Juliana van Stolbergschool

Rodenrijselaan 74 3037 XH Rotterdam

Schoolfoto van Juliana van Stolbergschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof draagt de school zorg voor een goede vervanging. Dit kan betekenen dat uw kind de leerkracht van een andere groep voor de klas kan krijgen. Ook heeft stichting Kind en Onderwijs Rotterdam een vervangingspool (De Poolster), waar vanuit leerkrachten tijdelijk kunnen worden gedetacheerd.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er een lerarentekort is, waardoor bevoegde vervanging moeilijk te vinden is. Als er geen bevoegde vervanging te vinden is, zal de school soms genoodzaakt zijn om de groep te verdelen over andere groepen of, in een noodsituatie, een klas vrijaf te geven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Lichamelijke opvoeding en zwemles

De Juliana van Stolbergschool is een LekkerFit!-school. Drie dagen per week is er voor de voorschool een spel- of bewegingsles in het speellokaal. Verder spelen de leerlingen het hele jaar zo veel mogelijk buiten. Vanaf groep 3 sporten de leerlingen drie keer per week. De gymlessen worden gegeven door onze vakleerkrachten in het gymnastieklokaal aan de Vrijenbansestraat. Bij het LekkerFit!-programma horen ook regelmatige fitnesstestsen, allerlei sportactiviteiten en toernooien na schooltijd. In samenwerking met de schooldiëtiste wordt gemeten of de lichamelijke ontwikkeling van de kinderen goed verloopt. Eventueel kunt u een afspraak maken om dit te bespreken. In groep 5 wordt één van de drie gymlessen per week vervangen door zwemles in het Sportfondsenbad in de Van Maanenstraat.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

*Deze vakken in de Leertijduitbreiding van de gemeente Rotterdam

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Basisondersteuning  

Basisondersteuning bevat vier aspecten: basiskwaliteit, preventieve en licht curatieve interventies, onderwijsondersteuningsstructuur en planmatig werken. In het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam is afgesproken dat alle scholen per 01 augustus 2016 voldoen aan het vereiste niveau van basisondersteuning zoals omschreven in het ondersteuningsplan.

Voorzieningen en materialen  

Wij werken met de volgende specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma’s, methodieken, protocollen, etc. :  

 • Wij zijn op weg naar Rotterdams Goud (CED)
 • Wij hebben schoolbreed afspraken over de doorgaande lijn.
 • Wij hebben een convenant met De Brug op het gebied van screening op het gebied van motorische remedial teaching (MRT).
 • Wij hebben een passend aanbod voor kinderen met concentratieproblemen.
 • Wij zijn een Lekker Fit! school.
 • Het MT heeft de Masterclass OPO (Opbrengstgericht Passend Onderwijs) gevolgd en gebruikt het programma FocusPO voor het duiden van resultaten. 

Overige bijzonderheden:  

 1. Onze school biedt veel structuur, hanteert heldere afspraken en biedt een rustige en veilige leeromgeving. 
 2. Wij hanteren de werkvorm Coöperatief Leren, waardoor alle kinderen tot hun recht komen.
 3. Samen met Villa Lila van KindeRdam bieden wij een Voorschool, bestemd voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Door de nieuwe harmonisatiewet zijn alle peuterspeelgroepen hetzelfde qua opzet. Peuters komen hier twee of vier dagdelen en worden in hun algemene ontwikkeling gestimuleerd d.m.v. taal-, reken- en ontwikkelingsspelletjes. Door de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn te bevorderen kunnen peuters en kleuters een ‘vliegende start’ maken op de basisschool. 
 4. Wij hebben leesspecialisten, een taalspecialist en een rekenspecialist. 
 5. Onze school is een ontmoetingsschool, die in de schoolpopulatie de diversiteit van de wijk weerspiegelt. Met buurtorganisaties werken we nauw samen om school, wijk en kinderen met elkaar te verbinden. 
 6. Ouderbetrokkenheid is voor de school de basis van een betekenisvol educatief partnerschap.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school ontwikkelt zich momenteel in het geven van nog beter gedifferentieerde lessen. De afstemming van het aanbod per kind heeft onze aandacht. Hieraan werken wij in samenwerking met de CEDgroep. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven