De Ynset

Binnendyk 24 8461 LD Rottum (Fryslân)

 • Ieder kind wordt gezien in zijn ontwikkeling en talent
 • De natuur ontdekken tijdens de natuur- en milieulessen
 • Ontdekken, experimenteren en verwonderen
 • Klein en groot leren van elkaar tijdens buddy activiteiten

Het team

Toelichting van de school

Alle teamleden + functies: https://www.de-ynset.nl/nl/organisatie/ons-team.

De overheid draagt zorg voor de bekostiging van leraren, directeuren en ondersteunend personeel in het onderwijs. Hiervoor ontvangt de school een bedrag per leerling. Binnen Ambion geldt dat de individuele scholen het grootste deel van de financiële middelen ontvangen die de minister toekent. Een klein deel van het budget wordt over de scholen herverdeeld op basis van specifieke kenmerken van een school.

Het bestuur van Ambion bepaalt de omvang van de directieformatie voor een school. Voor De Ynset is dat 3 dagen directie. De scholen maken vervolgens zelf keuzes hoe zij de overige middelen inzetten voor leraren, onderwijsassistenten, conciërges en administratieve ondersteuning. Tot de leraren rekenen wij ook de IB’ers en leraren met andere taken (zoals coördinatie). De verhouding leraarsformatie en het aantal leerlingen zegt niet alles over de grootte van de groepen. Komt u daarvoor vooral eens bij ons kijken!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook op onze school en binnen onze onderwijsorganisatie merken wij de gevolgen van het lerarentekort. Het vinden van een vervangende leerkracht wordt steeds moeilijker.

Ambion, de bovenschoolse organisatie waar onze school aan verbonden is, heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen worden bij ziekte of afwezigheid. De leerkrachten in deze vervangingspool worden als eerste benaderd voor vervangingen op één van de scholen van Ambion. Daarnaast heeft Ambion nog de beschikking over een database met vervangers die voor meerdere schoolbesturen worden ingezet.

Wij verwachten dat wij steeds vaker in de situatie komen dat er geen vervanger beschikbaar is voor een afwezige leerkracht. Als er geen vervanger beschikbaar is, zullen we altijd kijken of er een collega is die een dag extra kan/wil werken. Is dit niet mogelijk, dan wordt de betreffende groep leerlingen de eerste dag van afwezigheid over andere groepen verdeeld. Is er voor de tweede dag van afwezigheid nog steeds geen vervanging, dan zijn wij genoodzaakt de kinderen vrij te geven.

Uiteraard informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over, zodat u eventuele opvang kunt regelen. Wij begrijpen dat het voor u vervelend kan zijn als uw kind(eren) onverwachts thuis moet(en) blijven. Ook wij willen dit te allen tijde voorkomen. Wij vragen uw begrip in situaties waarin dit echter niet mogelijk is. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsindeling

We werken in schooljaar 2022-2023 met de volgende combinatiegroepen:

 • Groep 1-2-3
 • Groep 4-5
 • Groep 6-7-8

Aan elke combinatiegroep zijn twee leerkrachten verbonden:
Groep 1-2-3: Gea Hijlkema (maandag en dinsdag) en Meiny de Heij (woensdag t/m vrijdag)
Groep 4-5: Kirsten van Hettema (maandag t/m woensdag) en Dirk van der Meulen (donderdag en vrijdag)
Groep 6-7-8: Jarina Caspers (maandag) en Nienke Sonnenberg (dinsdag t/m vrijdag)

Werkwijze / organisatie

Het werken met combinatieklassen betekent dat de leerkracht doelgerichte instructie & begeleiding momenten inpast. Leerlingen leren om te gaan met uitgestelde aandacht. Voorwaarde hierbij is zelfstandig werken en plannen met behulp van de weektaak. Leerlingen leren van elkaar, zowel op sociaal als cognitief gebied. De leerlingen van groep 3 t/m 8 werken met Gynzy en met werkschriften. Zij krijgen direct feedback; de leerkracht heeft direct overzicht van het gemaakte werk en kan beter maatwerk bieden.

