WSKO John F. Kennedyschool

Obrechtlaan 12 2692 BV 's-Gravenzande

  • Wij gebruiken verschillende methodes op basisschool John F. Kennedy.
  • Talenten en kwaliteiten worden door samenwerken goed benut.
  • De ontwikkeling start op onze school vanaf 2 jaar in de peutergroep van Okidoki.
  • Kinderen kunnen precies omschrijven wat ze aan het leren zijn, wat ze willen leren en wat de volgende stap is.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de WSKO zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen als een leerkracht ziek is. Hieronder vindt u het stappenplan dat gehanteerd wordt.                

Stap 1                           

Vervanging binnen de eigen school met plusleerkracht.  Iedere school heeft 1 of 2 extra leerkrachten met de bedoeling deze in te zetten bij ziekte van een leerkracht.

Stap 2                           

Overleg met collega-scholen. Het solidariteitsgevoel is van groot belang binnen WSKO. In tijd van nood wordt dat belang nog extra gevoeld. Op het moment dat de eigen extra leerkrachten al is ingezet voor ziektevervanging, kan bij collega-scholen geïnformeerd worden of gebruik gemaakt kan worden van hun extra leerkracht.  

Stap 3

Vervanging binnen de eigen school.  Voor het begin van ieder schooljaar wordt geïnventariseerd welke parttime leerkrachten in staat en bereid zijn om eventuele ziekte op te vangen.  

Stap 4                           

Vervanger via een uitzendbureau.  WSKO heeft afspraken met speciaal op het onderwijs gerichte uitzendbureaus. Deze kunnen benaderd worden voor het inzetten van een uitzendkracht. Al deze uitzendkrachten beschikken over een onderwijsbevoegdheid en -ervaring.

Stap 5                           

Inzetten van niet groepsgebonden leerkrachten.  De niet groepsgebonden leerkrachten worden in de volgende volgorde benaderd: vakleerkracht, de intern begeleider, de adjunct-directeur. Binnen het team worden afspraken gemaakt ten aanzien van de maximale inzetbaarheid bij (ziekte) vervanging van de medewerkers op maandbasis. De verzoeken worden door de directeur naar evenredigheid over de leerkrachten met bovenstaande functies verdeeld. In onderling overleg kan van de volgorde worden afgeweken. Binnen de beschikbare mogelijkheden beslist uiteraard de directeur over de definitieve invulling.  

Stap 6                           

Leerlingen verdelen over de groepen.  Indien er geen vervanging voorhanden is worden de leerlingen verdeeld. Omdat het verdelen van leerlingen over de groepen tot extra belasting leidt voor leerkrachten en de kwaliteit van ons onderwijs bedreigt, zal het opdelen niet langer dan een dag duren.  

Stap 7                           

Directeur voor de klas.  Indien geen van voorgaande stappen tot het gewenste resultaat leidt, kan de directeur de vervanging voor zijn/haar rekening nemen. Dit ter beoordeling van de directeur. Een groot nadeel van deze stap is, dat daarmee de continuïteit van de school en het beleid in gevaar komt. De WSKO stelt zich op het standpunt, dat de inzet van de directeur slechts zeer beperkt mag voorkomen. Het mag in geen geval een structureel karakter krijgen. De directeur neemt de eerste vervangingsdag contact op met het bestuur.  

Stap 8                           

Leerlingen naar huis.  Indien de voorgaande stappen niet hebben geleid tot een situatie, waarin de leerlingen kunnen worden opgevangen, overlegt de directeur met het bestuur. Het bestuur van WSKO zal in zo’n geval gevraagd worden in te stemmen met het verzoek van de directeur de leerlingen naar huis te sturen. Voordat de leerlingen werkelijk naar huis worden gestuurd, dienen ouders/ erzorgers tijdig te worden geïnformeerd. In overleg met de ouders/verzorgers wordt er gezocht naar een opvangmogelijkheid voor de kinderen. Kinderen waarvoor thuis geen opvang mogelijk is, dienen op school te worden opgevangen. In geval stap 8 gezet wordt, moet de onderwijsinspectie terstond geïnformeerd worden door de directeur.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Basisschool John F. Kennedy is een lerende organisatie waarin altijd ruimte is voor verbetering. Een lerende organisatie worden vergt een kwetsbare opstelling, de bereidheid te experimenteren en het lef om te leren van fouten. We spelen op die manier in op een steeds sterker en sneller veranderende omgeving. Dat doen we door de balans te zoeken tussen ervaren en denken.

