Protestants Christelijke Basisschool Prinses Juliana

Zwolseweg 103 8275 AC 's-Heerenbroek

 • Onze school aan de Zwolseweg.
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prinses Juliana
 • Samen geven we respect handen en voeten. Respect voor elkaar, respect voor de omgeving.
 • Als het rustig is, kan je je beter concentreren.
 • In onze school is het veilig. Daar zorgen we samen voor.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De kinderen maken op de Julianaschool, conform het beleid van IRIS, de eindtoets van Route 8.

Met deze adaptieve toets, een toets die zich aanpast aan het niveau van de leerlingen, brengen we duidelijk in beeld in wat een leerling kan en welke leerroute passend is in de toekomst. Deze uitslag gebruiken wij als ondersteuning van het Voortgezet Onderwijs advies dat al is afgegeven op basis van 8 voorgaande jaren basisonderwijs. 

We vinden het belangrijk dat een kind komt op de plek die bij hem past.

Ook in 2020 2021 waren de resultaten van de eindtoets passend bij de mogelijkheden van de leerlingen. Wanneer het resultaat van een leerling niet passend is bij de verwachtingen die vastgesteld zijn door de inspectie, hebben we een onderbouwd plan waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe de leerling zich heeft ontwikkeld volgens zijn eigen persoonlijke mogelijkheden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ons ultieme doel is dat leerlingen onze school verlaten als wijze wereldburger. De kennis (Taal en rekenen) en vaardigheden die daarbij horen en (aan)geleerd kunnen worden in de periode van 4-12 jaar staat in het onderwijs en de opvang van de prs Julianaschool centraal. We zorgen ervoor dat kinderen optimaal de gelegenheid krijgen om deze kennis en vaardigheid te ontwikkelen o.a. door continu als team te werken aan de ontwikkeling van lesvaardigheden.  

We volgen de leerlingen door observeren aan de hand van kijklijsten, door het afnemen van zowel methode gebonden, als niet methode gebonden toetsen en sluiten mede op basis van deze observatie aan bij de ontwikkeling en de mogelijkheden van de leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Groep 8 en dan?

Kinderen die na groep 8 onze school verlaten, krijgen gedurende hun laatste schooljaar informatie over alle vervolgmogelijkheden. Er zijn ouderavonden, voorlichtingsavonden, er worden folders uitgedeeld en veel scholen organiseren ‘open dagen’. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Tijdens diverse gesprekken tussen school en ouders worden de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs besproken.

Advies

Tijdens een pré-adviesgesprek in groep 7 wordt met ouders de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs verkend in een gesprek.   Elke leerling in groep 8 krijgt een schooladvies (tenminste vóór 1 maart). In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties, werken in de klas, doorzettingsvermogen, omgaan met huiswerk, aanleg en ontwikkeling gedurende de hele basisschoolperiode. Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets primair onderwijs, voor alle leerlingen in Nederland een ‘objectief tweede gegeven’ bij in de vorm van een resultaat op de centrale eindtoets primair onderwijs.

Wanneer de leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook besloten worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets primair onderwijs. Soms is het resultaat van de eindtoets primair onderwijs minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2016 heeft de school voor het laatst bezoek gehad van de Onderwijsinspectie. Dit was een zeer waardevol bezoek. Tijdens het bezoek is  het waarderingskader van het zgn. gedifferentieerde toezichts-kader toegepast.  In de samenvatting staat het volgende vermeld: 

De Prinses Julianaschool heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

 • De school heeft zicht op haar leerling populatie en stelt eigen normen voorde basisvakken
 • De leerlingen leren zelfverantwoordelijk te leren
 • Het directe instructiemodel kan nog effectiever worden ingezet
 • De leerkrachten hebben zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en stemmen hun onderwijs daar op af
 • Ouders, team en leerlingen benoemen de positieve sfeer als herkenbaar voor de school
 • Een zelfevaluatie heeft de school inzicht gegeven in de kwaliteit van haar onderwijs en richting voor de toekomst

Elk jaar levert de school in het portaal van de onderwijsinspectie de benodigde documenten en cijfers aan om de kwaliteit van de Julianaschool te laten meten.

Terug naar boven