Koningin Wilhelminaschool

Koepelstraat 10 3031 VB Rotterdam

 • Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Wij willen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op alle gebieden.
 • Het lerende kind staat centraal.
 • Zien en gezien worden.
 • Teach like a champion.
 • Wij werken vanuit de Gouden Driehoek.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Koningin Wilhelminaschool heeft op de Centrale Eindtoets (2019) een schoolscore van 532.9 behaald. Een resultaat waar we enorm trots op zijn. Van de 15 leerlingen in groep 8 hebben alle 15 leerlingen deelgenomen aan de eindtoets. De schoolscore wordt gevormd door het gemiddelde van de 15 verschillende scores op leerlingniveau te nemen. Als school zijn we van mening dat iedere leerling op zijn eigen niveau tot een optimale prestatie op de eindtoets is gekomen. We zijn dan ook trots op het resultaat van elke leerling afzonderlijk en filteren om deze reden dan ook geen leerlingen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf de kleutergroepen volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen via het KIJK! ontwikkelingsvolgsysteem voor kleuters en worden de vorderingen en de resultaten van de kinderen door observatielijsten bijgehouden. Naast de KIJK! maken we gebruik van de kleutertoetsen van Cito. Ook voor de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we naast de methodegebonden toetsen de Cito-toetsen, als onafhankelijk, gestandaardiseerd toetsinstrument. Hiermee kunnen we de resultaten vergelijken met landelijke gemiddelden en kunnen we de prestaties van de leerlingen volgen en het onderwijsaanbod afstemmen op de onderwijsbehoeften van de groep.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies

Bij het opstellen van het advies wordt er gekeken naar de meerjarige ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, technisch lezen en spelling waarbij begrijpend lezen en rekenen het zwaarste tellen. Er wordt gekeken naar zowel de midden- als de eindtoetsen van cito waarbij de laatste drie leerjaren het belangrijkst zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen van de OverstapRoute door KoersVO. Andere informatie die meeweegt bij het opstellen van het advies is:

 • Resultaten van de methodetoetsen;
 • Werkhouding;
 • Motivatie;
 • Concentratie;
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • Ontwikkeling op het vakgebied studievaardigheden en taal;
 • Huiswerkattitude.  

Uitstroom schooljaar 2018-2019

 • VWO 13%

 • HAVO/VWO 13%

 • VMBO GL-TL/ HAVO 27%

 • VMBO KB/GL/TL 27%

 • VMBO BB/KB 20%Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school


Inspectiebezoek "Didactisch handelen"15 oktober 2018 

In het kader van het themaonderzoek ‘Lerarenkracht - didactisch handelen’ heeft de inspectie op 15 oktober 2018 onze school bezocht.

De volgende vragen zijn tijdens het gesprek met de directie en de klassenbezoeken aan de orde gekomen:

 • Welke ambities of welke visie streeft onze school na op gebied van didactisch handelen?
 • Aan welk verbeterpunt hebben wij recent gewerkt?
 • Wat is het beeld van het didactisch handelen van onze school op dit moment en hoe evalueren wij deze kwaliteit zelf?

De Koningin Wilhelminaschool heeft de beoordeling voldoende gekregen.   

Themaonderzoek "Gevolgen van de coronacrisis in het basisonderwijs , maandag 21 juni 2021

Het onderzoek is op afstand uitgevoerd door inspecteur mevrouw S.A.

Achtergrond van het onderzoek:

Als gevolg van de coronacrisis moeten scholen onderwijs verzorgen onder moeilijke omstandigheden. De pandemie leidt tot aanpassingen in het gebruikelijke onderwijs.

Doel van het onderzoek

Dit themaonderzoek is uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van de leerlingen in het basisonderwijs. Hoe zien besturen en scholen toe op de ontwikkeling van de leerlingen, hoe spelen zij in op de (leer-)behoeftes van de leerlingen en hoe sturen zij op het onderwijs onder coronaomstandigheden? 

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar het welbevinden van leerlingen, leraren en schoolleiding. 

Het gesprek met de inspectie hebben wij als heel prettig ervaren. Vanuit de inspectrice hebben wij teruggekregen dat zij heeft gesproken met een zeer gepassioneerd team waarbinnen de neuzen dezelfde kans op staan. Vanuit een positieve insteek wordt door directie, IB en de leerkrachten gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van de kinderen. Het is voor de inspectrice duidelijk waar de focus van de KWS ligt en hoe hierin geprioriteerd wordt. Ondanks dat het een thematisch onderzoek was zonder beoordeling, sprak de inspectrice haar waardering uit voor onze wijze van voorbereiding.

Terug naar boven