Waalse School

Goudseweg 25 3031 XH Rotterdam

Schoolfoto van Waalse School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het gemiddelde van alle 64 leerlingen van de Waalse school is 537,7. (waar het landelijk gemiddelde 534,5 is).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf de kleutergroepen volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen via het BOSOS ontwikkelingsvolgsysteem voor kleuters en worden de vorderingen en de resultaten van de kinderen door observatielijsten bijgehouden.

Naast BOSOS maken we gebruik van de kleutertoetsen van Cito. Ook voor de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we naast de methode gebonden toetsen de Cito-toetsen, als onafhankelijk, gestandaardiseerd toetsinstrument. Hiermee kunnen we de resultaten vergelijken met landelijke gemiddeldes en kunnen we de prestaties van de leerlingen volgen en het onderwijsaanbod afstemmen op de onderwijsbehoeften van de groep.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school


Van de 64 adviezen waren er na het maken van de Eindtoets 60 adviezen kloppend of bijna kloppend (advies half niveau lager of hoger), is 92%.

Na het maken van de Eindtoets zijn 20 adviezen heroverwogen.

Van deze leerlingen viel de score van de eindtoets en daarmee samenhangend het advies van Cito een half niveau hoger uit.

Van 1 leerling is een hoger advies overwogen, maar niet gegeven.

Bij 19 leerlingen is het niveau naar boven bijgesteld:

- 1 van BL/KL naar KL

- 2 van KL/TL naar TL

- 3 van TL naar TL/Havo

- 3 van TL/Havo naar Havo

- 7 Havo naar Havo/Vwo

- 3 van Havo/Vwo naar Vwo

Alle leerlingen zijn gestart op de school van eerste dan wel tweede keuze.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 heeft de Waalse school op 21 maart 2019 inspectiebezoek gehad. Dit was niet een regulier inspectiebezoek maar een thema- onderzoek op het onderdeel 'didactisch handelen'. Aan het einde van dit bezoek, bestaande uit verschillende observaties van lessen en gesprekken, heeft er een mondelinge evaluatie plaatsgevonden. Tijdens een thema- onderzoek worden er nooit rapportages gemaakt vanuit de inspectie. Als school kregen wij positieve feedback over het didactisch handelen van de leerkracht. De betrokkenheid was groot bij de leerlingen tijdens de lessen.

Terug naar boven