Rooms Katholieke Basisschool de Springplank

Kagerplein 30 2172 EA Sassenheim

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Springplank
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Springplank
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Springplank
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Springplank
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Springplank

In het kort

Toelichting van de school

Op basisschool De Springplank draait het allemaal om goed onderwijs, om groei, eigen verantwoordelijkheid nemen in een veilige en fijne omgeving. Vallen en weer opstaan. Stap voor stap je talenten ontdekken. En bovenal, gemotiveerd en met veel plezier elke dag een sprong in ontwikkeling maken.

Bij ons wordt uw kind gezien, gehoord en mag het er zijn.
Balans is bij het ons het sleutelwoord; er is continue aandacht voor de fysieke en mentale gesteldheid van kinderen.

Lees alle informatie op deze site grondig. En neem ook eens een kijkje op onze website www.bsspringplank.nl.
Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.
Met plezier laten wij u de school zien en vertellen wij u over ons onderwijsconcept en onze visie daarop.

De Springplank…….elke dag ZIN om een SPRONG vooruit te maken!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Ontwikkeling
  • Plezier
  • Inspriren(d)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Springplank heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Dit zien wij terug in het onderwijs en de omgeving zoals een klimaatneutraal gebouw. De aanwas en aanmelding is de laatste jaren naar verwachting. De prognose, maar ook de praktijk laat zien dat het aantal leerlingen groeit.

Momenteel (schooljaar 2023-2024) heeft de school 10 groepen. Drie groepen 1/2, vier groepen in de middenbouw (3a, 3b, 4 en 5) en drie groepen in de bovenbouw (6, 7 en 8). 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij willen dat kinderen, ouders en medewerkers zich veilig voelen bij ons op school.
Daarom is er door Sophia Scholen een plan sociale veiligheid opgesteld dat van toepassing is op alle Sophiascholen.

Het plan is in schooljaar 2020-2021 herijkt en ingevoerd in 2021-2022. Het plan geeft duidelijke richtlijnen met betrekking tot (fysieke) veiligheid. Beleid op het terrein van agressie en seksuele intimidatie maakt hiervan onderdeel uit. Op de website is het sociale veiligheidsplan via een infographic weergegeven. Deze infographic geeft u alle informatie en leidt u op een toegankelijke manier door het plan.   ? 

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving te creëren voor uw kind(eren), professionals en ouders/verzorgers (hierna: ouders). Een leef- en leerklimaat waarin iedereen zich veilig voelt en zich positief verbonden voelt met de school en met elkaar. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.  ? 

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is. 


'Kriebels in je buik'

Een onderdeel van sociale veiligheid is het onderwerp relaties en seksualiteit. Onze school vindt het belangrijk dat kinderen actief leren over lichamelijke en relationele ontwikkeling op de manier die bij hun belevingswereld past. Daarom wordt op school gebruik gemaakt van het lespakket 'Kriebels in je buik' ontwikkeld door Rutgers. 

Terug naar boven