De Ynset

Binnendyk 24 8461 LD Rottum (Fryslân)

  • Ieder kind wordt gezien in zijn ontwikkeling en talent
  • De natuur ontdekken tijdens de natuur- en milieulessen
  • Ontdekken, experimenteren en verwonderen
  • Klein en groot leren van elkaar tijdens buddy activiteiten

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen doen mee aan de eindtoets. Uitzondering hierop zijn kinderen die korter dan vier jaar in Nederland wonen en zeer moeilijk lerende kinderen. Mede hierdoor kunnen de gemiddelde scores per schooljaar verschillen. Voor onze kleine school geldt: naast de samenstelling van de groep heeft ook de grootte van de groep grote invloed op de gemiddelde scores van groep 8. Wanneer er minder dan vijf leerlingen in groep 8 zitten, beoordeelt de onderwijsinspectie de gemiddelde resultaten van de laatste vijf jaar (in plaats van de laatste drie jaar). In 2021 is wel een landelijke eindtoets afgenomen, maar deze resultaten worden door de onderwijsinspectie niet beoordeeld.

Wij hebben hoge en tegelijkertijd realistische verwachtingen van onze leerlingen. Onze opdracht is om al onze leerlingen te laten presteren naar hun mogelijkheden. Dat betekent dat de resultaten van taal, rekenen, burgerschap en sociale vaardigheden van onze leerlingen aan het einde van de basisschoolperiode minimaal op het niveau liggen dat we op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mogen verwachten.  

De gemiddelde eindopbrengsten op het fundamentele niveau (1F) van de laatste drie meetmomenten ligt net boven de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en onder het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie.
De gemiddelde eindopbrengsten van het streefniveau (2F/1S) van de laatste drie meetmomenten ligt onder de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en onder het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie. Uitgaande van de laatste vijf leerjaren dan zitten we rond de signaleringswaarde voor 1F en onder het streefniveau 2F/1S.

De resultaten voldoen niet aan onze ambities. Hoewel we een schoolweging hebben die een iets lagere eindscore rechtvaardigt, ligt deze nu onder ons ambitieniveau. De komende periode zetten we extra in op het versterken van didactische vaardigheden van leerkrachten waarbij (gezamenlijke) voorbereiding en reflectie op lesgeven aan de heterogene groep centraal staat.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school werkt planmatig aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De vorderingen van de leerlingen worden systematisch gevolgd met behulp van observatiegegevens (dagelijks) en methodegebonden en methodeonafhankelijke (Cito-) toetsen. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt geobserveerd en geregistreerd.

De toetsgegevens worden gebruikt voor analyse op leerling-, groeps- en schoolniveau. We kunnen op deze wijze nagaan of het onderwijs voldoet aan zijn doelen en het behaalde niveau toetsen aan het landelijk gemiddelde. Na een toets worden op basis van de analyse ambitieuze - maar ook realistische - doelen voor de komende periode vastgesteld. De resultaten worden te allen tijde besproken met de ouders.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schoolkeuzegids

In het najaar ontvangen alle ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 de Schoolkeuzegids. Hierin staat algemene informatie over de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Verder stellen scholen uit de regio zich voor en zijn de data van open dagen en adresgegevens in deze gids opgenomen.

De Plaatsingswijzer voor Voortgezet Onderwijs

Voor het bepalen van het advies voor het voortgezet onderwijs maakt de school gebruik van de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer geeft op basis van de resultaten uit het Cito Leerlingvolgsysteem van groep 6, 7 en 8 een indicatie van het niveau dat een leerling in het voortgezet onderwijs zou kunnen volgen. Gecombineerd met de gegevens over methodegebonden toetsen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de leerling, bepalen de groepsleerkracht, intern begeleider en directeur het advies voor het voortgezet onderwijs. Het VOORLOPIGE schooladvies wordt uiterlijk 31 januari door de groepsleerkracht met leerling en ouders besproken. Tijdens dit gesprek ontvangen leerlingen hun voorlopig schooladvies.

Eindtoets wordt doorstroomtoets

Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de naam van de toets. De ‘eindtoets’ wordt dan ‘doorstroomtoets’. Met de nieuwe naam wordt duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen. Ook in het vervolgonderwijs kan een leerling nog wisselen van onderwijstype en zo de best passende plek vinden. Leerlingen uit groep 8 maken in februari de doorstroomtoets. De school bepaalt op basis van het voorlopig advies en het resultaat van de doorstroomtoets het definitieve schooladvies. Het advies van de school mag niet lager zijn dan het advies op basis van de resultaten van de doorstroomtoets. Alleen als het in het belang is van de leerling, kan de school besluiten om een lager schooladvies te geven. In dat geval zullen wij zorgen voor een duidelijke onderbouwing.

Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies van de school. Leerlingen melden zich tussen 25 maart en 31 maart aan op een middelbare school.

Op basis van het voorlopig advies kunnen leerling en ouders op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs. Om dit zo goed mogelijk te begeleiden organiseert de school een informatieavond over het voortgezet onderwijs, wordt er informatie over voorlichtingsbijeenkomsten verspreid en wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken.

De ouders zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind bij een school voor voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 zorgt voor een “warme overdracht” naar het voortgezet onderwijs en er wordt een digitaal dossier naar de school voor voortgezet onderwijs gestuurd.

Om te monitoren of de adviezen die door school gegeven worden passend zijn bij de ontwikkeling van leerlingen, worden de doorstroomgegevens over de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs bekeken en vindt er regelmatig overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs plaats.

Tijdpad

Herfst-/winterperiode

In de herfst en winterperiode organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio diverse open dagen, voorlichtingsbijeenkomsten en doe-dagen voor ouders en leerlingen. De school informeert de ouders tijdig hierover.

Januari

In januari vindt het adviesgesprek plaats tussen de leerkracht, de leerling en zijn/haar ouders. De mogelijkheden worden dan besproken. Bijna altijd komt het advies van de school overeen met de verwachtingen van de ouders en de leerling zelf; het is immers ook niet de eerste keer dat we met de ouders en kinderen de vorderingen en mogelijkheden bespreken.

Februari

Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari. Uiterlijk 15 maart ontvangen scholen de uitslag van de doorstroomtoets.

Maart

Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de school voor voortgezet onderwijs.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het sociaal klimaat speelt een belangrijke rol binnen in ons onderwijs. Onder sociaal-emotionele ontwikkeling wordt verstaan dat leerlingen leren omgaan met zichzelf, met elkaar en anderen.

Aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling: het samenwerken, het samen spelen, het samen kunnen delen, hulpvaardig zijn, respect hebben voor elkaars mening en inbreng, elkaar de ruimte geven om zelf ontdekkend bezig te zijn, het kunnen oplossen van conflictsituaties, het kunnen inleven in gevoelssituaties, anderen accepteren en respecteren in hun anders zijn, een gevoel van saamhorigheid.

Om hier veel mee te oefenen gebruiken we de lesmethode Kwink in de hele school.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven