R.K.B.S De Overplaats

Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim

 • Er wordt in alle groepen gewerkt met chromebooks, naast het werken op papier.
 • Er is een speelplaats voor de groepen 1/2/3/4 en een speelplaats voor groep 5/6/7/8.
 • Onze school vindt het belangrijk dat de leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen.
 • Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen.
 • Onze school heeft een eigen bibliotheek.

Het team

Toelichting van de school

Ons schoolteam is zeer divers. Het bestaat uit zeer ervaren leerkrachten en minder ervaren leerkrachten. De kracht van ons team ligt in het delen van ervaringen. We noemen onszelf een lerende organisatie, waarin we gebruik maken van elkaars kwaliteiten en werken met "open deuren". Geplande collegiale consultaties van de leerkrachten, klassenbezoeken en flitsbezoeken door de directie en intern begeleider zijn de afgelopen jaren gemeengoed geworden. 

Binnen ons team zijn er ook medewerkers met specifieke competenties aanwezig. 
Onderstaand vindt u de verschillende professies:

 • Bedrijfshulpverleners
 • Intern begeleider
 • Remedial teacher
 • Anti pest coördinator
 • Kindercoach
 • Cultuurcoördinator
 • Rekencoördinator
 • Begeleider meer en hoogbegaafden


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij beschikken als Sophiascholen over een eigen vervangingspool.
Het team van de vervangingspool heeft een eigen directeur. 
Als alle leerkrachten zijn ingezet uit de vervangingspool en er zijn toch nog leerkrachten die vervangen moeten worden dan proberen wij dit intern op te lossen met eigen leerkrachten. 
In het uiterste geval zal u gevraagd worden om uw kind thuis te houden bij afwezigheid van de leerkracht. U wordt hier altijd tijdig over geïnformeerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben 270 leerlingen en een team van 27 deskundige mensen. Zij zijn verdeeld over twaalf groepen in één gebouw. Ons gebouw bevindt zich aan de Willibrorduslaan, nummer 71 te Sassenheim. Binnen onze school hebben we groep 1 t/m groep 8. 
Dit schooljaar werken wij met de volgende groepe:

 • Drie gecombineerde groepen 1/2
 • Twee groepen 3
 • Twee groepen 4
 • Een groep 5
 • Een groep 6
 • Een groep 7
 • Twee groepen 8

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen gaan we ervan uit dat het kind leert door te spelen. Bij dit spelen doen de leerlingen ervaringen op die de basis vormen voor hun verdere ontwikkeling. Het (begeleide) spel is belangrijk voor een natuurlijk verloop voor de sociaal-emotionele-, motorische- en kennisontwikkeling. De leerlingen mogen zich binnen een bepaald kader op hun eigen tempo ontwikkelen. De leerkracht heeft een sturende en coachende rol. 


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij stellen kerndoelen en referentieniveaus die aan het eind van de basisschool moeten zijn behaald. Iedere leerling moet zich een basispakket aan kennis en vaardigheden eigen gemaakt hebben. We streven ernaar dit ruimschoots te halen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan sociale redzaamheid, bewegingsonderwijs en (basis)computervaardigheden (van groep 1 t/m 8 leren de leerlingen programmeren).

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar. Wij bieden basiskwaliteit en aanvullende ondersteuning. Wij gaan uit van ondersteuningsbehoefte voor alle kinderen. 

Er wordt levelwerk aangeboden voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Ook is er een leerlab, hier leren de kinderen hun executieve vaardigheden te ontwikkelen of op cognitief gebied op hun niveau verder uitgedaagd te worden. Het leerlab is één keer per week op locatie in Sassenheim.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school


Inschrijving gebeurt via het aanmeldingsformulier. U kunt dit formulier downloaden via de website van onze school of bij de directeur ophalen en inleveren. Meldt u uw kind aan, dan gaan we ervan uit dat u de uitgangspunten en het programma van de school respecteert en dat de kinderen aan alle activiteiten van de school zullen deelnemen. Ouders van nieuwe leerlingen worden met hun zoon/dochter uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek. We hanteren twee gespreksronden. De eerste gespreksronde wordt in de meimaand gepland, deze is voor de ouders waarvan hun kind tussen juni t/m december 4 jaar wordt. In de maand oktober wordt de tweede gespreksronde gepland voor de ouders waarvan hun kind tussen januari t/m mei 4 jaar wordt. Hiervoor ontvangt u vroegtijdig een uitnodiging, zodat u hier rekening mee kunt houden.

Indien er speciale behoeftes nodig zijn voor de leerling dan is er een warme overdracht met het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal. Dit initiatief kan bij de desbetreffende organisatie liggen, maar ook bij ons als school n.a.v. de kennismakingsgesprekken die plaatsvinden voordat de leerling 4 jaar is geworden.

Terug naar boven