RK Basisschool St Martinus

Sint Martinusstraat 3 4715 AG Rucphen

Schoolfoto van RK Basisschool St Martinus

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

In onze toetslijn staat beschreven welke toetsen we 2x per jaar afnemen om de vorderingen van de leerlingen te monitoren. Leerkrachten analyseren de opbrengsten per leerling en van de groep en bespreken deze met de intern begeleider en interne gedragsspecialist. Dit kan leiden tot een plan van aanpak.
Op schoolniveau maken de directeur en intern begeleider een analyse van de opbrengsten op groeps- en schoolniveau. Dit kan resulteren in aanvullende interventies. In een teambijeenkomst bespreken we samen de opbrengsten en analyse.
In de medezeggenschapsraad en het kwaliteitsforum worden de rapportages besproken. 

Ook wordt verantwoording afgelegd bij het College van Bestuur tijdens een schoolbezoek.

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De Martinusschol scoort de laatste jaren bij de Eind-Cito groep 8 ruim boven het landelijk gemiddelde. Over het algemeen komt het schooladvies voor plaatsing in het voortgezet onderwijs overeen met de behaalde score van de leerling op die eindtoets.

Incidenteel komt het voor dat een leerling, op grond van interesse, kiest voor een vorm van voortgezet onderwijs die lager is dan de score behaald op de eindtoets.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven