Protestants Christelijke Basisschool Prinses Juliana

Zwolseweg 103 8275 AC 's-Heerenbroek

  • Onze school aan de Zwolseweg.
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prinses Juliana
  • Samen geven we respect handen en voeten. Respect voor elkaar, respect voor de omgeving.
  • Als het rustig is, kan je je beter concentreren.
  • In onze school is het veilig. Daar zorgen we samen voor.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De leerkracht is ziek en dan?

De directeur gaat op zoek naar een vervanger.

We streven ernaar om de vervanging door het eigen personeel te laten plaatsvinden, om zodoende de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. Als er geen eigen personeel beschikbaar is, wordt een beroep gedaan op de invalpool. Omdat meer scholen een beroep doen op de invalpool zal er zo nu en dan geïmproviseerd moeten worden.

Bij ziekte neemt de directeur de volgende maatregelen: 

1. wanneer er een duo-collega is, wordt deze gevraagd;

2. als er stagiaires op school zijn, wordt aan hen gevraagd om een groep (onder verantwoordelijkheid van hun mentor) waar te nemen; 

3. als ook dat niet leidt tot een oplossing, worden collega’s gevraagd een extra dag te werken;

4. lukt dat niet, worden invalkrachten gebeld;

5. als het niet lukt op deze wijze vervanging te regelen, treedt de noodprocedure in werking.

Dit houdt in:

a. kinderen intern opvangen;

b. of kinderen naar huis sturen.  

Ad a: ‘intern opvangen’:

• het intern opvangen van leerlingen gebeurt bijvoorbeeld door de intern begeleider of onderwijsassistent;

• als de aantallen het redelijkerwijs mogelijk maken worden leerlingen over andere groepen verdeeld of worden groepen samengevoegd. Doordat we werken met combinatie-groepen is deze optie echt een noodgreep en wordt dan ook zelden toegepast. 

• intern opvangen gebeurt alleen de eerste dag.

Diezelfde dag krijgt u via Parro bericht waarin gemeld wordt of- en op welke wijze er de volgende dag(en) les kan worden gegeven aan welke groep leerlingen. Het kan dus zijn dat we schuiven met leerkrachten zodat het naar huis sturen van leerlingen evenwichtig verdeeld kan worden.  

Ad b: ‘naar huis sturen’:

• als intern opvangen niet lukt, worden leerlingen naar huis gestuurd;

• één groep heeft maximaal 2 dagen lesvrij, daarna is een andere groep aan de beurt (bijvoorbeeld een hogere/lagere groep);

• zodra deze noodprocedure in werking treedt, worden college van Bestuur en Inspectie ingelicht;

• als leerlingen van groep 3 tot en met 8 lesvrij zijn, krijgen zij wanneer dit langer dan 1 dag gaat duren, na een dag thuiswerk.

Corona

Corona heeft een nieuwe dimensie gebracht aan het bovenstaande. De ervaring van vorig jaar is dat elke groep een dag thuis heeft gezeten vanwege de afwezigheid van leerlingen, twee groepen in quarantaine hebben gezeten en thuisonderwijs kregen. Deze en andere unieke situaties worden per keer bekeken en zo goed mogelijk ingericht. Hiervan worden ouders op de hoogte gesteld via Parro.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Overige activiteiten bestaan uit: Topontdekkers - bewegen - spel - extra activiteiten ter ondersteuning van de ontwikkeling van het kind.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De overige vakken bestaan uit: Extra bewegen, extra begeleiding op de zaakvakken en extra creative vorming.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Beschikbare deskundigheid voor ondersteuning op de prs Julianaschool

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij als school zelf in huis hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij halen van buiten  met name Iris (externe deskundigheid). Dit is gezien de kleinschaligheid van de school niet meer dan gebruikelijk.

Onze interne deskundigheid ligt op de volgende gebieden:

- Rekenen en Taal.

- Leesontwikkeling en leesplezier.

Externe deskundigheid (binnen Iris) ligt op de volgende gebieden:

- Hoogbegaafdheid.

- Gedrag.

- Dyslexie.

- Moeilijk lerende kinderen (in ontwikkeling).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven