Waalcampus

Dijckerwaal 20 2691 PK 's-Gravenzande

  • Schoolfoto van Waalcampus
  • Schoolfoto van Waalcampus

In het kort

Toelichting van de school

Waalcampus is een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar in Waelpark, een nieuwbouwwijk in 's-Gravenzande. In deze organisatie werkt een professioneel team vanuit één visie op opvang en onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich in een doorlopende ontwikkelingslijn in een leeftijdsgroep. We noemen deze leeftijdsgroepen Walen. We hanteren de volgende leeftijdsgroeperingen:

Waal 1: 0-3 jaar

Waal 2: 3-6 jaar

Waal 3: 6-9 jaar

Waal 4: 9-13 jaar 

Het kind krijgt de ruimte om op zijn eigen manier te ontwikkelen. Dit doen we met behulp van een individueel leerplan met een persoonlijke planning, rekening houdend met ontwikkelingslijnen, leerlijnen en kerndoelen. Het leertempo en leervorm worden aangepast aan de individuele behoeften. Kinderen kunnen zich ontwikkelen in verschillende ruimtes waar zij kunnen samenwerken, individueel en stil werken, in ateliers werken of te bewegen in beweegruimtes.

Met behulp van een vaste structuur bieden we de kinderen voorspelbaarheid in een dagelijks ritme. Binnen onze opvang en het onderwijs is er  aandacht voor de brede ontwikkeling van een kind. Hiermee bedoelen we dat we aanbod bieden waardoor een kind leert wie hij/zij is, waar interesses liggen, waar het goed in is en wat het wil leren. Kinderen leren in een betekenisvolle context, zodat ze kennis kunnen toepassen in echte situaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingsgericht
  • Creatief vermogen prikkelen
  • Nieuwsgierig en onderzoekend
  • Relatie-autonomie-competentie
  • Samen; in verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale veiligheidsplan: in het plan voor de sociale veiligheid beschrijven we hoe we vorm geven aan de grondhouding van Waalcampus, de visie op opvoeding, het monitoren van de sociale veiligheid, houvast en structuur, ongewenst gedrag, mediawijsheid, meldcode huiselijk geweld. 

Meldcode huiselijk geweld: Bij een vermoeden van kindermishandeling moeten de medewerkers van een opvang- en onderwijsorganisaties verplicht starten met de meldcode. Waalcampus volgt hierin het zogenaamde "Protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de opvang".  zie https://www.boink.info/meldcode-kindermishandeling

Terug naar boven