Fatimaschool

Larikslaan 192 3053 LG Rotterdam

  • Schoolfoto van Fatimaschool
  • Schoolfoto van Fatimaschool
  • Schoolfoto van Fatimaschool
  • Schoolfoto van Fatimaschool
  • Schoolfoto van Fatimaschool

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Om dit onderwijs goed te verzorgen, hebben wij op school naast groepsleerkrachten ook vier intern begeleiders. Om van alle kinderen de ontwikkeling goed te kunnen volgen, hanteren wij een leerlingvolgsysteem. De peuters en de kinderen uit groep 1-2 worden gevolgd middels het OVM (= OntwikkelingsVolgmodel van Memelink), waarbij zowel de cognitieve vaardigheden als de sociaal-emotionele vaardigheden worden geregistreerd. Voor de groepen 3 t/m 8 volgen we de leerlingen door middel van observaties in de klas, methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen (Cito) en het sociaal emotionele volgsysteem Zien!. Deze toetsen betreffen de leergebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. In groep 8 doen de kinderen mee aan de Centrale Eindtoets. Ieder half jaar voeren de intern begeleiders leerjaarbesprekingen en leerlingbesprekingen met als doel veranderende (sociaal-emotionele en cognitieve) onderwijsbehoeften in kaart te brengen en de leerkracht handvatten te geven om hieraan tegemoet te komen. De intern begeleider heeft regelmatig overleg met de leerkrachten naar aanleiding van de hierboven beschreven toetsen en/of zorgvragen bij bepaalde leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven