School voor Speciaal Basisonderwijs Laurens-Cupertino

Bree 61 3074 BC Rotterdam

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Laurens-Cupertino

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor iedere leerling is bij aanmelding een ontwikkelingsperspectief opgesteld op basis van de onderwijsbehoeften, de verwachte ontwikkeling en didactische groei. Dit perspectief wordt periodiek bijgewerkt en besproken met ouders. Zo blijven ouders op de hoogte van de resultaten en voorgenomen aanpak. De basis voor de didactische ontwikkeling wordt vooralsnog gevormd door het gebruik van methode-onafhankelijke toetsing. (CITO LOVS) DE school werkt actief aan een opbrengst- evaluatie en verantwoordingsmodel dat gebaseerd is op zgn. leertrajecten en leerstofgebonden toetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

de
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven