RK Basisschool St Martinus

Sint Martinusstraat 3 4715 AG Rucphen

  • zelfstandig werken op het leerplein
  • één van de kleutergroepen
  • Het grote leerplein
  • Het kleine leerplein
  • Het kleine leerplein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Toelichting op de opbrengsten: 

De school heeft een schoolweging van 29,32 (driejarig gemiddelde) met in 2021 een spreiding van 5,75.
De school doet jaarlijks mee aan de CITO-eindtoets.
In 2021 scoorden we met een 534.1 onder het landelijk gemiddelde. 
In onderstaande overzicht zijn verschillende berekeningen opgenomen:
1)     Alle deelnemers zijn opgenomen (44/44).
2)     Wanneer we de 2 instromers in groep 8 uitsluiten (42/44) scoren we met 534.5 op het landelijk gemiddelde. 
3)     Wanneer we leerlingen met OPP en instromers in groep 8 uitsluiten (41/44) scoren we met 534.8 boven het landelijk gemiddelde. 

Eén leerling is in overleg met Borgesius, onderwijsinspectie, directeur en intern begeleider met gegronde redenen uitgesloten van deelname. 

 De eindtoets voor groep 8 (april 2021) liet de volgende gewogen opbrengst zien: 
In deze ondergenoemde resultaten zijn de opbrengsten van 41 van de 44 deelnemers opgenomen

76 % van de leerlingen behaalde het 2F niveau voor Lezen (landelijk 72%)
59 % haalde het 2F niveau op gebied van taalverzorging (landelijk 64%)
49 % behaalde het 1S niveau voor rekenen (landelijk 46%).     

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In onze toetslijn staat beschreven welke toetsen we 2x per jaar afnemen om de vorderingen van de leerlingen te monitoren. Leerkrachten analyseren de opbrengsten per leerling en van de groep en bespreken deze met de intern begeleider en interne gedragsspecialist. Dit kan leiden tot een plan van aanpak.
Op schoolniveau maken de directeur en intern begeleider een analyse van de opbrengsten op groeps- en schoolniveau. Dit kan resulteren in aanvullende interventies. In een teambijeenkomst bespreken we samen de opbrengsten en analyse.
In de medezeggenschapsraad en het kwaliteitsforum worden de rapportages besproken. 

Ook wordt verantwoording afgelegd bij het College van Bestuur tijdens een schoolbezoek.

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Martinusschol scoort de laatste jaren bij de Eind-Cito groep 8 ruim boven het landelijk gemiddelde. Over het algemeen komt het schooladvies voor plaatsing in het voortgezet onderwijs overeen met de behaalde score van de leerling op die eindtoets. Uitzondering was 2021. Hier scoorden we lager.

Incidenteel komt het voor dat een leerling, op grond van interesse, kiest voor een vorm van voortgezet onderwijs die lager is dan de score behaald op de eindtoets.

We zien dat het grootste deel van de kinderen na 3 jaar nog op een school zit met het niveau dat destijds is geadviseerd.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2015 heeft de inspectie de school bezocht. In 2020 heeft de onderwijsinspectie met het bestuur gesproken. Op onze school is toen een thema onderzoek uitgevoerd.

Terug naar boven