Bosbeekschool

Burg Enschedelaan 66 2071 AW Santpoort-Noord

Bosbeekschool 
Openbaar onderwijs 
Santpoort-Noord

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen van groep 8 van de Bosbeekschool hebben geen Cito M8 toetsen gemaakt in het schooljaar 2020-2021 vanwege de coronaperiode. Het definitief schooladvies voor de kinderen van groep 8 is dan ook leidend geweest voor de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. We hebben voor dat advies gekeken naar de resultaten vanuit het leerlingvolgsysteem (M6, E6, M7 en E7 toetsen) en het beeld van de groepsleerkrachten van groep 7 en 8.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Bosbeekschool volgen we de kinderen vanaf groep 1 t/m groep 8. Dat doen we aan de hand van ons leerlingvolgsysteem. Wij volgen de kinderen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. Twee keer per jaar nemen we de cito toetsen af op de diverse vakgebieden. Daarnaast volgen we de kinderen aan de hand van de methode gebonden toetsen en het dagelijkse werk. Jaarlijks stellen we schooldoelen en schoolnormen. Twee keer per jaar kijken we met elkaar naar de resultaten (trendvergaderingen) en voeren we passende interventies uit. Op sociaal-emotioneel gebied volgen we de kinderen aan de hand van observatielijsten en de leerling vragenlijsten. In groep 8 maken de kinderen de Centrale Eindtoets en geven we als school een definitief schooladvies. Ouders hebben toegang tot het ouderportaal. Zij kunnen de resultaten van hun kind(eren) volgen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen van groep 8 van de Bosbeekschool hebben geen Cito M8 toetsen gemaakt in het schooljaar 2020-2021 vanwege de coronaperiode. Het definitief schooladvies voor de kinderen van groep 8 is dan ook leidend geweest voor de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. We hebben voor dat advies gekeken naar de resultaten vanuit het leerlingvolgsysteem (M6, E6, M7 en E7 toetsen) en het beeld van de groepsleerkrachten van groep 7 en 8.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Begin schooljaar 2019-2020 is er een start gemaakt met interne audits. Een team van auditoren (externe ondersteuner, clusterdirecteur en directieleden van de scholen van OPOIJmond) hebben klassenbezoeken gedaan en gesprekken gevoerd met directie, Interne Begeleiding, kinderen, ouders en teamleden. De bevindingen zijn gedeeld met het team van de Bosbeekschool en het College van Bestuur. Het team van de Bosbeekschool pakt n.a.v. de audit enkele aandachtspunten op in het komende schoolplan. 

- zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen (gedifferentieerd aanbod).                                                              

- het vergroten van de betrokkenheid van de kinderen bij hun onderwijs. (ruimte geven aan kinderen / veranderende rol van de leerkracht).

- het vergroten van de betrokkenheid van de groepsleerkrachten. (werken in onderwijsteams, samen verantwoordelijk) 

 


Terug naar boven