In groep 1-2 maken we gebruik van MijnKleutergroep. MijnKleutergroep is een totaalprogramma met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden van uw kind. Er wordt dus niet alleen op gelet of uw kind goed leert praten of tellen, maar ook of het prettig met anderen kan omgaan en plezier heeft in het spel. Het gaat binnen MijnKleutergroep om het welzijn van uw kind en daarom is er ruimte voor kinderen om zich te ontwikkelen op alle mogelijke gebieden. Kinderen die extra steun nodig hebben krijgen individuele hulp of in een klein groepje.

In de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van moderne methoden die voldoen aan de door de overheid vastgestelde kerndoelen. Uitgangspunt hierbij is, dat alle kinderen zoveel mogelijk doelgericht en adaptief leren. Hiervoor worden methoden gebruikt die speciaal voor dit doel geschreven zijn. Wij stellen als doel dat alle kinderen aan het einde van groep 8 genoeg bagage hebben meegekregen om goed de stap naar het voortgezet onderwijs in hun niveau te kunnen maken. In deze groepen maken we gebruik van de Apple leeromgeving. De kinderen hebben daar een iPad voor in bruikleen op school.

Onze werkwijze is dat we uitgaan van gedifferentieerde instructie wat betreft de basisstof en dat de verwerking op verschillende niveaus plaats kan vinden. Sommige leerlingen krijgen herhalingsstof (verlengde instructie) aangeboden wanneer de basisstof nog niet goed wordt beheerst. Leerlingen die deze stof wel goed beheersen krijgen verdieping van de betreffende leerstof. Bij herhaling gaan we er niet van uit dat dezelfde leerstof op dezelfde wijze wordt herhaald, maar dat er andere manieren worden uitgeprobeerd om de leerling te stof te laten begrijpen. Bij verdiepingsstof gaat het om meer te kunnen doen met het verworven inzicht en niet om sneller door de leerstof heen te gaan.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Schoolondersteuningsprofiel staat op de pagina van onze school op de website www.scholenopdekaart.nl bij 'Het onderwijs' -> 'Ondersteuning van de leerlingen'.

Intern begeleider

Op onze school is een interne begeleider aangesteld die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Die houdt zich onder andere bezig met:

 • het informeren, begeleiden en ondersteunen van collega’s en ouders;
 • het organiseren en voorzitten van leerlingen- en groepsbesprekingen;
 • het in samenspraak met de directeur vormgeven van het beleid ten aanzien van de zorg.

Zijn er problemen ten aanzien van de extra begeleiding van uw kind, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht.

Basisondersteuning

Iedere school van Ambion voorziet in een basisondersteuning van haar leerlingen. Deze basisondersteuning verzorgen wij door systematisch te bekijken welke ondersteuning de leerlingen nodig hebben en hoe we die kunnen bieden. Wij noemen dit de handelingsgerichte werkwijze. De intern begeleider heeft hierbij een ondersteunende rol.

Indien wenselijk of noodzakelijk kan de school via de intern begeleider een beroep doen op de Bovenschoolse Ondersteuningsunit (BOU) van Ambion. In de BOU zijn diverse onderwijskundige expertises ondergebracht, zoals orthopedagogen, een dyslexiespecialist en een logopedist. Daarnaast kan de intern begeleider een beroep doen op de ‘flexibele schil van de BOU’. Dit zijn reken-, taal-, gedrag- en hoogbegaafdheidspecialisten werkzaam op verschillende scholen van Ambion. De specialisten doen onderzoek en bieden gedurende een bepaalde periode extra ondersteuning aan leerlingen.

Extra ondersteuning

Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet toereikend. De leerkracht, de intern begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. Samen met u als ouders gaan we dan op zoek naar oplossingen en naar de best passende ondersteuning. Dit is altijd maatwerk en vereist een goede samenwerking tussen de leerkracht, intern begeleider, ouders en andere specialistische begeleiding.

