Emmausschool

Tidemanstraat 59 3022 SE Rotterdam

Schoolfoto van Emmausschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2018-2019 tellen zes leerlingen niet mee om de volgende redenen:

- Eén leerling korter dan vier jaar in Nederland.

- Eén leerling met een IQ lager dan 75.

- Vier leerlingen met een IQ lager dan 80.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Emmausschool wordt er opbrengstgericht gewerkt. ‘Evidence based’ en ‘data-driven’; dit houdt in dat collega’s bewust bezig zijn met het administreren, analyseren en begrijpen van de resultaten van hun leerlingen zodat zij hun instructie hier steeds op aan kunnen passen. 

Leerkrachten nemen de (methode- en cito-)toetsen af conform de toetskalender. De resultaten worden ingevoerd in het leerlingadministratiesysteem (Parnassys). Deze worden vervolgens op leerling-, groeps- en schoolniveau geanalyseerd,  geëvalueerd en (indien nodig) bijgesteld.  Opbrengstgericht onderwijs, handelingsgericht werkenen een brede ontwikkeling staat hierbij centraal; wij werken systematisch en doelgericht aan het maximaliseren van de prestaties van onze leerlingen. We stellen onze doelen ambitieus en monitoren de school als geheel en de groep en leerling afzonderlijk.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Als basisschool streven wij naar een veilig en prettig onderwijsklimaat voor uw kind waar hij of zij met veel plezier, enthousiasme, leergierigheid en ontwikkelingsdrang naar toe zal gaan. We hebben onze afspraken omtrent de veiligheid uitgebreid vermeld in een digitaal sociaal veiligheidsplan. Om sociale veiligheid te realiseren zijn afspraken, regelmaat en orde dan ook belangrijk. Kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn. Er zijn duidelijke schoolregels en klassenregels die door de groepsleraren vanuit een positieve houding worden gehanteerd. Binnen een terrein van regels en afspraken krijgen onze leerlingen, uw kind, de ruimte zich persoonlijk te ontwikkelen. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich op alle gebieden goed ontwikkelen. We maken gebruik van een pestprotocol om ervoor te zorgen dat het pesten in de klas niet of nauwelijks meer voorkomt. Pesten wordt dan ook niet getolereerd. Wij zijn een landelijk erkende KiVa-school. We maken gebruik van een antipestprogramma (uit Finland) dat wetenschappelijk heeft bewezen pesten te verminderen. Wij nemen als Emmausschool deel aan dit programma (erkend door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) omdat het van groot belang is voor een gezonde ontwikkeling van de kinderen. Op KiVa- scholen nemen bij alle leerlingen het plezier, de schoolprestaties en de motivatie voor school toe. Ouders worden hierover op school regelmatig geïnformeerd. Samenwerking tussen school en thuis is essentieel voor het succes van KiVa. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat het goed gaat. Zie ook www.kivaschool.nl voor extra informatie.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijk heid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er is een uitgebreid systeem van kwaliteitszorg. De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingen, evalueert regelmatig het onderwijsleerproces en werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces en verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.  

De jaarlijkse evaluatie van de resultaten van de leerlingen is goed. Partijen ervaren als zeer positief:

  • het systeem van de schoolmonitor, het bespreken met het team, de interventies.
  • de begeleiding van leerkrachten met audits en portfolio.
  • de medewerkers ouderbetrokkenheid en hun inzet
  • de LeerKRACHT methodiek
  • de stappen op het gebied van Leren Zichtbaar Maken  

Naast de ruime voldoendes die de Emmaus scoort op het gebied van kwaliteitszorg is, zijn er ook verbeterpunten:

  • De instructie op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen afstemmen (met name voor meer-begaafde leerlingen)
  • De voortgang in ontwikkeling systematisch analyseren (en niet alleen volgen)

Terug naar boven