RK Basisschool St Martinus

Sint Martinusstraat 3 4715 AG Rucphen

  • zelfstandig werken op het leerplein
  • één van de kleutergroepen
  • Het grote leerplein
  • Het kleine leerplein
  • Het kleine leerplein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Toelichting op de opbrengsten: 

De school heeft een schoolweging van 29,32 (driejarig gemiddelde) met in 2021 een spreiding van 5,75.
De school doet jaarlijks mee aan de CITO-eindtoets.
In 2021 scoorden we met een 534.1 onder het landelijk gemiddelde. 
In onderstaande overzicht zijn verschillende berekeningen opgenomen:
1)     Alle deelnemers zijn opgenomen (44/44).
2)     Wanneer we de 2 instromers in groep 8 uitsluiten (42/44) scoren we met 534.5 op het landelijk gemiddelde. 
3)     Wanneer we leerlingen met OPP en instromers in groep 8 uitsluiten (41/44) scoren we met 534.8 boven het landelijk gemiddelde. 

Eén leerling is in overleg met Borgesius, onderwijsinspectie, directeur en intern begeleider met gegronde redenen uitgesloten van deelname. 

 De eindtoets voor groep 8 (april 2021) liet de volgende gewogen opbrengst zien: 
In deze ondergenoemde resultaten zijn de opbrengsten van 41 van de 44 deelnemers opgenomen

76 % van de leerlingen behaalde het 2F niveau voor Lezen (landelijk 72%)
59 % haalde het 2F niveau op gebied van taalverzorging (landelijk 64%)
49 % behaalde het 1S niveau voor rekenen (landelijk 46%).     

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In onze toetslijn staat beschreven welke toetsen we 2x per jaar afnemen om de vorderingen van de leerlingen te monitoren. Leerkrachten analyseren de opbrengsten per leerling en van de groep en bespreken deze met de intern begeleider en interne gedragsspecialist. Dit kan leiden tot een plan van aanpak.
Op schoolniveau maken de directeur en intern begeleider een analyse van de opbrengsten op groeps- en schoolniveau. Dit kan resulteren in aanvullende interventies. In een teambijeenkomst bespreken we samen de opbrengsten en analyse.
In de medezeggenschapsraad en het kwaliteitsforum worden de rapportages besproken. 

Ook wordt verantwoording afgelegd bij het College van Bestuur tijdens een schoolbezoek.

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Martinusschol scoort de laatste jaren bij de Eind-Cito groep 8 ruim boven het landelijk gemiddelde. Over het algemeen komt het schooladvies voor plaatsing in het voortgezet onderwijs overeen met de behaalde score van de leerling op die eindtoets. Uitzondering was 2021. Hier scoorden we lager.

Incidenteel komt het voor dat een leerling, op grond van interesse, kiest voor een vorm van voortgezet onderwijs die lager is dan de score behaald op de eindtoets.

We zien dat het grootste deel van de kinderen na 3 jaar nog op een school zit met het niveau dat destijds is geadviseerd.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2015 heeft de inspectie de school bezocht. In 2020 heeft de onderwijsinspectie met het bestuur gesproken. Op onze school is toen een thema onderzoek uitgevoerd.

Terug naar boven