In het gesprek met u, de leerkracht en de intern begeleider betrekken wij de orthopedagoog van de BOU. Dit noemen wij het HGPD-gesprek (handelingsgerichte proces diagnostiek). Het uitgangspunt in dit gesprek is het verkennen van de onderwijsbehoeften om te komen tot een passend onderwijsaanbod.

De informatie die hiervoor nodig is, wordt tijdens het gesprek verzameld, maar ook eventueel daarna in de vorm van vragenlijsten, gericht diagnostisch onderzoek of klassenbezoeken. De gegevens die we daarmee verzamelen, worden geanalyseerd en verwerkt tot een plan van aanpak. Hierin vermelden we doelen op de korte en langere termijn en spreken we ook met elkaar een taakverdeling af. Uw rol als ouder(s) mag hierin uiteraard niet ontbreken.

Soms is tijdelijk extra specialistische zorg nodig, die voorwaardelijk is om onderwijs te kunnen volgen en de beoogde ontwikkeling te realiseren. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van deze zorgondersteuning. Wij hebben korte lijntjes met de gemeente om op maat en in afstemming met elkaar te zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind.

Ondersteuning leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, worden op onze school zoveel mogelijk in de eigen groep ondersteund. Deze leerlingen kunnen een aparte leerlijn volgen of bijvoorbeeld extra instructie en begeleiding krijgen. Als het niet mogelijk is om deze begeleiding door de eigen leerkracht te laten uitvoeren, worden hiervoor vanuit de extra ondersteuningsmiddelen van de school onderwijsassistenten ingezet. Alle middelen voor zware ondersteuning die de school vanuit het Samenwerkingsverband ontvangt, worden hiervoor ingezet.

Bij het verdelen van het aantal beschikbare uren wordt afgewogen in welke groep de ondersteuning het meest noodzakelijk is en hoeveel uren er voor een leerling moeten worden ingezet.

Ondersteuning van het jonge kind

Voor kinderen die de peuterspeelzaal hebben bezocht, is met de peuterspeelzaal een warme overdracht geregeld, zodat het jonge kind een fijne start kan maken op de basisschool. Zes weken voordat het kind vier jaar wordt, wordt er door de leerkracht contact opgenomen om vijf momenten in te plannen waarop het kind langzamerhand aan de basisschool kan wennen.

In de kleutergroep is de zorg om welbevinden en sociaal-emotionele vorming groot. Wanneer het kind zich veilig en prettig voelt in de groep, kan het zich ontplooien. Met behulp van de observatiemethode MijnKleutergroep wordt de ontwikkeling van de kinderen op de diverse ontwikkelingsgebieden nauwlettend in de gaten gehouden. De leerkracht bepaalt op basis van deze observaties welke ontwikkelingsdoelen de komende periode centraal zullen staan.

Door MijnKleutergroep in te zetten maken we gebruik van een totaalprogramma met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden van uw kind. Er wordt dus niet alleen op gelet of uw kind goed leert praten of tellen maar ook of het prettig met anderen kan omgaan en plezier in spel heeft. Het gaat ons en Mijn Kleutergroep om het welzijn van uw kind en daarom is er ruimte voor kleuters om zich te ontwikkelen op alle mogelijke gebieden.

Steeds wordt het kind op een speelse manier uitgedaagd om iets nieuws te leren. In groep 1 en 2 wordt onder andere gewerkt aan getalbegrip en fonemisch bewustzijn, zodat er een goede aansluiting op groep 3 bewerkstelligd wordt.

Om optimaal aan te sluiten bij de ontwikkeling van kinderen hebben we er op De Ynset bewust voor gekozen om met een combinatiegroep 1-2-3 te werken. Op deze manier zijn wij goed in staat om tegemoet te komen aan het individuele kind dat nog behoefte heeft aan spel en aan leren in een rijke betekenisvolle context.  Door ook groep 3 in hoeken te laten werken is er een natuurlijke overgang van ontdekkend naar onderzoekend leren. Hierdoor is er echt sprake is van een doorgaande lijn: er wordt voortgebouwd op wat in de kleutergroepen al gewoon was; kruisbestuiving wordt in de hand gewerkt en kinderen kunnen veel van elkaar leren en de overgang naar groep 3 is kleiner, omdat de kinderen van groep 2 al veel dingen gezien hebben waardoor het minder spannend is.

Vroeger waren de kleuterschool en de lagere school nog twee aparte scholen. Een kind ging pas naar klas 1 als het voor 1 oktober 6 jaar werd. Tegenwoordig is dit al lang niet meer zo. Er wordt nu veel meer gekeken naar de ontwikkeling in plaats van alleen maar naar de leeftijd.

De inspectie heeft hierover ook een duidelijk uitgangspunt: “De inspectie verwacht van de school dat er duidelijke criteria zijn opgesteld om een weloverwogen beslissing te nemen over vertragen of versnellen bij kleuters en dat zij ouders in dit proces betrekken.”

De onderdelen van ontwikkeling waar wij naar kijken zijn: de sociaal-emotionele ontwikkeling, de (senso)motorische ontwikkeling en tot slot de cognitieve ontwikkeling. Voor alle kinderen bij ons op school houden we deze ontwikkeling nauwkeurig bij in MijnKleuterGroep, een leerlingvolgsysteem dat speciaal gericht is op de ontwikkeling van het jonge kind. Er wordt breed naar de ontwikkeling van het kind gekeken en leeftijd is hierbij van ondergeschikt belang. Als richtlijn geldt dat kinderen ongeveer twee jaar over groep 1/2 doen en dan kunnen doorstromen. De meeste kinderen doorlopen de kleuterperiode volgens de algemene richtlijnen. De kans is dus groot dat er bij uw kind geen sprake is van twijfel over wel of niet doorgaan naar groep 3. Maar soms is er wel twijfel. Dat kan bij de leerkracht zijn, maar ook bij u als ouder. Het is goed om die twijfel samen met de leerkracht te bespreken. Vaak kan de leerkracht de twijfel wegnemen of aangeven wat je als ouder zou kunnen doen om je kind een handje te helpen in de ontwikkeling. Doordat wij werken met een combinatiegroep 1-2-3 en een leerlingvolgsysteem specifiek gericht op deze doelgroep is de overdracht eenvoudig te organiseren: de leerkracht weet precies waar het kind staat qua ontwikkeling en heeft helder inzicht in de onderwijsbehoefte van het kind. Dit geldt ook wanneer er een nieuwe leerkracht voor de groep zou komen. Gedurende het schooljaar zijn er diverse formele en informele contactmogelijkheden waarbij u als ouder met de leerkracht in gesprek kunt over de ontwikkeling van uw kind.

Jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen uiteraard ook de ondersteuning die staat beschreven bij de ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Dyslexieprotocol

Het doel van het protocol dyslexie & leesproblemen is om leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren om hen vervolgens een adequaat begeleidingstraject te kunnen geven. Voor kinderen met ernstige dyslexie wordt het onderzoek, de dyslexieverklaring en zestien maanden intensieve begeleiding vergoedt door de gemeente. De school heeft de plicht om te signaleren, vroegtijdige interventies te plegen en een goed dossier te verzorgen. Vervolgens nemen de ouders het dossier mee naar een bureau dat een dyslexieonderzoek mag uitvoeren.

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van een ondersteuningsplan waarin wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. Verder wordt beschreven hoe de middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het samenwerkingsverband.

Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl.

De brochure “Passend onderwijs” is te vinden via: https://www.ambion.nl/nl/actueel/documenten/brochuren-passend-onderwijs.html.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De scholen van Ambion hebben een aantal gemeenschappelijke thema’s geformuleerd die het kader vormen voor de doorontwikkeling van passend onderwijs op de scholen.

