn te verdiepen in didactisch handelen en op iets langere termijn in leesonderwijs willen we hier stappen in gaan zetten.

Kinderen die echt meer uitdaging nodig hebben komen eenmaal in de week bij elkaar, samen met een kleine groep leeftijdsgenoten. Tijdens dit "Plusuur" krijgen ze instructie over uitdagende stof en werken ze aan verschillende projecten. Gedurende de rest van de week is er in de groep tijd om opdrachten verder uit te werken. Op gemeentelijk niveau wordt er in schooljaar 2020-2021 gestart met een boven schoolse voorziening voor kinderen die nog meer aan kunnen dan dat wij als basisschool kunnen bieden. 

Bij de wereldoriënterende- en cultuurvakken verandert de rol van de leerkracht. Door het gebruiken van een vak doorbrekende methode voor wereldoriëntatie ontwikkelt de leerkracht zich als coach. Er komt meer ruimte voor eigen invulling van de leerlingen waarbij samenwerken, onderzoeken en ontdekken uitgangspunt zijn.

Kortom, De Startbaan, school in ontwikkeling!

Passend Onderwijs op de Startbaan

"Grenzen in zicht voor passend onderwijs binnen onze school"

Passend onderwijs gaat over de balans tussen de onderwijsbehoeftes van een leerling en het ondersteuningsaanbod dat de Startbaan als school kan realiseren. Indien er een besluit genomen moet worden over deze balans, gaan ouders en school met elkaar in gesprek over de volgende vraag: “Is de grens voor het regulier onderwijs in zicht?”. De volgende 10 aspecten zijn helpend bij het maken van een beredeneerd besluit:  

1:         Leerstofaanbod: is de school in staat het onderwijs te verzorgen dat passend is bij de onderwijsbehoefte van de leerling? Zijn curriculumaanpassingen voor de leerling te realiseren?

2:         Ontwikkeling: is er nog sprake van ontwikkeling bij de leerling, in de brede zin des woords? Kan de school hier nog in voldoende mate toe bijdragen?

3:         Relaties & interacties: is er nog sprake van positieve relaties en interacties tussen de leerling en klasgenoten en tussen de leerling en de leerkracht en/of andere professionals binnen de school?

4:         Welbevinden & zelfbeeld: is de leerling nog gelukkig binnen de school en draagt de schoolomgeving nog bij aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld?

5:         Participatie: kan de leerling, eventueel met redelijke aanpassingen, volwaardig deelnemen aan allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten de klas of school?

6:         Tijd- & aandachtverdeling: is de tijd die de leerkracht aan de leerling moet besteden nog in balans met de tijd en aandacht die de andere leerlingen in de klas vragen?

7:         Samenwerking & vertrouwen: is er nog voldoende vertrouwensbasis om met elkaar samen te werken in het belang van de leerling? (professionals binnen de school, ouders, leerling zelf, professionals van buiten de school)

8:         Veiligheid: biedt een reguliere school nog voldoende veiligheidsgaranties voor zowel de medeleerlingen, de professionals die werkzaam zijn binnen de school als voor de leerling zelf? (fysieke & psychische veiligheid)

9:         Medisch protocol: is de school in staat de medische zorg te bieden of te faciliteren binnen het medisch protocol van de school? (toedienen medicatie, injecteren, uitvoeren medische of verzorgende handelingen, verzorgingsruimtes etc.)

10:       Gebouw & technische aanpassingen: is het gebouw geschikt de leerling toegang te verlenen tot alle benodigde ruimtes en zijn de eventueel noodzakelijke technische aanpassingen redelijkerwijze te realiseren binnen de reguliere school?

Het volledige Schoolondersteuningsprofiel is te downloaden via de schoolpagina binnen www.scholenopdekaart.nl of de website van de school. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven