Oscar Romero

Isaac Hubertstraat 151 3034 CS Rotterdam

  • De Oscar Romeroschool is recent verbouwd.
  • Schoolfoto van Oscar Romero
  • Schoolfoto van Oscar Romero

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Zie Trello en Leeruniek voor de toelichting van de eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school werkt met een onderwijsmonitor. Om cyclisch en systematisch de resultaten van de kinderen te kunnen analyseren, het onderwijs aan kinderen effectiever te maken en de resultaten te verbeteren, maken wij gebruik van onderstaand stappenplan. De uitvoering van dit stappenplan is een verantwoordelijkheid van het gehele team. Op vaste momenten vinden er diverse besprekingen plaats.

1. Verzamelen van gegevens (observaties, toetsen, gesprekken)

2. Signaleren (vroegtijdig)

3. Onderwijsbehoeften van kinderen continu aanscherpen

4. Clusteren van kinderen met dezelfde onderwijsbehoeften

5. Uitvoeren van de organisatiemodellen (staan in Leeruniek).

6. Evalueren van de toetsen.

7. Opstellen van nieuwe acties.

Groepsbesprekingen

Onze groepsleerkrachten houden samen met onze Intern begeleiders (Ib-ers) zicht op het onderwijs, de ontwikkeling en de begeleiding van alle kinderen. Naast de dagelijkse mogelijkheid om te sparren hebben zij vier keer per schooljaar een groepsbespreking waarin alle kinderen worden besproken. Dit zodat we met elkaar kunnen kijken hoe we het onderwijs en de begeleiding van uw kind kunnen optimaliseren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De sfeer op school herinnert een kind zich later het best. Een positief schoolklimaat staat voor ons centraal, waarbij de veiligheid en het welbevinden van het kind te allen tijde voorop staat. De interactie tussen kinderen onderling, tussen leerkrachten en kinderen, tussen ouders en leerkrachten en de leerkrachten onderling zijn voor ons allemaal van belang.

Wij streven naar een school waar het voor iedereen plezierig leren, ontwikkelen en werken is. KiVa Om samen te gaan voor een fijne school zetten wij van groep 1 t/m 8 de sociaal en emotionele leermethode KiVa. Op schoolniveau zorgt KiVa voor een respectvolle cultuur waarin positief gedrag de norm is. Op groepsniveau biedt KiVa ondersteuning voor klassenmanagement. Op kindniveau wordt gewerkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotioneel ontwikkeling. Wij leren de kinderen zich bewust te worden van de keuzes die zij zelf kunnen maken in hun gedrag en het reflecteren op hun eigen handelen.

  • KiVa verbetert het school- en leerklimaat.
  • KiVa verhoogt de leeropbrengsten en resultaten.
  • KiVa verhoogt het welbevinden de kinderen 
  • KiVa werkt preventief, effectief in op een fijne school (tegen pesten).


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen
  • Welbevinden
  • Prefentief

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspecteur is op 26 juni 2014 voor het laatst op bezoek geweest. Wij hebben de school in al zijn facetten laten zien. De uiteindelijke conclusie was dat wij doorgaan in het basisarrangement.? Een school krijgt basisarrangement als de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school. Dat betekent dat ze pas weer over 4 jaar terugkomen. (zie bijlage)

Terug naar boven