RK Basisschool St Martinus

Sint Martinusstraat 3 4715 AG Rucphen

  • zelfstandig werken op het leerplein
  • één van de kleutergroepen
  • Het grote leerplein
  • Het kleine leerplein
  • Het kleine leerplein

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De scholen van de Borgesiusstichting zijn aangesloten bij Leswerk, een organisatie die voor verschillende schoolbesturen de vervangingen coördineert.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor de groepering van leerlingen is het leerstofjaarklassensysteem het uitgangspunt. In de kleutergroepen worden de leerlingen van groep 1 en 2 in één groep gecombineerd. Combinatiegroepen worden in de overige groepen gevormd wanneer het leerlingenaantal dat wenselijk maakt.

Bij de hogere groepen zien we steeds meer groepsdoorbrekend werken. Dat houdt in dat kinderen voor bijvoorbeeld één vakgebied instructie (les) krijgen in een andere groep, of met een groep kinderen waardoor de les zo goed mogelijk aansluit bij het niveau van het kind

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Dit overzicht geeft een indicatie. Door het werken met thema's wordt er vaak 'vakoverstijgend' gewerkt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Taal /lezen is samengevoegd in het aantal uren bij het onderdeel 'lezen'.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Door adaptief onderwijs met verschillende instructieniveaus, zien wij de groepsleerkracht als de eerst verantwoordelijke voor de ontwikkeling van het kind in de groep. De specialisten op diverse terreinen ondersteunen de groepsleerkracht, zodat hij/zij antwoord krijgt op gestelde hulpvragen.

Enkele keren per jaar is er overleg binnen het ondersteuningsteam. Hier is een jeugdprofessional bij aanwezig. Betreffende ouders zijn hierover altijd geïnformeerd of zijn bij het overleg aanwezig. Resultaat kan zijn dat er een beroep wordt gedaan op externe expertise.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons gebouw zijn ook de Buitenschoolse Opvang en de peuterspeelzaal van Kober gehuisvest.

Sinds januari 2021 hebben we ook opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.  Kinderopvangorganisatie ’t Toverbosch verzorgt de opvang van de jongste kinderen.Daarmee zijn we dus een Integraal Kind-Centrum (IKC).

Daarnaast biedt de school gelegenheid aan een Logopedist en een Kinder fysiotherapeut om in het schoolgebouw kinderen te behandelen. 

Terug naar boven