R.K.B.S De Overplaats

Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim

Schoolfoto van R.K.B.S De Overplaats

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scores van onze eindtoets basisonderwijs laten in een reeks van achtereenvolgende jaren zien, dat onze school altijd op, veelal boven het landelijk gemiddelde scoort. Het streven is om ieder jaar een score te halen van 537 of hoger. Dit is een lat die we gezamenlijk met alle basisscholen binnen de Sophia stichting hebben afgesproken.

Jaarlijks worden de uitslagen van de eindtoets geëvalueerd door de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directeur. We achterhalen de mogelijke oorzaken van een opvallende uitslag. Veelal worden "hiaten" al vroegtijdig gesignaleerd tijdens de trendanalyse van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem (CITO groep 2 t/m 8). Hierdoor kunnen we vaak tijdig gewenste actie ondernemen en ons onderwijs aanpassen.

De uitslagen van de eindtoets worden jaarlijks besproken in een overleg tussen de directeur van de school en de kwaliteitsmedewerker van de Sophia stichting waaronder de school valt.

Uit principe laten we alle achtste groepers aan de eindtoets deelnemen, ook die leerlingen met een LWOO-indicatie (LeerWeg Ondersteunend Onderwijs) of leerlingen die vanwege de afkomst een taalachterstand hebben. We hanteren de uitslag als een onafhankelijk gegeven; bij de keuze van de juiste vorm van voortgezet onderwijs spelen gegevens uit het leerlingvolgsysteem echter een bijzonder grote rol.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt geformuleerd op basis van de rapporten van de afgelopen jaren, de ervaringen van vorige leerkrachten en het opgebouwde leerlingendossier. Daarbij worden de gegevens uit het leerlingvolgsysteem betrokken, waarin de resultaten staan van alle CITO toetsen (groep 2 t/m 8), zoals die door de leerling zijn gemaakt. Tijdens een overleg tussen de leerkracht van groep 8 en de intern begeleider wordt het voorlopig schooladvies geformuleerd. Vanzelfsprekend hebben zij vooraf informatie ingewonnen bij de leerkracht(en) die deze leerlingen in groep 7 begeleid heeft (hebben).

In een individueel gesprek met de ouders - in aanwezigheid van hun kind - wordt in januari van het schooljaar de advisering door de groepsleerkracht en intern begeleider toegelicht. 

We kunnen constateren dat de meeste leerlingen na 3 jaar nog steeds op het geadviseerde schooltype onderwijs volgen. De resultaten van de VO-scholen(Voortgezet Onderwijs) worden door ons bewaard en doorgesproken. We volgen de leerlingen ook doordat de kinderen, met name in het brugjaar, regelmatig even komen bijpraten met hun "oude" leerkrachten van De Overplaats.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven