Protestants Christelijke Basisschool De Arendsvleugel

Bleekhof 2 7961 AW Ruinerwold

  • Alle leerlingen en leerkrachten op de schoolfoto
  • Een themadag "wereldmuziek" m.b.v. de Klankenkaravaan
  • 's Middags de presentatie voor de ouders en andere belangstellenden

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Groep 8 maakt jaarlijks de eindtoets CITO. Landelijk is er een gemiddelde score van 535. Gerekend over de laatste vier jaar met in totaal 50 leerlingen scoren we 537. We scoren de laatste negen jaar boven het landelijk gemiddelde. Ook dit jaar scoren we weer 537. We hebben de score van 504 hierbij niet meegerekend ivm uitzonderingsregels.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elk halfjaar toetsen we alle leerlingen van de groepen 1 - 8. We houden op deze wijze goed zicht op de kwaliteit van ons onderwijs. We kunnen snel zien of de leerlingen boven of onder het landelijk gemiddelde scoren.

We kijken ook naar het leerrendement . Groeien de kinderen in hun leerrendement naar verwachting?

We informeren ouders ook over de resultaten van de tussentijdse toetsen. Leerlingen worden in een groepsoverzicht en groepsplan geplaatst.  We weten dan met welke lessen we extra instructie aan sterke of zwakke leerlingen kunnen geven.

De resultaten van de tussentijdse toetsen worden ook in ons administratieprogramma Parnassys en op de leerlingenrapporten vermeld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Dat De Arendsvleugel een reëel advies afgeeft blijkt ook uit cijfers. Vrijwel alle kinderen blijken na drie jaar VO nog altijd onderwijs te volgen op het niveau dat is geadviseerd
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Groep 8 maakt jaarlijks de eindtoets CITO. Landelijk is er een gemiddelde score van 535. Gerekend over de laatste vier jaar met in totaal 50 leerlingen scoren we 537. We scoren de laatste negen jaar boven het landelijk gemiddelde. De laatste CITO toets had een score van 539

Terug naar boven