KDBS Het Tangram

Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam

Schoolfoto van KDBS Het Tangram

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kijkende naar de populatie van de school, stelt Het Tangram elk jaar weer hoge ambities ten aanzien van de opbrengsten. Deze ambities worden twee maal per jaar geëvalueerd naar aanleiding van de tussen -en eindresultaten met IB en MT. Het vormt een onderdeel van het kwaliteitsbeleid op Het Tangram. 

Het Tangram zet vanaf groep 3 de LVS-toetsen van CITO in om zo de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen te volgen. De midden -en eindtoetsen worden verzameld en geanalyseerd door IB, zowel op schoolniveau, groepsniveau en klassenniveau. IB bespreekt de opbrengsten vervolgens met MT. Vervolgens worden de opbrengsten op een paralleloverleg besproken met de leerkrachten. Deze overleggen zijn positief kritisch ingericht. Naar aanleiding van deze overleggen worden er waar nodig interventies gedaan. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem dat Het Tangram hanteert vanaf het moment dat leerlingen bij ons op school komen.
Tevens spelen de observaties van de leerkrachten ook een belangrijke rol. Voor de overgang PO-VO hanteren we vanaf groep 7 de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zich houden. Dit betekent dat de leerlingen op Het Tangram in groep 7 aan het einde van het schooljaar een pre-advies krijgen. In groep 8 krijgen de leerlingen in januari-februari het eindadvies. Zij maken in april de Centrale Eindtoets

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven