Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer

Grutterijstraat 27 5109 TD 's Gravenmoer

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer

Het team

Toelichting van de school

Op onze school laat het personeelsbestand een gevarieerde leeftijdsopbouw te zien.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de groepsleerkracht streven wij ernaar om tijdig vervanging te zoeken. In deze tijden van het tekort aan leraren is het een lastige opgave om altijd een invaller te vinden.
De eerste dag van afwezigheid van de groepsleerkracht wordt intern voor opvang van de leerlingen gezorgd. Dit kan ook zijn dat de leerlingen verdeeld worden over de overige klassen. Vanaf de tweede dag van afwezigheid kunnen wij niet altijd garanderen dat de leerlingen opgevangen kunnen worden en kan het nodig zijn om de klas naar huis te sturen. Uiteraard is dit niet iets dat we graag doen, dus zullen we dit altijd als laatste optie inzetten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen werken met een vast een ochtend- en middagprogramma dat zichtbaar is in het lokaal. Op deze manier weet ieder kind wat het op welk moment van de dag kan verwachten. Dit biedt rust voor de leerlingen en leerkrachten. In de ochtend ligt de focus op cognitief onderwijs. Het onderwijs is dan gericht op het vergroten van reken-, lees- en taalvaardigheden. Omdat het voor de doorgaande lijn van de ontwikkeling van individuele kinderen soms nodig is, maken wij gebruik van groepsdoorbrekende instructiemomenten. 

In de middag bieden we een pakket aan om de kinderen een bredere blik te geven op de wereld waarin zij leven. Dat doe we met o.a. Alles-in-1, Engels, techniek en creatieve vakken. 

In groep 1 en 2 werken de kinderen met ontwikkelingsmateriaal. Centraal in deze groepen staat de kennismaking met rekenen en taal (woordenschat), kringactiviteiten, sport en spel, ontwikkeling van de fijne en grove motoriek en buitenspel activiteiten. Onze onderwijsondersteunende collega's doen extra activiteiten met de kinderen, individueel of in kleine groepjes. Dit kan zijn extra uitleg of meer uitdagende opdrachten.  

Vier ochtenden in de week wordt in de Explora groep les gegeven aan hoogbegaafde leerlingen. Bij het begaafdenonderwijs wordt de gewone lesstof verkort en aangepast aangeboden zodat er meer ruimte is voor verbreding in de vorm van thematisch onderwijs en het ontwikkelen van andere vaardigheden zoals omgaan met faalangst en leren leren. 

Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per week les van de sportfunctionaris

De Wegwijzer is een Voorhoede school voor TweeTalig onderwijs.
Onze kinderen krijgen Engels vanaf groep 1 tot en met groep 8 met de methode I-Pockets en Let's Go


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 werken de kinderen met ontwikkelingsmateriaal. Centraal in deze groepen staat de kennismaking met rekenen en taal (woordenschat), kringactiviteiten, sport en spel, ontwikkeling van de fijne en grove motoriek en buitenspel activiteiten. Onze onderwijsondersteunende collega's doen extra activiteiten met de kinderen, individueel of in kleine groepjes. Dit kan zijn extra uitleg of meer uitdagende opdrachten. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen ook Engels.  

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen werken met een vast een ochtend- en middagprogramma dat zichtbaar is in het lokaal. Op deze manier weet ieder kind wat het op welk moment van de dag kan verwachten. Dit biedt rust voor de leerlingen en leerkrachten.In de ochtend ligt de focus op cognitief onderwijs. Het onderwijs is dan gericht op het vergroten van reken-, lees- en taalvaardigheden.

In de middag bieden we een pakket aan om de kinderen een bredere blik te geven op de wereld waarin zij leven. Dat doe we met o.a. Alles-in-1, Engels, techniek en creatieve vakken. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij hebben een ondersteuningsgroep voor de laagst-scorende kinderen (rekenen, spelling, taal). Deze kinderen krijgen verlengde instructie en extra oefening op onderdelen waarop ze zijn uitgevallen aangeboden.

Ook de hoogst-scorende kinderen krijgen verlengde instructie en aangepast materiaal dat past bij hun niveau.

Wij bieden extra ondersteuning aan hoger- en meerbegaafden aan. Zij krijgen, één dagdeel per week in een kleine groep, extra uitdagingen aangeboden, waarmee ze in de klas zelfstandig aan de slag gaan. 

Vier ochtenden in de week wordt in de Explora groep les gegeven aan hoogbegaafde leerlingen. Bij het begaafdenonderwijs wordt de gewone lesstof verkort en aangepast aangeboden zodat er meer ruimte is voor verbreding in de vorm van thematisch onderwijs en het ontwikkelen van andere vaardigheden zoals omgaan met faalangst en leren leren. 

Er is een dyslexiespecialist die extra ondersteuning biedt aan leerkrachten en leerlingen.

Twee gedragsspecialisten zijn opgeleid om zelf o.a. Rots en Water en Tim en Flapoor trainingen te verzorgen.

We maken gebruik van externen op terreinen waar onze eigen specialismen niet toereikend zijn.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door intensieve samenwerking met deskundigen binnen ons netwerk en ons cluster bouwen we de ondersteuning verder uit en maken we staads gebruik van de juiste ondersteuners bij elke hulpvraag.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Om ervoor te zorgen dat ’s Gravenmoer tot in de lengte der jaren goed voor haar kinderen kan blijven zorgen, hebben kinderdagopvang, peuterspeelzaalwerk, openbaar basisonderwijs en Protestants-christelijk basisonderwijs zich aan elkaar verbonden binnen het Kindcentrum ‘s Gravenmoer.

Op deze wijze kunnen wij, door intensieve samenwerking, een doorlopende zorglijn voor kinderen van 0-13 jaar realiseren.
Wij doen samen wat samen kan en apart als het gaat om respect voor uw keuze. Alle partijen streven naar dezelfde kwaliteit van zorg voor de kinderen.

Terug naar boven