Op De Ynset doet ieder kind ertoe en wordt ieder kind gezien. De kleinschaligheid van de school is een kracht. Doordat de kinderen in relatief kleine groepen werken heeft de leerkracht tijd om elk kind te ondersteunen waar nodig. Natuurlijk zijn er ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, denk bijvoorbeeld aan kinderen met een taalontwikkelingstoornis of leerlingen die moeite hebben met rekenen. Deze leerlingen krijgen extra instructie of pre-teaching om hen op een positieve manier door de lesstof heen te helpen. Doordat we werken in combinatiegroepen zal de leerkracht doelgerichte instructies en begeleiding moeten bieden. Leerlingen leren door deze combinaties ook om te gaan met uitgestelde aandacht.

In ons team zit veel kennis van onderwijs, denk aan de gespecialiseerde kleuterleerkrachten. Of de expertise van de directeur op het gebied van gedrag. Iedere leerkracht heeft zijn eigen favoriete vak en draagt dit ook uit naar de collega’s, zo helpen we elkaar. Daarnaast hebben de leerkrachten van De Ynset regelmatig contact met collega’s van andere scholen om te sparren over het onderwijs en over vakinhoudelijke zaken. Natuurlijk maken we waar we dat nodig vinden ook gebruik van ons professionele netwerk zoals expertise die op andere scholen te vinden is. Ook werken we samen met Kei College voor leerlingen die meerbegaafd zijn met hun handen en vermoedelijk uitstromen naar het praktijk onderwijs, VMBO Basis of VMBO Kader.

Ons gebouw is gezellig nostalgisch met moderne invloeden, we hebben relatief veel ruimte in de lokalen en het gebouw. Zo hebben we een designklas, waarin leerlingen die moeite hebben met leren uit lesboeken op een andere manier leren door zelf te ontdekken en te doen. Dit alles onder begeleiding van een onderwijsassistent.  Deze ruimte wordt ook door leerlingen gebruikt die zelfstandig kunnen werken of die juist extra hulp nodig hebben.We maken op school gebruik van moderne methoden die voldoen aan door de overheid vastgestelde kerndoelen. Vanaf groep 3 heeft iedere leerling een iPad van Ambion in bruikleen. Deze iPad wordt ingezet bij verwerking van lessen, maar we gebruiken ook werkboeken waar onze leerlingen in schrijven en sommen uitrekenen. We vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen beide manieren, digitaal en schriftelijk, onder de knie krijgen.

De leerkrachten maken gebruik van oefeningen waarbij de leerlingen kunnen bewegen. Het team vindt bewegend leren erg belangrijk, zo komt het regelmatig voor dat er dicteewoorden op het plein worden geschreven of dat er keersommen op het plein worden geoefend met een renspel.

We gaan uit van een gedifferentieerde instructie wat betreft de basisstof. Daaruit volgt dat de verwerking op verschillende niveaus kan plaatsvinden. Sommige leerlingen krijgen herhalingsstof (verlengde instructie) aangeboden wanneer de basisstof nog niet goed wordt beheerst. Leerlingen die deze leerstof wel goed beheersen krijgen verdieping van de betreffende leerstof. Bij herhaling gaan we er niet vanuit dat dezelfde lesstof op dezelfde wijze wordt herhaald maar gaat de leerkracht op zoek naar een manier die beter aansluit bij het kind. Zo worden er meerdere manieren geprobeerd om te komen tot het juiste inzicht. Bij verdiepingsstof gaat het om meer te kunnen doen met de verworven inzichten en niet om sneller door de leerstof heen te gaan, maar uitdaging te krijgen op de voor het kind passende wijze.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt samen met kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie aanbieden. Met de gemeenten zijn prestatieafspraken vastgelegd om de doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 6 jaar te versterken. Er vindt een “warme overdracht” van de peuteropvang naar de basisschool plaats. Door samenwerking en uitwisseling wordt de doorgaande lijn steeds beter op elkaar afgestemd en doorontwikkeld.

Terug naar boven