Prinses Julianaschool

Snellemanstraat 47 3035 WK Rotterdam

Schoolfoto van Prinses Julianaschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden op schoolniveau en groepsniveau en leerlingniveau geanalyseerd. Hierop wordt het onderwijsproces voor de komende periode gebaseerd. Er wordt een indeling gemaakt op de middenmoot waarbij de doelen die gesteld worden hoog en realistisch zijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Prinses Julianaschool maakt eind groep 8 gebruikt van de CITO Eindtoets. Afgelopen jaar hebben … leerlingen deelgenomen aan de toets. Eind groep 7 krijgen de leerlingen schriftelijk een voorlopig advies. In februari krijgen de leerlingen een definitief advies.

Bij het opstellen van het advies wordt gekeken naar de tussentoetsen van Cito waarbij de laatste drie leerjaren het belangrijkst zijn. Andere informatie die meeweegt bij het opstellen van het advies is: resultaten van de methodetoetsen, observatie van de leerkracht m.b.t. leerhouding, werkhouding, motivatie, gedrag ect.

Om leerlingen goed voor te bereiden op het Vo bezoeken we samen met de groep en ouders de scholenmarkt, nodigen we scholen bij ons uit en gaan we ij VO scholen op bezoek.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Prinses Julianaschool is sinds 2005 gefuseerd met basisschool de Fontein.
Bovenstaand arrangement geldt voor beide locaties.
De bijgevoegde rapportage is van de locatie Prinses Juliana.

Terug naar boven