Waalcampus

Dijckerwaal 20 2691 PK 's-Gravenzande

  • Schoolfoto van Waalcampus
  • Schoolfoto van Waalcampus

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We willen laten zien dat wat we doen kwaliteit heeft. Toetsen kunnen hiervoor een objectief middel zijn om te kijken of het leerstofaanbod van het kind betekenis heeft gehad. Bij Waalcampus maken we duidelijk verschil tussen de “foto” ofwel het afnamemoment én het proces van de “film” in de vorm van dynamisch toetsen en de groeimap die het ontwikkelproces van de kinderen in beeld brengt. Toetsen doen we adaptief op een moment dat het past binnen de ontwikkeling van een kind. Dit betekent dat we de toets afnemen die past bij het ontwikkelniveau van het kind. 

Een toets nemen we af als: 

- het kind wil weten waar het staat;

- de mentor wil weten waar het kind staat;

- afname van de toets iets toevoegt aan de ontwikkeling van het kind; zodat de ouder of de externe instantie weet welke vaardigheden een kind op een bepaald moment beheerst.

De toetsen die we inzetten zijn gericht op de kernvaardigheden rekenen-wiskunde, begrijpend lezen en spelling. We maken gebruik van de volgtoetsen van Boom LVS. Bij de afname van een toets is er vanuit de teamleden betrokkenheid, dit laten we zien doordat we:

- een omgeving creëren waarin toetsen normaal is. Het kind maakt de toets binnen de dagelijkse structuur en werkwijze.

- veiligheid creëren door een toets te onderbreken als we merken dat een kind blokkeert.

- indien nodig de kinderen vragen laten stellen over het proces van denken en handelen. Als er extra ondersteuning nodig is maken we hier een aantekening van en helpen we een kind. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies naar het voortgezet onderwijs baseert Waalcampus op de jaren dat een kind basisonderwijs heeft gevolgd. 

Een eindtoets is voor ons een moment opname en slechts één foto van het kind. Wij bekijken het gehele ontwikkelproces, de volledige film van de ontwikkeling van een kind.

We baseren het schooladvies op de resultaten van de tussentijdse toetsen van Boom LVS en observaties op werkhouding, werkaanpak, zelfsturing, betrokkenheid en welbevinden. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Bij Waalcampus zijn de kernwaarden de basis voor ons handelen. Deze basis begint bij onszelf. Teamleden worden gecoacht om vanuit dezelfde pedagogische benadering te werken aan de sociale veiligheid. Wij willen voor ieder kind: 

Vertrouwen: vertrouwen hebben in jezelf, vertrouwen in elkaar en vertrouwen in de toekomst. Vertrouwen is het fundament voor het opbouwen van een relatie. Vanuit de relatie werken wij elke dag vol enthousiasme met kinderen en hun ouders.

Samen: Het samen zijn, de verbinding tussen kinderen, ouders en andere opvoeders en teamleden is een belangrijke waarde voor ons. Samen met de kinderen zorgen teamleden voor een veilige sfeer waarbinnen overlegd kan worden over het ontwikkelproces.

Echtheid: Ieder kind en ieder teamlid  is uniek en mag gezien worden op zijn of haar eigen wijze.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen
  • Echtheid
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven