Bernardus-School

Hoflaan 6 7597 LS Saasveld

  • Schoolfoto van Bernardus-School
  • Schoolfoto van Bernardus-School
  • Schoolfoto van Bernardus-School
  • Schoolfoto van Bernardus-School
  • Schoolfoto van Bernardus-School

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

5.1.1 Hoe houden we zicht op de ononderbroken ontwikkelingslijn van leerlingen?

We houden de ontwikkeling van onze leerling in het oog door deze systematisch te volgen en vervolgens door een goede organisatie van de zorg voor de ontwikkeling van de leerling. In deze paragraaf leest u hoe dit op onze school georganiseerd is.

5.1.2 Hoe volgen we de ontwikkeling van de leerlingen?

We willen dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. Daarom is het van groot belang dat we de ontwikkeling van ons onderwijs, de groepen en vooral de leerlingen goed in beeld hebben. Hiervoor moeten we goed zicht hebben op ons onderwijs. De intern begeleiders en de directie staan daarom dichtbij het primaire proces. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de frequentie waarin deze medewerkers in de klassen zijn te vinden. Om de onderwijskwaliteit van onze school goed in beeld te hebben en houden hanteren we de Onderwijsagenda. Dit is een jaarplanning waarin beschreven staat op welke momenten we in ieder geval samen naar ons onderwijs, de voortgang van de groepsplannen, de uitkomsten van de toetsen van ons leerlingvolgsysteem en de voortgang van de individuele leerlingen kijken.

We hanteren het leerlingvolgsysteem van Cito en nemen toetsen af voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en taal en rekenen en taal/rekenen voor kleuters. Daarnaast gebruiken we bij de kleuters de observatielijsten van de mappen fonemisch en gecijferd bewustzijn en een digitaal leerlingvolgsysteem. We verwerken de gegevens voor verdere analyse vervolgens in ons administratie- en volgsysteem Parnassys.

De informatie die uit de bovengenoemde bronnen komt bespreken we met de leerlingen en hun ouders. Op deze manier betrekken we enerzijds de leerlingen nauwer bij hun eigen proces anderzijds krijgen we bij de oordeelsvorming met betrekking tot de data input vanuit alle betrokken partijen. Dit verhoogt de betrokkenheid. Om de doorgaande lijn voor wat betreft de ontwikkeling van de leerling duidelijk te hebben en houden werken we met een leerlingportfolio.

Op basis van de bevindingen die we opdoen maken de leerkrachten voor de basisvakken groepsplannen. In deze plannen wordt beschreven hoe de leerlingen zoveel mogelijk instructie en verwerking op passend niveau krijgen.

Als onderdeel van de Onderwijsagenda wordt in de Centrale schoolbespreking, twee keer per jaar met het hele schoolteam, naar de cognitieve opbrengsten gekeken. Deze twee bijeenkomsten zijn de schakel tussen ons systeem van leerlingenzorg en het systeem voor kwaliteitszorg. We bepalen mogelijke verbeterplannen mede op basis van deze bijeenkomst.

5.1.3 Hoe is onze leerlingenzorg ingericht? 

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten een passend onderwijsaanbod krijgen. Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Dat betekent dat het samenwerkingsverband waaronder wij vallen de zorgplicht heeft om elk kind een passende onderwijsplek te bieden.

Leerlingenzorg is de hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Het kan te maken hebben met leer- of sociale problemen of juist de behoefte aan extra uitdaging. Op onze school is een intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De leerkracht signaleert vroegtijdig welke leerlingen daarvoor ondersteuning nodig hebben en probeert aan te sluiten bij deze zorg. Deze zorg wordt in samenwerking met de intern begeleider in kaart gebracht. De intern begeleider ondersteunt leerkrachten bij het zoeken naar de juiste ondersteuning. Voor een compleet beeld van de inrichting van onze leerlingenzorg verwijzen we u graag naar de volgende link: https://www.bernardusv.nl/ons-onderwijs/leerlingenzorg/  

5.1.4 Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften

Soms vraagt de ontwikkeling van leerlingen om ander aanbod dan het niveau van het aanbod van de leerlingen in de leeftijdsgroep. Onze school zorgt dan voor onderwijsaanbod passend bij de ontwikkeling van deze leerling en beschrijft dit in een specifiek plan voor deze leerling, het zogenaamde ontwikkelingsperspectief. Dit plan wordt met ouders besproken. Ook wordt dit plan regelmatig geëvalueerd om zo ook goede zorg te dragen voor de ononderbroken ontwikkelingslijn voor deze leerlingen.

Het kan ook zijn dat een leerling om andere redenen om specifieke ondersteuning voor zijn of haar ontwikkeling vraagt. De KONOT-scholen kunnen voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een beroep doen op de ondersteuning vanuit Samenwerkingsverband (SWV) 23.02 (www.swv2302.nl, telefoonnummer: 085-0471102). Binnen dit samenwerkingsverband is deze ondersteuning decentraal geregeld in drie deelregio’s. De KONOT-scholen behoren tot deelregio Noordoost Twente. In deze deelregio wordt de extra ondersteuning georganiseerd en gecoördineerd vanuit het Onderwijs Ondersteuningscentrum (OOC) in Oldenzaal:

Onderwijs OndersteuningsCentrum

Lariksstraat 11,7572 DE

Oldenzaalwww.ooc-notwente.nl

telefoonnummer: 0541-627010  

De scholen binnen SWV 23.02 hebben samen afgesproken welke passende ondersteuning ze minimaal kunnen bieden. Deze ondersteuning is beschreven in het Basisondersteuningsprofiel, te vinden onder de volgende link: Basisondersteuningsplan SWV 23.02. Naast de binnen SWV 23.02 afgesproken basisondersteuning kan onze school extra begeleiding bieden op verschillende gebieden. Onze school heeft deze extra begeleiding beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Dit ondersteuningsprofiel is te vinden onder de volgende link: https://www.bernardussv.nl/ons-onderwijs/leerlingenzorg/


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Basisschool Bernardus wil kinderen een veilige plek bieden om vandaar uit optimaal te kunnen ontwikkelen. Ons schoolgebouw biedt een veilige basis waarbinnen we als school een veilig klimaat kunnen creëren. We willen de leerlingen van onze school duidelijk, positief en met eigen verantwoordelijkheid benaderen en verantwoordelijkheid geven. Een positief pedagogisch klimaat wordt volgens ons niet gecreëerd door regels of systemen. Het zit in de houding en het handelen van de mensen die met de kinderen werken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Succes en plezier
  • Eigenaarschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven