De Phoenix

Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg (Zuid-Holland)

  • Schoolfoto van De Phoenix
  • Het hoofdgebouw is voorzien met visuals van omgevingsfoto's van de prachtige omgeving van Rozenburg
  • Onze focus ligt onder andere op het stimuleren van lezen en daardoor het plezier in het lezen.
  • Ons logo heeft verschillende versies, dat de diversiteit op onze school illustreert. Geen kind is hetzelfde.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

IEP gemiddelde score 72,2  (landelijk gemiddelde is 80)

Groep 8 uitstroom: 

  5%    Vwo

  7%    Havo/Vwo

17%    Havo

  7%    Havo/Vmbo TL (Mavo)

17%     Vmbo TL

13%     Vmbo KB/TL

13%     Vmbo KB

11%     Vmbo BB/KB

11%     Vmbo BB

0%      Praktijk onderwijs

0%      Voortgezet Speciaal Onderwijs

Op obs De Phoenix gaan we voor de hoogst mogelijke kwaliteit. We organiseren het onderwijs zo dat we zicht hebben op de verschillen tussen leerlingen en daarop kunnen sturen. Ieder kind wordt zo veel als mogelijk op het eigen niveau uitgedaagd en gestimuleerd om een stap verder te komen in de ontwikkeling.

Onze school werkt continu aan de verbetering van het onderwijs. We onderzoeken ons onderwijs en nieuwe inzichten worden vertaald naar nieuwe praktijk en/of verbeterplannen. Na analyse van het aanbod, het doorvoeren van wijzigingen, volgt wederom analyse en evaluatie. Zo is ons onderwijs continu onderhevig aan systemische en cyclische zorg voor kwaliteit. Hierbij maken we gebruik van opbrengstgericht werken en het bijbehorende model 4D van data, duiden, doelen en doen.

Wij zetten hierbij nadrukkelijk in op de beïnvloedbare onderwijsfactoren: didactisch- en pedagogisch handelen, leertijd, leerstofaanbod, klassenmanagement en schoolklimaat.  

Resultaten en eindtoets

Op onze school maken we gebruik van de IEP doorstroomtoets (hiervoor heette dit de centrale eindtoets). Wij kijken bij de doorstroomtoets naar de behaalde percentages op de referentieniveaus. We kijken hierbij naar het fundamentele niveau (F), dat wat elk kind in principe aan het eind van de basisschool moet kunnen halen en het hogere streefniveau (S). 

Bij de referentieniveaus vergelijken we onze laatste score met de ambitie van onze school, de signaleringswaarden van de inspectie en ons gemiddelde van de afgelopen 3 jaar. Na het analyseren van deze gegevens bekijken we hoe we ons onderwijs voor de toekomst kunnen verbeteren.

Signaleringswaarde                              1F = 85%            1S = 41,5%

In tabel 1 vindt u onze scores op de referentieniveaus. (percentages)

Taalverzorging                                   1F                       2F

2021                                                   100                      68

2022                                                   100                      68

2023                                                    97,4                    47,4

2024 (ambitie)                                     100                       65

Rekenen                                               1F                        1S

2021                                                     91                         64                                               

2022                                                     83                         43

2023                                                     73,7                      15,8

2024 (ambitie)                                     90                        50

Lezen                                                    1F                        2F

2021                                                       86                       73

2022                                                       96                        71                                                                

2023                                                       89,4                     44,7

2024 (ambitie)                                         90                        75

Onze resultaten lagen in het schooljaar 2022-2023 onder de ambitie van onze school, onder de signaleringswaarden van de inspectie en onder het driejaars gemiddelde van onze school. In vergelijking met de andere groepen 8 lag bij de groep het groepsgemiddelde in de gehele schoolloopbaan beneden het schoolgemiddelde. Bij de individuele leerlinganalyses zijn er mooie eindresultaten behaald.  

Wat gaan we anders doen?

In schooljaar 23/24 wordt er een nieuwe visie jonge kind geformuleerd In het schooljaar gericht op taalonderwijs. De nieuwe methode Logo3000 (woordenschat bevorderend) geïmplementeerd.

We starten met de nieuwe taalmethode Pit! en de leesmethode Atlantis. Bij de keuze van deze methodes is goed in het oog gehouden wat onze leerlingen nodig hebben. Atlantis brengt ook nog een stuk leesmotivatie met zich mee

Om er voor te zorgen dat de resultaten komen te liggen op het niveau dat mag worden verwacht van onze leerlingen, gaan wij het volgende doen: Uit de groepsanalyses blijkt dat er een oorzaak lijkt te zijn bij gedrag en motivatie. 

Begin nieuw schooljaar beginnen we met studiedagen voor het team, zodat zij de kennis en tools krijgen voor groepsvorming, leermotivatie en gedrag. Er zijn leerlingen waarbij gedrag aan de voorgrond treedt, zodanig dat het hun leren belemmert. Door hier goed op aan te sluiten en te handelen kunnen we deze eventuele barrière wegnemen. 

We verwachten dat als we de volgende aanpassingen in ons onderwijs aanbrengen dat ook onze resultaten zullen verbeteren.

Het gaat om:

-        Versterken van onze didactiek op en dan vooral op de verschillende onderwijsbehoeftes

-        Met ons nascholingsprogramma geven wij de leerkrachten meer kennis en instrumenten in handen om de lessen op een dusdanige manier in te richten dat iedere leerling zijn of haar doelen kan behalen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 worden 2x per jaar de IEP-toetsen afgenomen. De volgende leergebieden worden getoetst:

-technisch lezen (AVI en DMT)

-begrijpend lezen

-rekenen

-spelling

- hoofd, hart en handen (zachte vaardigheden)

Vanuit de opbrengsten worden de groepsplannen gemaakt. Ook wordt schoolbreed in het team geëvalueerd en worden trends bepaald, waarna acties kunnen volgen. (4D cyclus)

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Advisering VO  

Het advies voorgezet onderwijs (VO) wordt gebaseerd op de gemaakte IEP-toetsen in groep 6 en 7 en 8. Het advies heeft 5 mogelijkheden: praktijk, VMBO-basis,VMBO-kader, VMBO GL, VMBO-TL, havo en vwo.  

Groep 6 prognose advies Aan het eind van groep 6 krijgt uw kind een prognose VO-advies. In dit gesprek met kind en ouders wordt besproken hoe de prognose, op basis van de IEP-gegevens van groep 6, er nu uitziet. Om deze prognose zo objectief mogelijk te houden, is hier alleen naar de resultaten gekeken. Zaken als werkhouding, doorzettingsvermogen e.d. zijn hier nog niet in meegenomen.  We willen met de prognose het kind en u als ouders alvast een eerste indicatie geven. We hopen dat uw kind ook ziet welke stappen het moet nemen in zijn/haar ontwikkeling om zo in groep 8 tot een passend advies te komen.   

Groep 7 voorlopig advies Rond het tweede rapport van groep 7 (juni) wordt een voorlopig VO-advies meegegeven. Er wordt al wel naar werkhouding, vaardigheden en huiswerkgedrag gekeken. Leerlingen kunnen zich tot aan het definitief advies in groep 8 nog ontwikkelen.  

Groep 8 definitief advies Alle leerlingen van groep 8 krijgen in november de VO-gids mee. In deze gids staan bijna alle VO-scholen van de regio. Er wordt aan de hand van de afgenomen IEP-doorstroomtoets in februari een definitief advies gemaakt. Dit advies maakt de groepsleerkracht samen met de intern begeleider.    

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij. Via IEP-leerlingvolgsysteem, het signaleringssysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling kunnen we in de groepen peilen wat extra aandacht behoeft. Zowel op groeps- als individueel niveau. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven