Pniëlschool

Clingendaal 2 3075 LN Rotterdam

Schoolfoto van Pniëlschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Pniëlschool bestaat uit ongeveer 35 personen. Naast de groepsleraren, onderwijsassistenten, conciërge, directie en intern begeleiders zijn er bijvoorbeeld ook een administratief medewerker, schoolmaatschappelijk werker en logopedist. Daarnaast zijn er ook vakleerkrachten actief in de school voor gymnastiek en techniek.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van afwezigheid van leerkrachten gaat de directie op zoek naar vervanging: 

- Wij onderzoeken de mogelijkheid dat een teamlid van onze school die parttime werkt, extra lesgeeft;

- Wij onderzoeken of ambulant personeel in de gelegenheid is de lessen te verzorgen;

- Wij schakelen een uitzendbureau in en onderzoeken de mogelijkheid van inhuur van personeel;

- Wij splitsen groepen op indien de groepsgrootte dit toelaat;

- Wij sturen beurtelings groepen naar huis, omdat bovenstaande mogelijkheden niet gerealiseerd kunnen worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het aanleren van de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen staat op de Pniëlschool hoog in het vaandel. We dagen kinderen uit en spelen in op de individuele behoeften van het kind. Bij de uitvoering van de lessen maken we gebruik van bewezen goede onderwijspraktijken zoals het directe instructiemodel en convergentie differentiatie. Hierbij houden leraren rekening met de leerbehoefte van individuele kinderen en passen hun instructie en aanbod daarop aan. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1/2 werken ontwikkelingsgericht. De reken-, taal-, en leesactiviteiten worden geïntegreerd aangeboden in betekenisvolle thematische activiteiten.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wat is onderwijstijd?

Met onderwijstijd bedoelen we de uren de leerling per week aanwezig is op school en les krijgt. Alle kinderen hebben recht op minimaal 940 lesuren per schooljaar. De verdeling van de lestijd over de verschillende vakken vindt u hierboven.

Onderwijstijd in de schakelklassen.

In de schakelklassen voor nieuwkomers ligt het accent van de lessen op lezen, taal en rekenen. De onderwijstijd is als volgt verdeeld: taal incl. lezen en spelling: 13 uur, rekenen: 6,25 uur, schrijven: 0,5 uur, kunstzinnige vorming: 1,25 uur, ICT 1 uur, gym en zwemmen: 2,25 uur, levensbeschouwing: 0,75 uur.

Computers op school

Wij willen dat de kinderen zoveel mogelijk kennis maken met de computer, omdat de leertijd van het kind op deze manier effectief wordt gebruikt. We hebben op school goede voorzieningen, ruim voldoende computers, digiborden en tablets voor het werken in de groepen. Vanaf volgend jaar werken we in de groepen 5 t/m 8 met behulp van 'Snappet' zoveel mogelijk digitaal bij het van rekenen. De leerkrachten kunnen daarbij werk op niveau klaar zetten voor elke leerling, wat gepersonaliseerd leren mogelijk maakt. 

Dit schooljaar krijgen de groepen 4 t/m 8 wekelijks ICT-les. Zij krijgen een uur of drie kwartier computerles per week. Deze lessen worden gegeven door een externe deskundige. We hopen de kinderen hierdoor ICT-vaardiger te maken en hun mediawijsheid te vergroten. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Pniëlschool onderscheidt zich door zich te profileren als de Vreedzame school. Dit is een schoolconcept waar het accent ligt op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen middels een gedragsprotocol. We willen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen en ondersteunen dit proces door inzet van onze specialisten in school. Voor verdere informatie verwijzen wij  u naar ons schoolondersteuningsprofiel. 

Passend onderwijs.

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op school zit, of dat zich bij school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is een samenwerking tussen schoolbesturen die de taak van het Passend Onderwijs uitvoert samen met die scholen. In Rotterdam is dit PPO Rotterdam. De zorgplicht geldt voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan doen. Het uitgangspunt is dat de school waarop het kind zit of is aangemeld, eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden. Als de school waar het kind op zit of is aangemeld geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, dan heeft de school zogenaamde trajectplicht. Dat betekent dat de school zelf voor een goede, nieuwe onderwijsplek voor dit kind moet zorgen. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs is de school en ouders bij het zoeken naar een nieuwe onderwijsplek behulpzaam. Voor meer informatie over Passend onderwijs kunt u terecht bij:

PPO Rotterdam

www.pporotterdam.nl

Postbus 221713003 DD Rotterdam

010-3031400

nfo@pporotterdam.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en peuterspeelzaal 'Het Peutereiland'.

Het is belangrijk dat kinderen al vroeg de gelegenheid krijgen om de Nederlandse taal te leren. Door al jong te starten met spelen en leren bieden we kinderen voor later betere kansen. Voor- en Vroegschoolse Educatie vindt plaats van 2 tot 6 jaar. De Pniëlschool biedt kinderen vanaf 2 jaar al de mogelijkheid om enkele dagdelen per week de eigen peuterspeelzaal 'Het Peutereiland' te bezoeken. Er zijn 2 groepen voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Het aanbod is afgestemd met de groepen 1-2 van de basisschool zodat de peuters al goed voorbereid zijn op het moment dat ze 4 jaar worden en 5 dagen per week naar groep 1-2 mogen gaan. Aanmelden voor de peuterspeelzaal kan via de directie van de school en medewerkers van de peuterspeelzaal. 

Voor voor- en naschoolse opvang. 

Kinderopvang De Maan verzorgt voor- en naschoolse opvang op verschillende locaties in Rotterdam-Zuid. Indien u gebruik wilt maken van kinderopvang kunt u contact opnemen met Kinderopvang De Maan via de website (www.kinderopvang-demaan.nl) of telefoon (010-7200700)

Het hoofdkantoor is gevestigd aan het Sandelingplein 16 G, 3075 AC Rotterdam.


Terug naar boven