Basisschool Christophoor

Schere 39 3085 DT Rotterdam

Schoolfoto van Basisschool Christophoor

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenopbrengsten worden door ons verzameld, geanalyseerd en interventies worden besproken in de diverse bouwen en met behulp van de intern begeleiders omgezet in acties per leerjaar of per groep. Op deze manier wordt er met elkaar gekeken naar de tussenopbrengsten en hoe hierop nog meer aangesloten kan worden door de leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Procedure richting voortgezet onderwijs

Doorstroomtoets Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 in februari een doorstroomtoets. Voor eind maart melden zij zich aan bij een middelbare school. De leerlingen maken hierdoor allemaal even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau.

Wij maken gebruik van de CITO-doorstroomtoets.

•             Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.

•             Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede week van februari.

•             Uiterlijk 15 maart ontvangen wij de uitslag van de doorstroomtoets.

•             Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies.

•             Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school (vo).  

De centrale aanmeldweek geldt alleen voor alle leerlingen die naar het voortgezet onderwijs (vo) gaan. Leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan, kunnen zich met een voorlopig schooladvies al eerder aanmelden bij het vso. Doordat de doorstroomtoets de eindtoets vervangt en qua tijdstip dicht naar het moment van de M8-toets verplaatst wordt, heeft dit gevolgen voor de afname van de M8-toets. Het laatste toetsmoment van groep 8 wordt naar voren gehaald en verplaatst naar oktober/november.  

Advisering bijstelling en advies

Als school volgen wij de ontwikkeling van elke leerling en hebben wij een procedure om te komen tot een passend schooladvies. Het eindadvies wordt opgesteld door de leerkrachten van groep 8, de directeur en intern begeleider. Voor het opstellen van het eindadvies wordt gekeken naar: het voorlopig advies, aanleg en talenten van een leerling en leerprestaties. Ook wordt hierin meegenomen zijn/haar concentratie, motivatie, werkhouding, huiswerkattitude en doorzettingsvermogen. De leerlingen zijn bij het eindadvies gesprek aanwezig samen met hun ouders. Tijdens het eindadvies wordt het onderwijskundig rapport (OKR) besproken. Het OKR wordt door ouders ondertekend ter kennisgeving.  De doorstroomtoets laat zien in welke mate de leerling de referentieniveaus voor taal en rekenen beheerst en welk type vervolgonderwijs bij de leerling past. Na de doorstroomtoets staat in Onderwijs Transparant aangegeven of een leerling moet worden heroverwogen. Wanneer de uitslag op deze toets lager of nagenoeg gelijk is aan het gegeven schooladvies, heeft dit geen gevolgen voor het advies. Wanneer de uitslag beduidend hoger is dan het gegeven schooladvies, dan is school verplicht om het advies te heroverwegen en hierover met ouders in gesprek te gaan. Het advies mag dan naar boven aangepast worden. In het belang van de leerling kan de school besluiten om het advies niet te verhogen, de school moet dit kunnen motiveren. Leerlingen met een PRO-indicatie doen in principe niet mee met de doorstroomtoets. Zij zijn binnen het inspectiekader uitgesloten van deelname.        

Overgang PO – VO

De Christophoor draagt zorg voor een goede voorbereiding en overgang naar het vervolgonderwijs. Ouders en leerlingen worden vanaf groep 7 meegenomen in een zorgvuldige procedure die leidt tot een goed gewogen advies waarbij gelijke kansen voor iedere leerling centraal staan. In groep 7 delen wij de procedure voor de overstap naar het VO en in groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies dat opgesteld wordt door de leerkrachten van groep 7 (indien nodig ook in overleg met de leerkrachten van groep 6), de directeur en de intern begeleider. De leerlingen zijn bij het adviesgesprek aanwezig samen met hun ouders. Indien leerlingen in aanmerkingen komen voor LWOO wordt dit ook besproken. Wij onderhouden goede contacten met de middelbare scholen om leerlingen zo kansrijk mogelijk te plaatsen. Indien nodig vindt er altijd een mondelinge overdracht plaats. Ieder jaar komen er ook enkele middelbare scholen tijdens de ouderavond van groep 8 zich voorstellen en geven zij voorlichting over de stap naar het middelbaar onderwijs. Er is op school veel kennis aanwezig over de verschillende middelbare scholen uit de buurt en over hun aanbod.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Christophoor is een Daltonschool. De Christophoor biedt een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding.

Daltonleerkrachten leiden dit proces waar het nodig is begeleiden het waar dat kan. Zij stellen zich ten doel om het zelfstandig werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven. Naast de pijlers zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, neemt samenwerken een belangrijke plaats in op de Christophoor. Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op onze school veel aandacht besteed aan coöperatief leren. Al doende leren de kinderen naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • zelfstandigheid
  • verantwoordelijkheid
  • samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven