RK Basisschool St Martinus

Sint Martinusstraat 3 4715 AG Rucphen

  • zelfstandig werken op het leerplein
  • één van de kleutergroepen
  • Het grote leerplein
  • Het kleine leerplein
  • Het kleine leerplein

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De scholen van de Borgesiusstichting zijn aangesloten bij Leswerk, een organisatie die voor verschillende schoolbesturen de vervangingen coördineert.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor de groepering van leerlingen is het leerstofjaarklassensysteem het uitgangspunt. In de kleutergroepen worden de leerlingen van groep 1 en 2 in één groep gecombineerd. Combinatiegroepen worden in de overige groepen gevormd wanneer het leerlingenaantal dat wenselijk maakt.

Bij de hogere groepen zien we steeds meer groepsdoorbrekend werken. Dat houdt in dat kinderen voor bijvoorbeeld één vakgebied instructie (les) krijgen in een andere groep, of met een groep kinderen waardoor de les zo goed mogelijk aansluit bij het niveau van het kind

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Dit overzicht geeft een indicatie. Door het werken met thema's wordt er vaak 'vakoverstijgend' gewerkt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We werken met een continurooster, de kinderen hebben in de ochtend 15 minuten en  tussen de middag 30 minuten pauze.
De school is geopend vanaf 08.15. De kinderen kunnen dan naar binnen. De bel gaat om 08.25 en de lessen beginnen om 08.30.
De gymles wordt verzorgd door een gymdocent, de hogere groepen gymmen in blokuren en hebben 1.45 uur aaneengesloten gymles.

Iedere dag beginnen de kinderen van groep 3 en 4 met Bouwlezen. Hierbij werken zij samen met de kinderen uit groep 8. De groep 8 leerlingen zijn de "tutors" voor de kinderen uit groep 3 en 4.

Onder Taal valt ook Lezne, begrijpend lezen, boekpromotie, Bouwlezen
Onder "Sociale vorming" vallen ook de activteiten in de "gouden weken" , de "zilveren weken" en de Soemo lessen  
Onder Wereld Oriëntatie vallen naast de klassieke zaakvakken ook lessen en activiteiten als Verkeer, Burgerschap en Preventie.
Onder Levensbeschouwing vallen de vieringen en de activiteiten rond de kerkelijke feestdagen.
Onder kunstzinnige en creatieve vorming vallen naast tekenen en handvaardigheid ook excursies naar theater of gastlessen

Onder overig staan activiteiten vermeld die niet onder bovengenoemde vakgebieden vallen, maar wel plaats hebben op het rooster: ICT, zelfstandig werk, schrijven, school tv en video.  Verder kunnen vakken geclusterd aangeboden worden; bijvoorbeeld door in een periode vaker en intensiever aandacht te besteden aan één vakgebied.
Dit vak staat dan later minder of niet meer op het rooster. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verkeerslessen in de periode voorafgaand aan het verkeersexamen.  

Planning en verantwoording van de lesactiviteiten  In alle groepen worden planningsformulieren gebruikt. Hierop staan per dag aangegeven welke lesactiviteiten gepland zijn. Naast de tijden en de inhouden wordt het formulier ook gebruikt om te vermelden welke vakken er in een dagtaak zijn aangeboden, welke leerlingen uit de klas zijn gehaald voor RT en welke leerlingen bijzondere aandacht hebben gekregen, bijvoorbeeld vanwege de uitvoering van een handelingsplan. Daarnaast houden de groepsleraren bijzonderheden bij. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Door adaptief onderwijs met verschillende instructieniveaus, zien wij de groepsleerkracht als de eerst verantwoordelijke voor de ontwikkeling van het kind in de groep. De specialisten op diverse terreinen ondersteunen de groepsleerkracht, zodat hij/zij antwoord krijgt op gestelde hulpvragen.

Enkele keren per jaar is er overleg binnen het ondersteuningsteam. Hier is een jeugdprofessional bij aanwezig. Betreffende ouders zijn hierover altijd geïnformeerd of zijn bij het overleg aanwezig. Resultaat kan zijn dat er een beroep wordt gedaan op externe expertise.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons gebouw zijn ook de Buitenschoolse Opvang en de peuterspeelzaal van Kober gehuisvest.

Sinds januari 2021 hebben we ook opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.  Kinderopvangorganisatie ’t Toverbosch verzorgt de opvang van de jongste kinderen.Daarmee zijn we dus een Integraal Kind-Centrum (IKC).

Daarnaast biedt de school gelegenheid aan een Logopedist en een Kinder fysiotherapeut om in het schoolgebouw kinderen te behandelen. 

Terug naar boven