Christelijke Basisschool de Wegwijzer

Prins Bernhardstraat 28 2691 VK 's-Gravenzande

Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Wegwijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De uitstroomgegevens zoals hierboven gepubliceerd zijn in overeenstemming met de ontwikkeling die de leerlingen de afgelopen jaren hebben laten zien. De uitslagen van de eindtoets hebben de voorlopig adviezen bevestigd. 

Alle leerlingen zijn geplaatst op de school van hun keuze.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt zorgvuldig opgesteld door de betrokken leerkracht(en) en de ib'er. Hierbij worden niet alleen de resultaten van het leerlingvolgsysteem gebruikt, maar ook de resultaten van de methode gebonden toetsen. Daarnaast wordt ook gekeken of het advies bij de leerling past: is de leerling gemotiveerd, is hij/ zij een doener of juist een kind dat graag studeert, wat is de werkhouding?

Eind groep 7 krijgen de leerlingen in een persoonlijk gesprek met de ouder(s) een preadvies. Na afname van de IEP in januari 2024 (groep 8) wordt het voorlopig schooladvies opgesteld.

De IEP-doorstroomtoets wordt afgenomen op 6 en 7 februari 2024. Nadat de uitslag op 15 maart 2024 bekend is, volgt het definitieve advies. Indien het advies vanuit de doorstroomtoets hoger is dan het voorlopig advies, wordt er altijd contact opgenomen met de ouders om te bespreken of het verstandig is het advies naar boven bij te stellen. Mocht de doorstroomtoets op een lager advies uitkomen, dan verandert er aan het schooladvies niets. Het definitieve advies wordt schriftelijk aan de ouders medegedeeld.

In de week van 25 maart 2024 kunnen de ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keuze.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven