Prinses Julianaschool

Snellemanstraat 47 3035 WK Rotterdam

Schoolfoto van Prinses Julianaschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden op schoolniveau en groepsniveau en leerlingniveau geanalyseerd. Hierop wordt het onderwijsproces voor de komende periode gebaseerd. Er wordt een indeling gemaakt op de middenmoot waarbij de doelen die gesteld worden hoog en realistisch zijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Prinses Julianaschool maakt eind groep 8 gebruikt van de CITO Eindtoets. Afgelopen jaar hebben … leerlingen deelgenomen aan de toets. Eind groep 7 krijgen de leerlingen schriftelijk een voorlopig advies. In februari krijgen de leerlingen een definitief advies.

Bij het opstellen van het advies wordt gekeken naar de tussentoetsen van Cito waarbij de laatste drie leerjaren het belangrijkst zijn. Andere informatie die meeweegt bij het opstellen van het advies is: resultaten van de methodetoetsen, observatie van de leerkracht m.b.t. leerhouding, werkhouding, motivatie, gedrag ect.

Om leerlingen goed voor te bereiden op het Vo bezoeken we samen met de groep en ouders de scholenmarkt, nodigen we scholen bij ons uit en gaan we ij VO scholen op bezoek.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Prinses Julianaschool is sinds 2005 gefuseerd met basisschool de Fontein.
Bovenstaand arrangement geldt voor beide locaties.
De bijgevoegde rapportage is van de locatie Prinses Juliana.

Terug naar boven