De leerlingen van onze school zijn gedreven, enthousiast en geïnteresseerd, omdat zij meester van hun eigen leerproces zijn. Ze begrijpen wat ze leren, hoe ze ervoor staan en wat hun volgende stappen zullen zijn, kunnen hun resultaten interpreteren en vanuit dit begrip handelen. We gaan de komende vier jaar werken met individuele portfolio’s waarin leerlingen in staat zijn bewijs te leveren. Daarnaast werken we met datamuren gericht op groepsniveau, gericht op groei in plaats van resultaten. We streven naar een groepsdoorbroken doorgaande lijn. Leerlingen zijn in staat zichzelf in te schalen op: ik kan het uitleggen, ik ben aan het oefenen en ik heb hulp nodig. Leerlingen zien hun leerproces als uitdaging en kunnen aan de hand van de leerkuil aangeven waar ze zijn, of nog niet zijn. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij hechten veel belang aan het volgen van de ontwikkeling van het jonge kind. Juist zij maken in relatief korte tijd op veel gebieden een grote ontwikkeling door. Het is belangrijk dat er oog is voor de voortgang in deze ontwikkeling. Ook is het van belang dat het aanbod afgestemd wordt op wat de kinderen nodig hebben. De Inspectie van het Onderwijs vindt het onderwijs aan jonge kinderen belangrijk. Zij neemt in haar beoordeling verschillende aspecten van het onderwijs aan het jonge kind mee. 

Wij bieden in groep 1-2 adequate zorg aan de kinderen. Gedurende de kleuterfase leert een kind spelenderwijs allerlei basisvaardigheden: taal ontwikkelt zich, de woordenschat breidt zich uit en het fonemisch bewustzijn neemt toe. Ook sociale aspecten ontwikkelen zich, evenals grove en fijne motorische vaardigheden. Vormen van intentioneel en strategisch handelen worden in deze periode zichtbaar. Tegelijkertijd ontwikkelt het jonge kind een zelfbeeld. Juist in de kleuterperiode wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling in de rest van de schoolperiode. Het is belangrijk dat deze basis deugt en eventuele ontwikkelingsachterstanden tijdig opgemerkt en ondervangen worden.

De leerlijnen helpen de leerkracht om de lesstof, voor het jonge kind, gestructureerd aan te bieden. Zij kunnen verantwoorden dat ze de juiste dingen doen. Daarnaast kan met behulp van de opeenvolging van leerdoelen in zo’n leerlijn de ontwikkeling van jonge kinderen gevolgd worden. Daarmee kan vastgesteld worden of leerlingen zich adequaat ontwikkelen, maar ook of het aanbod van de leerkracht ertoe leidt dat kinderen stappen zetten in hun ontwikkeling.

De ontwikkeling van het kind houden wij bij in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. De gegevens van de kinderen staan daarmee allemaal in één systeem, wat het eenvoudig maakt om de complete ontwikkeling te volgen. De leerlijnen jonge kind bevatten leerlijnen voor de vier belangrijkste ontwikkelingsgebieden voor jonge kinderen: Taal, Rekenen, Motoriek en Spel. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De schooltijden op onze school zijn als volgt:

Groepen 1 t/m 8: Ma, di, do en vrij: 08.30 – 14.45 uur
Woensdag: 08.30 – 12.00 uur

De kinderen krijgen hiermee per week 25,5 uur onderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In principe kunnen alle leerlingen terecht bij ons op school tenzij er sprake is van een uitzondering waarbij een kind door omstandigheden en/of een beperking niet op een goede manier onderwijs kan volgen. In samenspraak met de ouders zoeken we dan naar een geschikte plek.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven