Juliana van Stolbergschool

Rodenrijselaan 74 3037 XH Rotterdam

Schoolfoto van Juliana van Stolbergschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Juliana van Stolbergschool stelt zichzelf als doel om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. De Eindtoets zien wij als een indicator van ons succes. Wij zijn er trots op dat wij al enige jaren (de visuele weergave van Scholen op de Kaart is niet altijd accuraat) onze kinderen kunnen uitdagen om hun talent voor leren in de Eindtoets te tonen. Dit resulteert in voldoende tot ruim voldoende scores. 

De resultaten van de toets liggen in de lijn van onze schooladviezen, waarbij door inzet van leerkrachten en leerlingen vaak nog meer leerwinst is geboekt. Desalniettemin wil de Juliana van Stolbergschool ook aangeven dat toetsen nooit de kern van ons onderwijs was of zal zijn; het bevorderen van geluk, plezier en eigenwaarde van onze leerlingen heeft onze prioriteit. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Juliana van Stolbergschool meet de tussentijdse resultaten van haar leerlingen door middel van het Cito LVS leerlingvolgsysteem. Dit systeem meet, onafhankelijk van de gebruikte reken- en taaldidactiek, de voortgang van kinderen en vergelijkt deze met het landelijk gemiddelde. Deze resultaten worden gebruikt om onder andere het advies naar het VO te verantwoorden en leerproblemen te herkennen.

Ook wordt het werk in de klas tussentijds gemeten met toetsen. Omdat deze meer geoefend kunnen worden, is het gebruikelijk dat deze resultaten hoger uitvallen. 

In de groepen 4 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van het Snappet-systeem. Dit digitale hulpmiddel zorgt ervoor dat toetsen minder belangrijk worden en de groei van kinderen voortdurend door kind, ouders en school gezien worden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Juliana van Stolbergschool hanteert voor verwijzing naar het middelbaar onderwijs de Rotterdamse plaatsingswijzer. Deze plaatsingswijzer geeft richtlijnen om tot een goed afgewogen advies te komen, gebaseerd op onafhankelijke toetsen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Juliana van Stolbergschool staat in het hart van Rotterdam en is een afspiegeling van de stad. Onze kinderen komen uit verschillende culturen, zijn tolerant en staan open voor anderen. Ontmoeting is dan ook één van de kernwaarden van onze school. 

De Juliana van Stolbergschool steekt extra aandacht in het bieden van rust en regelmaat in een tijd waarin kinderen worden gebombardeerd met invloeden, op school, maar ook thuis of via hun smartphone. 

De Juliana van Stolbergschool heeft duidelijke regels opgesteld waaraan iedereen zich houdt. Daarnaast gebruiken wij de methode Kwink voor het aanleren van nieuwe vaardigheden. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ontmoeting
  • Gelijkheid
  • Rechtvaardigheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven