Koningin Wilhelminaschool

Koepelstraat 10 3031 VB Rotterdam

 • Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Wij willen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op alle gebieden.
 • Het lerende kind staat centraal.
 • Zien en gezien worden.
 • Teach like a champion.
 • Wij werken vanuit de Gouden Driehoek.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij vinden het belangrijk dat er continuïteit is. Bij afwezigheid van de leerkracht, proberen wij dit eerst intern op te lossen. Wanneer wij niet in staat zijn om afwezigheid intern op te lossen, kunnen wij gebruik maken van de invalpool van de Stichting of wij schakelen een uitzendbureau in.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Elk kind is anders en bijzonder! Daarom besteden wij veel aandacht aan de individuele, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Veel aandacht wordt er besteed aan de leervakken, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden van de leerling.  Om aan de brede ontwikkeling tegemoet te komen is er tevens veel aandacht voor creatieve- en expressieve vorming, gezond gedrag, sport en bewegen en informatievaardigheden. De belangrijkst speerpunten zijn:?

 • Woordenschatonderwijs groep 1 t/m 8;?
 • Begrijpend lezen groep 4 t/m 8;?
 • Extra taalactiviteiten groep 1 t/m 3;?
 • Extra rekenonderwijs groep 1 t/m 8;?
 • Studievaardigheden groep 5 t/m 8;?
 • Muziek in groep 1 t/m 8; 
 • Techniek in de groepen 1 t/m 8;?
 • Engelse taal in groep 1 t/m 8;?
 • Bewegingsonderwijs in groep 1 t/m 8.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op de Koningin Wilhelminaschool willen we de leertijd effectief besteden omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen.

Het lesmodel van het Expliciete Directe Instructiemodel en de technieken van Teach bieden ons voldoende handvatten om een goed klassenmanagement neer te zetten. Bovendien willen we de leerlingen voldoende leertijd geven (te plannen) om zich het leerstofaanbod eigen te maken. We werken vanuit een lessentabel , een weekoverzicht en een dagvoorbereiding. In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen.

Onze ambities zijn:

 1. De leerkrachten bereiden zich schriftelijk voor: lesprogramma en tijd(en);
 2. De leerkrachten zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd);
 3. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel);
 4. De leerkrachten beschikken over een expliciet week- en dagrooster;
 5. De leerkrachten plannen extra tijd voor taal en rekenen(gelet op de behoeften van onze populatie);
 6. De leerkrachten variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Ze kunnen zo meedoen in de samenleving op basis van de beste kansen binnen het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd en hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. Scholen moeten voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Dit kan op de school waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling) maar ook op een andere school voor regulier basisonderwijs. Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door PPO Rotterdam vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. 

Als ouder(s)/verzorger(s) vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat de Koningin Wilhelminaschool kan bieden. Het uitgebreide schoolondersteuningsprofiel is ook in te zien op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school. Voor leerlingen met zeer ernstige dyslexie is er ondersteuning dmv een speciaal programma. Voor de meer-en hoogbegaafde kinderen is er een plusklas. Op de school wordt logopedie aangeboden door externen. Dit gebeurt op indicatie.

In het schoolondersteuningsprofiel is te lezen aan welke groepen kinderen wij specifieke ondersteuning en dus een passende onderwijsplek kunnen bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school kent een Voorschool met peuters van 2 tot en met 3 jaar. In onze school is peuterspeelzaal ‘De Kleine Prinses’ gevestigd. De Kleine Prinses maakt deel uit van de organisatie Groeibriljant.                                                                                                                                 

De peuterspeelzaal vormt samen met de kleutergroepen onze voorschool. De Voorschool is een educatief programma voor kinderen van 2-6 jaar. De peuterspeelzaal, De Kleine Prinses, en de Koningin Wilhelmina School werken samen aan een doorlopend programma, waarbinnen kinderen spelen en leren tegelijk. Hierdoor is de overgang van de voorschoolse naar de schoolse periode voor kinderen gemakkelijker. Kinderen van vier jaar die goed voorbereid zijn als ze naar school gaan, doen het vaak beter en hebben meer kansen om de school goed te doorlopen. Er is veel aandacht voor taalactiviteiten, waarbij herhaling in kleine groepjes, het werken met een themamuur, vertel-/thematafels en themawoorden in ieder thema terugkomen. Wij doen dit volgens de principes van Ontwikkelings Gericht Onderwijs. (OGO)  

Spelenderwijs worden activiteiten aangeboden die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Het kind leert het beste als het iets leuk vindt. Betekenis en betrokkenheid zijn dan ook twee kernbegrippen die passen bij de principes van OGO. Wanneer een kind betrokken is, heeft het alle aandacht voor de activiteit en leert het spelenderwijs nieuwe begrippen. De taalontwikkeling staat daarbij voorop, maar de ontwikkeling van de taalvaardigheid hangt nauw samen met de ontwikkeling op andere terreinen.

Terug naar boven