De Phoenix

Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg (Zuid-Holland)

  • Schoolfoto van De Phoenix
  • Het hoofdgebouw is voorzien met visuals van omgevingsfoto's van de prachtige omgeving van Rozenburg
  • Onze focus ligt onder andere op het stimuleren van lezen en daardoor het plezier in het lezen.
  • Ons logo heeft verschillende versies, dat de diversiteit op onze school illustreert. Geen kind is hetzelfde.

Het team

Toelichting van de school

Het team heeft de beschikking over een vakleerkracht gymnastiek. (3 dagen)
De school heeft intern begeleiders voor onderbouw en bovenbouw. 
In groep 3,  3/4 en 4 staan leerkrachten het eerste half jaar 1 dag dubbel met een onderwijsassistent, waardoor er extra aandacht en begeleiding geboden kan worden. Dit om preventief in te zetten en de kinderen een zo stevig mogelijke basis te geven. 
Voor de hele midden- en bovenbouw is er 1 dag per week een onderwijsassistent/leerkracht beschikbaar voor extra ondersteuning
In de bovenbouw is er 2 dagen ondersteuning van een onderwijsassistent. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij en kortdurende afwezigheid van een leerkracht geldt het volgende protocol:

1. Ambulante leerkracht gaat voor de groep

2. De groep wordt verdeeld over de andere groepen volgens een vast verdeelrooster 

3. De kleuters worden verdeeld over de andere kleutergroepen

Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht wordt er indien mogelijk een vervanger aangesteld

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen 3 t/m 8 krijgen gymnastiek van een vakleerkracht. De lessen duren 45 minuten en worden gegeven in de gymzaal die aan de school grenst. De groepen 5 en 6 zwemmen een half jaar iedere donderdag in het plaatselijke zwembad. Het doel is dat ieder kind minstens een A-diploma voor zwemmen heeft. OBS De Phoenix maakt tevens gebruik van het aanbod van Sport en Recreatie Rotterdam. Jaarlijks krijgen de groepen allerlei sportclinics aangeboden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor de leerlingen die naast het reguliere aanbod meer aankunnen, maken we gebruik van de methode 'Levelwerk' en het aanbod vanuit de Pittige Plustorens.  

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Jonge kind

Op onze school wordt in de kleutergroepen gezorgd voor een doordacht spel- en activiteitenprogramma. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen zodat zij iedere dag opnieuw uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, ict-onderwijs , motoriek en zelfstandigheid.

VVE

Samen met peuterspeelzaal Peuter & Co bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. We werken in groep 1/2 met het [programma/methode/bronnenboek/manier invullen]. De voorschool gebruikt hetzelfde programma. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande- en ononderbroken leerlijn. De gemeente Rotterdam en de gezamenlijke schoolbesturen hebben met elkaar een nieuw kwaliteitskader voor het onderwijs aan kleuters ontwikkeld. Alle scholen van BOOR werken de komende vier jaar aan een nog stevigere basis van het onderwijs aan kleuters.

Als uw kind de overstap maakt van peuterspeelzaal Peuter & Co naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem, indien u daar als ouders toestemming voor heeft gegeven. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind.

Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig wennen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas. Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren.

Voorbereiden op groep 3

Het aanbod van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen is op elkaar afgestemd. Per jaar hebben we 7 thema’s die een periode van 3 weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groepssamenstelling

We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte in te spelen.

Terug naar boven