R.K.B.S De Overplaats

Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim

  • Er wordt in alle groepen gewerkt met chromebooks, naast het werken op papier.
  • Er is een speelplaats voor de groepen 1/2/3/4 en een speelplaats voor groep 5/6/7/8.
  • Onze school vindt het belangrijk dat de leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen.
  • Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen.
  • Onze school heeft een eigen bibliotheek.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scores van onze eindtoets basisonderwijs laten in een reeks van achtereenvolgende jaren zien, dat onze school altijd op, veelal boven het landelijk gemiddelde scoort. Het streven is om ieder jaar een score te halen van 537 of hoger. Dit is een lat die we gezamenlijk met alle basisscholen binnen de Sophia stichting hebben afgesproken.

Jaarlijks worden de uitslagen van de eindtoets geëvalueerd door de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directeur. We achterhalen de mogelijke oorzaken van een opvallende uitslag. Veelal worden "hiaten" al vroegtijdig gesignaleerd tijdens de trendanalyse van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem (CITO groep 2 t/m 8). Hierdoor kunnen we vaak tijdig gewenste actie ondernemen en ons onderwijs aanpassen.

De uitslagen van de eindtoets worden jaarlijks besproken in een overleg tussen de directeur van de school en de kwaliteitsmedewerker van de Sophia stichting waaronder de school valt.

Alle leerlingen van groep 8 nemen deel aan de Cito-eindtoets, tenzij een leerling het Nederlandse onderwijs te kort heeft gevolgd. ( NT2 leerlingen ) Wij hanteren de uitslag als een onafhankelijk gegeven; bij de keuze van de juiste vorm van voortgezet onderwijs spelen gegevens uit het leerlingvolgsysteem echter een belangrijke rol. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemonitord en geanalyseerd. N.a.v. van deze resultaten krijgen alle leerlingen op hun eigen niveau een plek in de zorglijn. Hierin worden de onderwijsbehoeften van de kinderen weergegeven. 

Twee keer per jaar worden er opbrengstanalyses gemaakt en er worden twee keer per jaar groepsbesprekingen gehouden met de leerkracht en de Intern begeleider. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt geformuleerd op basis van de rapporten van de afgelopen jaren, de ervaringen van vorige leerkrachten en het opgebouwde leerlingendossier. Daarbij worden de gegevens uit het leerlingvolgsysteem betrokken, waarin de resultaten staan van alle CITO toetsen (groep 3 t/m 8), zoals die door de leerling zijn gemaakt. Tijdens een overleg tussen de leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directie wordt het voorlopig schooladvies geformuleerd. 

In een individueel gesprek met de ouders - in aanwezigheid van hun kind - wordt in januari van het schooljaar de advisering door de groepsleerkracht en intern begeleider toegelicht. 

We kunnen constateren dat de meeste leerlingen na 3 jaar nog steeds op het geadviseerde schooltype onderwijs volgen. De resultaten van de VO-scholen(Voortgezet Onderwijs) worden door ons bewaard en doorgesproken. We volgen de leerlingen ook doordat de kinderen, met name in het brugjaar, regelmatig even komen bijpraten met hun "oude" leerkrachten van De Overplaats.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 31 oktober 2012 heeft de Inspectie van Onderwijs voor onze school het basisarrangement vastgesteld. Dat is in principe geldig voor één jaar.

Indien een school voldoet aan de eisen uit het basisarrangement, wordt de school in principe om de vier jaar bezocht door de inspecteur voor het basisonderwijs. Het laatste bezoek vond plaats in januari 2012. De onderdelen die daarin als aandachtspunten naar voren zijn gekomen, worden vertaald naar actiepunten / speerpunten die we jaarlijks opnemen in de schoolvoornemens. De ervaringen worden opgenomen in het zgn. schooljaarverslag en jaarlijks besproken met de kwaliteitsmedewerker van de Sophiastichting waar onze school deel van uitmaakt.

November 2020 heeft het bestuur een inspectiebezoek gehad. 

N.a.v. dit inspectiebezoek heeft er op school een themaonderzoek "kwaliteitsverbetering en leerling populatie "plaats gevonden. 

Met dit onderzoek heeft de inspectie meer inzicht gekregen in, hoe wij inzetten op kwaliteitsverbetering en leerling populatie. 

Terug naar boven